Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Znění Požadavky na informační materiály od 1.06.2016 (pozbyla platnosti 1.7.2017)

Požadavky na informační materiály

1. Obecné požadavky na Obsah od Uživatele

V případech, jež jsou stanoveny ve Smlouvě o používání služeb 2GIS (http://law.2gis.cz/rules/), má Uživatel možnost umísťovat (mimo jiné také přenášet z vnějších zdrojů), upravovat a odstraňovat obrázky, dále textové, audio a video materiály a také ostatní objekty autorských a/nebo obdobných práv (Obsah), včetně následujícího Obsahu:

Akce jsou profilová stránka právnické osoby/osoby samostatně výdělečně činné, jejíž informace jsou obsaženy v Informačním systému organizací určitého území, s informacemi o slevách nebo aktuálních akcích umístěná na Webových stránkách za účelem informování Uživatele Webových stránek o slevách, akčních nabídkách a akcích pořádaných organizací.

Fotografie jsou fotografie, jež se zřejmým způsobem týkají činnosti právnické osoby/osoby samostatně výdělečně činné (organizace), jejichž informace jsou obsaženy v Informačním systému organizací. Tyto informace jsou dále provázány s profilem organizace obsaženým v Informačním systému organizací a jsou Uživatelem umístěny na Webových stránkách za účelem informování Uživatele Webových stránek o prodeji zboží, prací nebo služeb danou organizací.

Obsah od Uživatele musí odpovídat požadavkům stanoveným ve Smlouvě o používání služeb 2GIS, která se nachází a/nebo je přístupná na internetových stránkách: http://law.2gis.cz/rules a dále požadavkům stanoveným danými Požadavky.

2. Požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem

2.1. Obecné požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem

2.1.1.    Je zakázáno umísťovat na Webových stránkách Fotografie obsahující pouze text (výjimku tvoří fotografie jídelního lístku organizací veřejného stravování bez uvedených cen; fotografie ukázek prací Uživatele: vizitky a makety webových stránek);

2.1.2.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující cenu zboží, služeb a prací, informace o akcích prováděných Uživatelem a/nebo jeho partnery podpůrných akcí a dále informace reklamního charakteru a zobrazení listin a certifikátů;

2.1.3.    Fotografie musí mít vztah k činnosti Uživatele a musí zobrazovat zboží, výsledky provedených prací, průběh poskytování služeb, interiér prostor Uživatele používaný k prodeji zboží, provádění prací nebo poskytování služeb;

2.1.4.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující informace, jež uvádí v omyl;

2.1.5.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující informace, jež vyzývají k porušování platné legislativy České republiky;

2.1.6.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující odkazy na zdroje v síti Internet, jejichž obsah odporuje platné legislativě České republiky;

2.1.7.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující loga, ochranné známky a určující označení;

2.1.8.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující urážlivé a pornografické informace a informace propagující násilí a dále informace spojené s tragickými nehodami, elementy pohřebních služeb a neestetické informace úzce specializované činnosti jako například: dutina ústní, změny na těle či jiné;

2.1.9.    Je zakázáno umísťovat Fotografie zobrazující zbraně, výrobky, jež jsou konstrukčně podobné zbraním a výrobky připomínající zbraně; 

2.1.10. Je zakázáno umísťovat Fotografie zobrazující obnažená těla a erotické zboží;

2.1.11. Je zakázáno umísťovat Fotografie prozrazující osobní údaje či jiné důvěrné informace o třetích osobách bez písemného souhlasu osob na Fotografiích; 

2.1.12. Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující údaje informativního charakteru: telefonní číslo, adresa a jiné;

2.1.13. Fotografie musí být ve vysoké kvalitě; je zakázáno umísťovat rozmazané, chybně otočené a příliš tmavé Fotografie.


