Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Licenční smlouva o užívání programu 2GIS pro prohlížeč

Tato Licenční smlouva o užívání programu 2GIS pro prohlížeč je návrhem společnosti 2GIS LIMITED (dále jen „vlastník práv“) na uzavření smlouvy v souladu s níže uvedenými podmínkami:

Před použitím počítačového programu 2GIS pro prohlížeč (dále jen „program“) si, prosím, přečtěte podmínky této licenční smlouvy.

1. Základní ustanovení

1.1. Použitím programu souhlasíte s tím, že:

a) jste si před použitím programu přečetli podmínky této licenční smlouvy v plném rozsahu;

b) zahájením používání programu v jakékoli formě potvrzujete, že souhlasíte se všemi podmínkami této licenční smlouvy v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a výhrad z Vaší strany a že také souhlasíte s podmínkami užívání služby Google zveřejněnými na internetových stránkách http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Použití programu za jiných podmínek není povoleno;

c) pokud s podmínkami této licenční smlouvy nesouhlasíte nebo nejste oprávněni smlouvu uzavřít, musíte neprodleně ukončit jakékoli používání programu;

d) vlastník práv může změnit tuto licenční smlouvu (včetně jakékoli její části) bez jakéhokoli předchozího upozornění. Nové znění licenční smlouvy nabývá platnosti v okamžiku, kdy je zveřejněno na internetových stránkách vlastníka práv, pokud není v novém znění licenční smlouvy stanoveno jinak.

1.2. Pojmy použité v této licenční smlouvě jsou definovány následovně, pokud není přímo v textu stanoveno jinak:

a) Licence (licenční smlouva) — tato licenční smlouva o užívání počítačového programu 2GIS pro prohlížeč.

b) Vlastník práv — společnost 2GIS LIMITED zaregistrovaná v souladu s legislativou Kypru, se sídlem na adrese: 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus.

c) Uživatel — osoba, která uzavřela tuto licenční smlouvu s vlastníkem práv ve svém nebo cizím zájmu v souladu s požadavky platné legislativy a této licenční smlouvy.

d) Program — počítačový program 2GIS pro prohlížeč, jehož majitelem je vlastník práv, určený pro zjištění a vizuální zvýraznění telefonních čísel na webových stránkách v síti Internet, pro určení organizací, kterým tato telefonní čísla nebo tyto webové stránky patří, pro následné zobrazení informací o těchto organizacích, pro snadnější vytáčení telefonních čísel na mobilním zařízení uživatele (v případě, že je na mobilním zařízení nainstalován potřebný software vlastníka práv) a také pro všechny následné aktualizace a úpravy počítačového programu 2GIS pro prohlížeč určené pro použití na stolních počítačích.

e) Komerční použití — použití programu, které přesahuje rámec použití programu fyzickou osobou povolený touto licenční smlouvou, za účelem získání příjmu (zisku); v případě osoby samostatně výdělečně činné nebo organizace — za účelem získání podnikatelské výhody včetně poskytování nebo zajišťování placeného přístupu k programu, tj. poskytování zboží, prací nebo služeb za poplatek nebo vzájemné poskytování zboží, prací nebo služeb; nebo spolu s placeným poskytováním zboží, prací nebo služeb v jakékoli podobě.

f) Webové stránky vlastníka práv — internetové stránky umístěné na doménách 2gis.cs a dalších doménách, které patří k doménám 2gis.cs.

g) PIN kód — jedinečné pořadí čísel generované firmwarem vlastníka práv na žádost uživatele, které slouží pro zajištění spojení programu s jinými programovým vybavením vlastníka práv.

1.3. Všechny ostatní skutečnosti vztahující se k používání programu, které nejsou uvedené v této licenční smlouvě, se řídí licenční smlouvou (http://law.2gis.cz/licensing-agreement/).

2. Výhradní práva

2.1. Výhradní práva na program jsou majetkem vlastníka práv. Veškerá práva na duševní vlastnictví v programu a jeho uživatelské dokumentaci náleží vlastníkovi práv a jsou chráněna platnou legislativou. Vlastník práv zaručuje, že vlastní veškerá nezbytná práva na poskytování licence a distribuci programu včetně uživatelské dokumentace k programu.

2.2. Vlastník práv si zachovává výhradní práva na jakékoli výsledky úpravy (modifikace) programu, kterou tato licenční smlouva povoluje, a má právo kdykoli podle svého uvážení odvolat své povolení na užívání těchto modifikací bez náhrady jakýchkoli výdajů uživatele na jejich vytvoření a používání.

