Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Licenční smlouva o užívání programu 2GIS Dialer

Tato licenční smlouva o užívání programu 2GIS Dialer je návrhem společnosti 2GIS LIMITED (dále jen „vlastník práv“) na uzavření smlouvy v souladu s níže uvedenými podmínkami.

Před použitím počítačového programu 2GIS Dialer (dále jen „program“) si, prosím, přečtěte podmínky této licenční smlouvy.

1. Základní ustanovení

1.1. Použitím programu souhlasíte s tím, že:

a) jste si před použitím programu přečetli podmínky této smlouvy v plném rozsahu;

b) zahájením používání programu v jakékoli formě potvrzujete, že souhlasíte se všemi podmínkami této smlouvy v plném rozsahu bez jakýchkoli výjimek a výhrad z Vaší strany, a také souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů Google (umístěnými na adrese: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/).  Použití programu za jiných podmínek není povoleno;

c) pokud s podmínkami této smlouvy nesouhlasíte nebo nejste oprávněni smlouvu uzavřít, musíte neprodleně ukončit jakékoli používání programu;

d) vlastník práv může změnit smlouvu (včetně jakékoli její části) bez jakéhokoli předchozího upozornění. Nové znění smlouvy nabývá platnosti v okamžiku, kdy je zveřejněno na internetových stránkách vlastníka práv na adrese: http://law.2gis.cz/dialer-licensing-agreement/, pokud není v novém znění smlouvy uvedeno jinak.

1.2. Pojmy použité v této licenční smlouvě jsou definovány následovně, pokud není přímo v textu stanoveno jinak:

a) Licence (smlouva) — tato licenční smlouva o užívání programu 2GIS Dialer.

b) Vlastník práv — společnost 2GIS LIMITED zaregistrovaná v souladu s legislativou Kypru, se sídlem na adrese: 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus.

c) Uživatel — osoba, která uzavřela tuto smlouvu s vlastníkem práv ve svém nebo cizím zájmu v souladu s požadavky platné legislativy a této smlouvy.

d) Program — počítačový program 2GIS Dialer, jehož majitelem je vlastník práv, určený pro rychlé vyhledávání kontaktů na mobilním zařízení včetně vyhledávání podle části čísla/jména, rychlého vytočení (2–9) a seskupování historie hovorů, a také všechny následující aktualizace a úpravy určené pro používání na mobilních zařízeních.

e) Mobilní zařízení — mobilní zařízení s operačním systémem Android.

f) Komerční použití — použití programu, které přesahuje rámec použití programu fyzickou osobou povolený touto smlouvou za účelem získání příjmu (zisku); v případě osoby samostatně výdělečně činné nebo organizace — za účelem získání podnikatelské výhody včetně placeného poskytování programu nebo zajišťování přístupu k programu, tj. poskytování zboží, prací nebo služeb za poplatek nebo vzájemné poskytování zboží, prací nebo služeb; nebo spolu s placeným poskytováním zboží, prací nebo služeb v jakékoli podobě. Komerční použití programu může být povoleno vlastníkem práv na základě uzavření samostatné smlouvy s uživatelem.

2. Výhradní práva

2.1. Výhradní práva na program jsou majetkem vlastníka práv.

2.2. Vlastník práv si zachovává výhradní práva na jakékoli výsledky úpravy (modifikace) programu, kterou tato licence povoluje, a má právo kdykoli podle svého uvážení odvolat své povolení na užívání těchto modifikací bez náhrady jakýchkoli výdajů uživatele na jejich vytvoření a používání.

3. Licence

3.1. Užívání programu je povoleno výhradně za podmínek této smlouvy. Pokud uživatel nesouhlasí s podmínkami licence v plném rozsahu, nemá právo používat program k jakýmkoli účelům. V případě porušení (nesplnění) jakékoli licenční podmínky je zakázáno program používat.

3.2. Oprávnění k používání programu a způsoby používání programu, které nebyly uživateli dle této smlouvy výslovně uděleny/povoleny, jsou vlastníkem práv považovány za neudělené/zakázané.

3.3. Podmínky této smlouvy povolují uživateli používat program pro nekomerční účely bezplatně. Používání programu za podmínek a způsoby, které nejsou upraveny touto smlouvou, je možné pouze na základě uzavření samostatné smlouvy s vlastníkem práv.

