Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Znění Zásady ochrany osobních údajů (pozbyla platnosti 17. 6. 2015)

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (zde a dále – „Zásady ochrany osobních údajů nebo „Zásady“) určují postup zpracování a ochrany osobních údajů Uživatelů, které společnost „2GIS Ltd.“, právnická osoba registrovaná v souladu s právním řádem Republiky Kypr a sídlící na adrese: Esperidon street, 12, 4. podlaží, Nikósie, Kypr, 1087 (zde a dále „Správce“) může získat v průběhu poskytování jím jakékoliv ze Služeb Správce (zde a dále – „Služby 2GIS“).

Definice

Zákon — Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Směrnice Evropské unie 2002/58 o soukromí a elektronických komunikacích s ohledem na případné změny, úpravy, přijetí nové verze nebo sloučení s jakoukoliv jinou platnou legislativou.

Služby 2GIS — materiály a prostředky k nimž je Uživateli poskytován přístup prostřednictvím Webových stránek a Platformy dle Smlouvy o použití služeb 2GIS. Jakékoliv otázky, týkající se použití Služeb 2GIS, které nejsou zmíněny v těchto Zásadách, jsou regulovány Smlouvou o použití Služeb 2GIS, která je umístěna na:http://law.2gis.cz/rules.

Služba Flamp — služba, která patří Držiteli autorských práv; pomocí této služby mohou uživatelé vyjádřit svůj názor na práce, produkty a služby, poskytované právnickými osobami a OSVČ, které jsou zařazeny do Adresáře organizací.

аPlatforma — firmware integrovaný s Webovými stránkami Správce.

Webové stránky Správce / Webové stránky — webové stránky umístěné na doménách 2gis.cz

Osobní údaje — jakékoliv údaje, jak je uvedeno níže, které se vztahují na Uživatele, jehož totožnost lze určit:

(a) na základě těchto údajů nebo

(b) na základě těchto nebo jiných údajů, které jsou nebo se mohou dostat do dispozice Správce,

a obsahují vyjádření názoru na Uživatele a poukázání na záměr Správce nebo jakékoliv jiné osoby vůči Uživateli.

Zpracování osobních údajů („zpracování“) — jakákoliv operace nebo sada operací, které jsou prováděny s osobními údaji s použitím nebo bez použití automatizovaných prostředků včetně takových operací jako jsou shromaždování, zaznamenávání, uspořádávání, úschova, modifikace nebo změna, vyřazení, oběh, použití, odhalení prostřednictvím předání, šíření nebo poskytování jiným způsobem, uvádění do souladu nebo sloučení, blokování, smazání nebo zničení.

Důvěrné informace — informace o rasovém nebo etnickém původu, politických přesvědčeních, náboženských nebo filozofických názorech, účasti v organizaci, spolku a odboru, zdraví, sexuálním životě a orientaci, a také informace týkající se odsouzení, genetických údajů a biometrických údajů, které umožňují zjistit totožnost nebo identifikovat Uživatele.  

1. Obecná ustanovení

1.1. Použitím Služeb 2GIS souhlasíte s tím, že:

a) Jste se v plné míře seznámili s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů před použitím Služeb 2GIS. 

b) Pokud jste začali používat Služby 2GIS jakýmkoliv způsobem, vyjadřujete tím svůj souhlas se všemi podmínkami těchto Zásad v plné míře bez jakýchkoliv výhrad a omezení z Vaší strany.

c) Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad, jste povinni okamžitě upustit od jakéhokoliv užívání Služby 2GIS.

1.2. Pokud Uživatel souhlasí s podmínkami těchto Zásad, dává také svůj souhlas se zpracováním všech údajů o Uživateli, které budou Uživatelem na základě těchto Zásad poskytnuty, Správci pro veškeré účely, které byly stanoveny těmito Zásadami, a také s předáním dat o Uživateli třetím osobám v případech, které byly vyjmenovány v těchto zásadách. Tento souhlas Uživatel uděluje až do doby jeho písemného odvolání. V případě, že Uživatel odvolá svůj souhlas dle přechozí věty, je povinen upustit od jakéhokoli užívání Služby 2GIS.

1.3. Jako obecné pravidlo platí, že Správce nekontroluje věrohodnost osobních údajů poskytovaných Uživateli. Nicméně, v případech, které jsou přímo stanoveny smlouvami o použití jednotlivých Služeb 2GIS, je Uživatel povinen potvrdit věrohodnost poskytnutých osobních údajů o své osobě.