3. Licence

3.1. Užívání programu je povoleno výhradně za podmínek této licenční smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami licenční smlouvy v plném rozsahu, nemá právo používat program k jakýmkoli účelům. V případě porušení (nesplnění) jakékoli podmínky licenční smlouvy je zakázáno program používat.

3.2. Oprávnění k používání programu a způsoby používání programu, které nebyly uživateli dle této licenční smlouvy výslovně uděleny (nebyly mu povoleny), jsou vlastníkem práv považovány za neudělené (zakázané).

3.3. Podmínky této licenční smlouvy povolují uživateli používat program pro nekomerční účely bezplatně. Používání programu za podmínek a způsoby, které nejsou upraveny touto licenční smlouvou, je možné pouze na základě uzavření samostatné smlouvy s vlastníkem práv.

3.4. Vlastník práv je oprávněn umisťovat do programu jakékoli informační anebo reklamní materiály a odkazy na internetové stránky třetích stran a také udělovat třetím stranám oprávnění k používání programu uvedeným způsobem prostřednictvím samostatné smlouvy.

4. Oprávnění uživatele

4.1. Vlastník práv poskytuje uživateli oprávnění k užívání programu za podmínek nevýlučné (nevýhradní) nepřevoditelné licence na území států celého světa, a to způsobem uvedeným v této části.

4.2. Účelové používání programu

Uživatel má právo používat program pouze k účelu, pro který byl tento program vytvořen, a za tímto účelem je oprávněn jej nainstalovat na stolním počítači (dále jen „zařízení“).

V souladu s tímto bodem má uživatel právo nainstalovat program na neomezený počet zařízení, dále má právo ukládat nebo vytvářet kopie programu na úložišti dat (například na síťovém serveru) určeném a používaném výhradně k instalaci a fungování programu na dalších počítačích v rámci místní sítě.

4.3. Reprodukce programu

Uživatel má právo reprodukovat program, jehož kopie jsou šířeny vlastníkem práv, k nekomerčním účelům bezplatně na jakákoli zařízení a ostatní typy nosičů za podmínky, že kombinace, obsah a součásti programu budou zachovány v nezměněné podobě v souladu s podobou, ve které program poskytuje anebo doporučuje k užívání vlastník práv.

4.4. Šíření programu

Uživatel má právo šířit program prostřednictvím jeho kopií vytvořených v souladu s bodem 4.3 této licenční smlouvy k nekomerčním účelům bezplatně a za podmínky zachování jejich celistvosti, pokud není v písemném souhlasu vlastníka práv stanoveno jinak.

4.5. Pro využití možnosti zajištění spojení programu s dalším programovým vybavením vlastníka práv, je uživatel povinen zadat PIN kód obdržený od vlastníka práv.

4.6. Oprávnění k užívání programu v souladu s touto částí se uděluje za podmínky, že uživatel bude dodržovat omezení stanovená touto licenční smlouvou.

5. Omezení používání

5.1. Uživatel nemá právo samostatně nebo s přispěním třetích stran:

5.1.1. Odhalovat technologii, emulovat, vytvářet nové verze, měnit, dekompilovat, převádět kód, dešifrovat nebo provádět jiné činnosti s programovým kódem, které mají za cíl poškození bezpečnostního systému programu neoprávněným použitím a získání informací o implementovaných algoritmech používaných v programu.

5.1.2. Vytvářet odvozená díla s použitím programu.

5.1.3. Reprodukovat a šířit program ke komerčním účelům bez písemného souhlasu vlastníka práv.

5.1.4. Šířit program v jiné podobě, než ve které byl získán, bez písemného souhlasu vlastníka práv.

5.1.5. Odstraňovat nebo jakýmkoli způsobem měnit či ztěžovat jakoukoli identifikaci programu, ochranných známek, autorských práv, důvěrnosti, vlastnictví nebo jiných oznámení či označení obsažených v programu.

5.1.6. z jakéhokoli důvodu měnit nebo vypínat mechanismus poskytování licence programu.

6. Automatické aktualizace

6.1. Program může pravidelně komunikovat s firmwarem vlastníka práv za účelem kontroly aktualizací (modifikací) programu (dále jen „aktualizace“).

6.2. Uživatel při instalaci programu souhlasí s možností plnění jeho patřičných požadavků a také s automatickým stahováním a instalací aktualizací.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Uzavřením této licenční smlouvy vyjadřuje uživatel svůj souhlas se shromažďováním a předáváním anonymních informací o povaze a způsobech používání programu vlastníkovi práv, jakož i dalších technických informací a údajů, které jsou automaticky poskytovány programu během jeho užívání včetně informací o identifikačním čísle mobilního zařízení uživatele (v případě, že je na mobilním zařízení nainstalován potřebný software vlastníka práv).