4. Oprávnění uživatele

4.1. Vlastník práv poskytuje uživateli oprávnění k užívání programu za podmínek nevýlučné (nevýhradní) nepřevoditelné licence na území států celého světa, a to způsobem uvedeným v této části.

4.2. Účelové používání programu

Uživatel má právo používat program pouze k účelu, pro který byl tento program vytvořen, a za tímto účelem je oprávněn jej nainstalovat na mobilní zařízení. V souladu s tímto bodem je uživatel oprávněn nainstalovat program na neomezené počet mobilních zařízení.

4.3. Reprodukce programu

Uživatel má právo reprodukovat program, jehož kopie jsou šířeny vlastníkem práv, k nekomerčním účelům bezplatně na mobilní zařízení za podmínky, že kombinace, obsah a součásti programu budou zachovány v nezměněné podobě v souladu s podobou, ve které program poskytuje anebo doporučuje k užívání vlastník práv.

4.4. Šíření programu

Uživatel má právo šířit program prostřednictvím jeho kopií vytvořených v souladu s bodem 4.3 této smlouvy k nekomerčním účelům bezplatně a za podmínky zachování jejich celistvosti, pokud není v písemném souhlasu vlastníka práv stanoveno jinak.

4.5. Oprávnění k užívání programu v souladu s touto částí se uděluje za podmínky, že uživatel bude dodržovat omezení stanovená touto smlouvou.

5. Omezení používání

5.1. Uživatel nemá právo samostatně nebo s přispěním třetích stran:

5.1.1. Odhalovat technologii, emulovat, vytvářet nové verze, měnit, dekompilovat, převádět kód nebo provádět jiné činnosti s programovým kódem, které mají za cíl poškození bezpečnostního systému programu neoprávněným použitím a získání informací o implementovaných algoritmech používaných v programu.

5.1.2. Vytvářet odvozená díla s použitím programu.

5.1.3. Reprodukovat a šířit programy ke komerčním účelům bez písemného souhlasu vlastníka práv.

5.1.4. Šířit program v jiné podobě, než ve které byl získán, bez písemného souhlasu vlastníka práv.

5.1.5. Odstraňovat nebo jakýmkoli způsobem měnit ochranné známky, průmyslové vzory a oznámení o autorských a jakýchkoli jiných právech zahrnutých do programu.

6. Automatické aktualizace

6.1. Program může pravidelně komunikovat s firmwarem vlastníka práv za účelem kontroly aktualizací programu (dále jen „aktualizace“).

6.2. Uživatel při instalaci programu souhlasí s možností plnění jeho požadavků a také s automatickým stahováním a instalací aktualizací.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Uzavřením této smlouvy vyjadřuje uživatel svůj souhlas se shromažďováním a předáváním anonymních informací o povaze a způsobech používání programu vlastníkovi práv, jakož i dalších technických informací a údajů, které jsou automaticky poskytovány programu během jeho užívání, včetně informací o stavu internetové sítě na mobilním zařízení, obsahu interní paměti mobilního zařízení, identifikačním čísle mobilního zařízení a poloze mobilního zařízení, reklamním identifikátoru Android (Google AID https://play.google.com/about/developer-content-policy.html#ADID).

7.2. Uživatel je oprávněn poskytovat vlastníkovi práv své osobní informace při registraci (vytvoření účtu) nebo během používání programu. Do osobních informací získaných tímto způsobem může spadat jméno uživatele, datum narození a jakékoli další informace nezbytné pro optimalizaci funkcí programu. Uživatel má právo neposkytovat určité informace vlastníkovi práv, v takovém případě je však možné, že nebude moci použít mnohé speciální funkce programu.

7.3. Uživatel potvrzuje a souhlasí s tím, že:

7.3.1. Vlastník práv může používat údaje získané v souladu s b. 7.1 a 7.2 této smlouvy za účelem identifikace smluvní strany v rámci této smlouvy, povoleného účelového používání a následného technického zdokonalování programu, reagování na žádosti uživatelů zaslaných službě podpory.