2. Obsah Uživatelských údajů, které získává a zpracovává Správce

2.1. Tyto zásady se vztahují na následující druhy osobních údajů:

2.1.1. Osobní údaje, které o sobě Uživatel umísťuje samostatně při registraci včetně osobních údajů o Uživateli, které Uživatel Správci zpřístupňuje prostřednictvím webových stránek nebo služeb třetích osob, nebo osobní údaje, umísťované Uživatelem o své osobě v průběhu využití Služeb 2GIS.  Osobními údaji získanými takovýmto způsobem jsou zejména jméno, příjmení, zachycení vzhledu, telefonní číslo a/nebo adresa elektronické pošty Uživatele. Údaje povinné pro poskytování Služeb 2GIS nebo jejich jednotlivých funkčních možností jsou označeny zvláštním způsobem. Dodatečné údaje jsou poskytovány Uživatelem dle jeho uvážení.

2.1.2. Údaje automaticky předávané Službám 2GIS v průběhu jejich využití pomocí software nainstalovaného na zařízení Uživatele, vč. IP adresy, jedinečného identifikátoru síťového zařízení (MAC adresa, ID zařízení), elektronického sériového čísla (IMEI, MEID), reklamním identifikátoru Android (Google AID), dat z cookies, informací o prohlížeči, operačním systému, přístupové době, vyhledávacích dotazech, údajích o poloze a přemístění zařízení Uživatele.

2.1.3. Údaje dodatečně poskytnuté Uživateli na vyžádání Správce za účelem splnění povinností Správce vůči Uživateli ve vztahu k použití Služeb 2GIS.

2.1.4. Fotografie umístěné uživateli služeb poskytovaných Foursquare Labs, Inc. na webových stránkách v síti Internet na adrese: https://foursquare.com a poskytované Uživatelům společně se Software 2GIS s použitím služby API Foursquare Labs, Inc.

2.1.5. Jiné údaje o Uživatelích, jejichž shromažďování a/nebo zpracování bylo stanoveno smlouvami o použití jednotlivých Služeb 2GIS a/nebo pravidel poskytování služeb s využitím jednotlivých Služeb 2GIS.

3. Cíle shromažďování a zpracování údajů Uživatelů

3.1. Správce uskutečňuje shromažďování pouze těch informací o Uživatelích včetně osobních údajů, které jsou nezbytné pro splnění povinností Správce poskytovat Služby 2GIS. 

3.2. Správce může používat osobní údaje Uživatele k následujícím účelům:

3.2.1. Identifikace strany v rámci smluv mezi Uživatelem a Správcem.

3.2.2. Poskytování služeb Uživatelům v souvislosti s použitím Služeb 2GIS a dalšího zdokonalování Služeb 2GIS a vývoje nových Služeb.

3.2.3. Reakce na dotazy Uživatelů na uživatelskou podporu, informování Uživatelů o možnostech Služeb 2GIS, nasměrování dotazů, které se týkají použití Služeb 2GIS. 

3.2.4. Splnění marketingových úkolů, provádění statistických a jiných výzkumů na základě odosobněných dat.

3.3. Tímto Uživatel vyjadřuje svůj souhlas s předáním jeho osobních údajů afilovaným osobám a partnerům Správce, jakož i Foursquare Labs, Inc. pro účely, které byly stanoveny v bodě č.3.2 těchto Zásad.

3.4. Je-li to nezbytné, mohou být osobní údaje Uživatele použity pro účely nestanovené v těchto Zásadách, a to na základě žádosti Správce o souhlas Uživatele s takovým použitím. 

4. Zpracování informací o Uživatelích

4.1. Osobní údaje Uživatelů jsou uchovávány v souladu s platnými právními předpisy. 

4.2. Osobní údaje Uživatelů nejsou předávány třetím osobám s výjimkou následujících případů:

4.2.1. Pokud Uživatel s tím bude bezvýhradně souhlasit.

4.2.2. Předání je nezbytné pro účely zajištění funkčnosti Služeb 2GIS a/nebo jednotlivých funkčních možností Služeb 2GIS, realizace partnerských a jiných programů Služeb 2GIS.

4.2.3. Předávání je stanoveno příslušnými právními předpisy.

4.2.4. Předávání se uskutečňuje za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Správce a/nebo třetích osob v případech, kdy Uživatel porušuje podmínky smlouvy o použití jednotlivých Služeb 2GIS, nebo pokud je zpracování nezbytné pro účely ochrany důležitých zájmů Uživatele. 