7.2. Způsob zpracování a ochrany informací o uživatelích, které vlastník práv získal prostřednictvím používání programu uživateli, je stanoven v zásadách ochrany osobních údajů s přihlédnutím k odlišnostem stanoveným v této licenční smlouvě.

7.3. Program funguje s použitím API Google Mapy. V této souvislosti jsou Zásady ochrany osobních údajů služby Google (zveřejněné na internetových stránkách http://www.google.com/policies/privacy/) neoddělitelnou součástí této licenční smlouvy.

8. Odpovědnost vyplývající z licence

8.1. S ohledem na udělení oprávnění k bezplatnému používání programu k nekomerčním účelům v rámci této licence se na vztahy smluvních stran nevztahují ustanovení legislativy o ochraně práv spotřebitelů.

8.2. Program je poskytován „tak jak je“. V této souvislosti nejsou uživateli poskytovány jakékoli záruky, že: program bude odpovídat požadavkům uživatele; bude fungovat bez přerušení, rychle, spolehlivě a bezchybně; že výsledky, které lze získat jeho používáním, budou přesné a spolehlivé; že všechny chyby budou opraveny.

8.3. Vlastník práv vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby informace poskytnuté uživateli prostřednictvím programu byly přesné. Vlastník práv nicméně neposkytuje žádnou záruku ohledně přesnosti těchto informací a nenese za to odpovědnost. Za používání jakýchkoli materiálů a dat získaných prostřednictvím programu nese riziko výhradně uživatel. Vlastník práv neponese odpovědnost za jakýkoli ušlý zisk nebo jiné škody vzniklé v důsledku používání programu uživatelem.

8.4. Veškeré informační anebo reklamní materiály zobrazené prostřednictvím programu jsou poskytovány třetími stranami. Vlastník práv nenese odpovědnost za spolehlivost informačních anebo reklamních materiálů třetích stran, přístupnost jejich internetových stránek a jejich obsah a dále také za jakékoli následky používání informací anebo reklamy a internetových stránek třetích stran.

8.5. Vlastník práv nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé následky jakéhokoli používání či nemožnosti používání programu anebo za škody způsobené uživateli anebo třetím stranám v důsledku jakéhokoli používání, nepoužití či nemožnosti používání programu nebo jeho jednotlivých komponentů anebo funkcí včetně následků možných chyb nebo poruch v programu.

8.6. Jelikož je program neustále aktualizován a doplňován o nové funkce, může se forma a charakter produktů a poskytovaných služeb občas měnit bez předchozího upozornění uživatele. Vlastník práv si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení přerušit (dočasně nebo definitivně) poskytování programu (nebo jakýchkoli samostatných částí) všem uživatelům nebo konkrétnímu uživateli a dále také změnit či odebrat licenci bez předchozího upozornění.

Pokud uživatel poskytne vlastníkovi práv jakékoli nápady, hodnocení, nabídky, materiály, informace, názory či jiné údaje týkající se užívání programu („zpětná vazba“), nemá vlastník práv povinnost se s takovou zpětnou vazbou obeznámit ani ji prostudovat či uskutečnit. Veškeré tyto informace jsou přitom poskytovány bez povinnosti dodržovat zásad ochrany osobních údajů a vlastník práv má bezvýhradní a neomezené právo použít, kopírovat, měnit a vyzradit takovou zpětnou vazbu bez jakékoli náhrady či uvedení autorství.

8.7. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli porušení závazků stanovených touto licenční smlouvou anebo platnou legislativou Ruské federace a dále odpovídá za všechny následky těchto porušení (včetně jakýchkoli ztrát, které může utrpět vlastník práv a další třetí strany).

8.8. Vlastník práv si vyhrazuje právo stíhat porušitele výhradních práv na program v souladu s občanským, správním a trestním právem podle svého uvážení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato licenční smlouva, její uzavření a plnění a také záležitosti, které nejsou upraveny touto licenční smlouvou, jsou upraveny platnou legislativou České republiky.

9.2. Tato smlouva může být změněna nebo jednostranně zrušena vlastníkem práv bez předchozího upozornění uživatele a bez vyplacení jakékoli náhrady v souvislosti s její změnou nebo zrušením.

9.3. Platné znění této smlouvy je zveřejněno na internetových stránkách vlastníka práv a je dostupné na internetové adrese: http://law.2gis.cz/browser-licensing-agreement/.

V případě rozporu mezi zněním licenční smlouvy, které je součástí distribuovaného programu, a aktuálním zněním licenční smlouvy umístěným na webových stránkách vlastníka práv má přednost znění smlouvy zveřejněné na webových stránkách vlastníka práv.

Znění platné od 1. 8. 2014