7.3.2. Vlastník práv může získávat, zpracovávat, zveřejňovat a poskytovat třetím osobám obecné anonymní informace získané v souladu s b. 7.1 této smlouvy v rámci statistických a jiných průzkumů prováděných na základě anonymních údajů.

7.3.3. Vlastník práv je oprávněn předávat třetím osobám údaje získané v souladu s b. 7.1 této smlouvy v případě, že uživatel k tomu poskytl svůj souhlas. Předání je nezbytné za účelem splnění podmínek této smlouvy ze strany vlastníka práv. Předání dat je upraveno platnou legislativou Ruské federace. Předání dat je nezbytné pro zajištění možnosti ochrany práv a oprávněných zájmů vlastníka práv nebo třetích osob v těch případech, pokud dojde k porušení této smlouvy ze strany uživatele nebo pokud se vlastník práv bude účastnit sloučení, nabytí nebo jiné formy prodeje či jiného předání části nebo všech aktiv.

7.4. Uživatel vyjadřuje svůj souhlas a je obeznámen s tím, že program může určovat přibližnou polohu mobilního zařízení použitím různých zdrojů zeměpisných dat. Za tímto účelem je třeba v nastavení mobilního zařízení zapnout příslušnou funkci. Uživatel může kdykoli odmítnout předávaní údajů uvedených v tomto bodě vypnutím příslušné funkce.

8. Odpovědnost vyplývající z licence

8.1. S ohledem na udělení oprávnění k bezplatnému používání programu k nekomerčním účelům v rámci této licence se na vztahy smluvních stran nevztahují ustanovení legislativy o ochraně práv spotřebitelů.

8.2. Program je poskytován „tak jak je“. V této souvislosti nejsou uživateli poskytovány jakékoli záruky, že: produkty a služby budou odpovídat požadavkům uživatele; budou poskytovány bez přerušení, rychle, spolehlivě a bezchybně; výsledky, které lze získat jejich používáním, budou přesné a spolehlivé; že všechny chyby budou opraveny.

8.3. Vlastník práv nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé následky jakéhokoli používání či nemožnosti používání programu anebo za ztráty způsobené uživateli anebo třetím stranám v důsledku jakéhokoli používání, nepoužívání či nemožnosti používání programu nebo jeho jednotlivých komponentů anebo funkcí včetně následků možných chyb nebo poruch v programu.

8.4. Jelikož je program neustále aktualizován a doplňován o nové funkce, může se forma a charakter produktů a poskytovaných služeb občas měnit bez předchozího upozornění uživatele. Vlastník práv si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení přerušit (dočasně, nebo definitivně) poskytování programu (nebo jakýchkoli samostatných částí) všem uživatelům nebo konkrétnímu uživateli a dále také změnit či odebrat licenci bez předchozího upozornění.

8.5. Uživatel nese odpovědnost za jakékoli porušení závazků stanovených touto smlouvou anebo platnou legislativou Ruské federace a dále odpovídá za všechny následky těchto porušení (včetně jakýchkoli ztrát, které může utrpět vlastník práv a další třetí strany).

8.6. Vlastník práv si vyhrazuje právo stíhat porušitele výhradních práv na program v souladu s občanským, správním a trestním právem podle svého uvážení.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Tato smlouva, její uzavření a plnění a také záležitosti, které nejsou upraveny touto smlouvou, jsou upraveny platnou legislativou České republiky.

9.2. Tato smlouva může být změněna nebo jednostranně zrušena vlastníkem práv bez předchozího upozornění uživatele a bez vyplacení jakékoli náhrady v souvislosti s její změnou nebo zrušením.

9.3. Platné znění této smlouvy je zveřejněno na webových stránkách vlastníka práv a je k dispozici na internetové adrese http://law.2gis.cz/dialer-licensing-agreement/.

V případě rozporu mezi zněním smlouvy, které je součástí distribuovaného programu, a aktuálním zněním smlouvy umístěným na webových stránkách vlastníka práv má přednost znění smlouvy zveřejněné na webových stránkách vlastníka práv.

Znění platné od 27. 4. 2015


Viz také:

Znění Licenční smlouvy o užívání programu 2GIS Dialer (pozbyla platnosti 27. 4. 2015)