4.2.5. Pokud se Správce zúčastní fúze, akvizice nebo jakékoliv jiné formy prodeje časti nebo celého závodu. Přitom na nabyvatele přejdou všechny závazky ke splnění podmínek těchto Zásad.

4.2.6. S ohledem na spolupráci Správce s Foursquare Labs, Inc. Mohou být osobní údaje o Uživateli předány Foursquare Labs, Inc., přičemž přistoupením Uživatele k těmto Zásadám s takovýmto předáním Uživatel souhlasí. Uživatel se zavazuje seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů Foursquare Labs, Inc. zveřejněných na internetové adrese: https://foursquare.com/legal/privacy, které se tímto stávají nedílnou a závaznou součástí těchto Zásad.

4.3. Při použití služby Flamp Uživatel souhlasí s tím, že určité informace, které jsou umísťovány ve službě Flamp, mohou být přístupné jiným Uživatelům, jak bezprostředně na webových stránkách umístěných v doméně, která obsahuje službu Flamp a v jejich subdoménách, tak i cestou translace prostřednictvím různých technických prostředků s odkazem na původní zdroj (pomocí poštovního rozesílání, RSS-translace atd.); zejména informace o jménu, příjmení Uživatele zadané jím v Osobním profilu, fotografie, přidané Uživatelem v Osobním profilu, rovněž odkazy poskytnuté Uživatelem na jeho osobní stránky na sociálních sítích jsou přístupné všem ostatním Uživatelům služby Flamp.

4.4. Shromáždění a zpracování důvěrných informací je dovoleno pouze v případech přímo stanovených platným právním řádem.

5. Práva Uživatelů

5.1. Uživatelé mají právo:  

5.1.1. Samostatně zadávat změny nebo aktualizovat informace o své osobě v Osobním profilu na Webových stránkách Správce nebo požadovat, aby Správce opravil tyto informace.

5.1.2. Blokovat informace o své osobě, které jsou umístěny v Osobním profilu na Webových stránkách Správce, nebo požadovat, aby Správce blokoval tyto informace. Přitom odstranění profilu může vést k nemožnosti použití některých Služeb 2GIS.

5.1.3. Mazat nebo požadovat, aby Správce smazal osobní údaje Uživatele, pokud údaje nejsou úplné nebo nejsou v souladu s cíli zpracování, pokud záznam, zveřejnění nebo uchovávání informací jsou zakázány nebo pokud je některá informace uchovávána déle, než je to nezbytné. 

5.1.4. Požadovat a získávat od Správce informace o zpracování svých osobních údajů; kdykoliv na nevyvratitelných zákonných základech týkajících se konkrétní situace, namítat zpracování údajů, které se vztahují na Uživatele.

6. Opatření na ochranu informací o uživatelích

6.1. Správce přijímá všechna nezbytná a dostačující organizační a technická opatření na ochranu osobních údajů Uživatele před neoprávněným nebo náhodným přístupem k nim, zničením, blokací, šíření osobních údajů a také neoprávněných činností s nimi prováděných. K těmto opatřením se vztahují zejména vnitřní kontrola procesů shromažďování, uchovávání a zpracovávání údajů a bezpečnostní opatření, včetně odpovídajícího šifrování a opatření na ochranu fyzické bezpečnosti dat za účelem zabránění neoprávněného přístupu k systémům, v nichž jsou osobní údaje uchovávány.

6.2. Při zpracovávání osobních údajů Uživatelů se Správce řídí Zákonem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Zásady, vztahy mezi Uživatelem a Správcem, které vznikají v návaznosti na použití těchto Zásad, a také otázky neregulované těmito Zásadami, jsou regulovány legislativou České republiky. Uživatel byl těmito Zásadami řádně informován dle ustanovení § 5 odst. 4, ustanovení § 9 písm. a) ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 Zákona.

7.2. Uživatelé mohou zasílat Správci své požadavky, návrhy nebo otázky týkající se těchto Zásad, do sekce Uživatelské podpory 2GIS (http://help.2gis.cz/feedback/) nebo na: info@2gis.cz.

7.3. Platné znění těchto Zásad je umístěno na Webových stránkách Správce a je přístupné na Internetu na: http://law.2gis.cz/privacy/.

Znění Zásad platné od 27. 4. 2015