2.2.    Technické požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem 

2.2.1.    Možné přípony souborů: jpg, png, gif.

2.2.2.    Mezi stranami Fotografie nesmí být poměr větší než 1:5 (vztahuje se jak na šířku, tak na výšku).

2.2.3.    Minimální délka strany fotografie (jak šířky, tak výšky) činí 600 px.

2.2.4.    Fotografie nesmí být větší než 5 Mb.

 

3. Požadavky na Akce zveřejňované Uživatelem

3.1.        V Akcích musí být obsaženy informace o snížené ceně zboží, práce, služby Uživatele a/nebo o soutěži, hře nebo jiné podobné akci, na základě jejichž výsledků jsou všem nebo části jejich účastníkům uděleny ceny, dárky (akce); dále musí být v Akcích obsaženy informace o zdroji informací o organizátorovi a pravidlech provádění akcí (například internetová stránka nebo číslo telefonu).

3.2. V Akcích je zakázáno umísťovat informace o snížení cen na následující zboží, práce či služby:

3.2.1. zboží / práce / služby, jejichž výroba a/nebo realizace / provedení / poskytnutí je zakázána legislativou České republiky;

3.2.2. drogy, psychotropní látky a jejich prekurzory, rostliny obsahujících narkotické či psychotropní látky nebo jejich prekurzory a části rostlin obsahující narkotické látky či psychotropní látky nebo jejich prekurzory;

3.2.3. tabák, tabákové výrobky, elektronické cigarety a potřeby ke kouření, včetně vodních dýmek, cigaretového papíru či zapalovačů;

3.2.4. střelné zbraně a munice;

3.2.5. prostituce či jiné zboží a služby podobného významu;

3.2.6. ve vztahu ke službám při absenci licence na vykonávání odpovídajícího druhu činnosti;

3.2.7. léčivé přípravky;

3.2.8. veterinární léčivé přípravky;

3.2.9. lidské orgány a/nebo tkáně;

3.2.10. potraviny pro kojence; 

3.2.11. sázkové hry a vsázení: totalizátorové hry, sázkové kanceláře, kasina, herní salóny a loterie;

3.2.12. pohřební služby;

3.3. Informace o snížení ceny a akcích na biologicky aktivní doplňky stravy musí být doplněna upozorněním: „Biologicky aktivní doplněk stravy“.

3.4. Informace o snížení ceny a akcích na potraviny speciálního stravování musí být doplněna upozorněním: „Potraviny speciálního stravování“.

 3.5. Informace o snížení ceny a akcích na preparáty určené k ochraně rostlin musí být doplněna upozorněním: „Preparáty určené k ochraně rostlin používejte se zvýšenou pozorností. Před použitím si vždy si přečtěte etiketu a informace o produktu“.

3.6. Informace o snížení ceny a akcích na alkoholické nápoje musí být doplněna upozorněním: „Konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let je zakázána“.

3.6. Informace o snížení ceny a akcích na zboží, práce či služby musí odpovídat kritériím poctivosti a věrohodnosti (aktuálnosti);

3.7. Je zakázáno umísťovat informace reklamního charakteru.

3.8. Je zakázáno umísťovat Akce obsahující odkazy na zdroje v síti Internet, jejichž obsah odporuje platné legislativě České republiky.

3.9. Je zakázáno umísťovat v Akcích texty a fotografie, jež se nevztahují ke slevám a akcím prováděným Uživatelem.

3.10. Fotografie, jež jsou přidávány do Akcí, nesmí obsahovat text a informace reklamního charakteru, včetně maket a log (ochranných známek a ochranné známky na služby).

3.11. Obrázky, jež jsou přidávány do Akcí, musí být ve vysoké kvalitě; je zakázáno umísťovat rozmazané, chybně otočené a příliš tmavé fotografie.

Administrace si vyhrazuje právo zveřejňovat informace přidané Uživatelem ve formátu přijatelném pro Akce.

4.    Porušení jakéhokoliv z bodů těchto Požadavků může vést k těmto důsledkům:

4.1.skrytí či odstranění Obsahu od Uživatele;

4.2.omezení nebo ukončení poskytování Dodatečných služeb jiným způsobem.

Sankce za porušení těchto Požadavků používá podle uvážení Zhotovitel bez nutnosti předchozího upozornění nebo dodatečného vysvětlení.


Znění ze dne 1.6.2016