Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Požadavky na informační materiály

Požadavky na informační materiály

1. Obecné požadavky na Obsah od Uživatele

V případech, jež jsou stanoveny ve Smlouvě o používání služeb 2GIS (http://law.2gis.cz/rules/), má Uživatel možnost umísťovat (mimo jiné také přenášet z vnějších zdrojů), upravovat a odstraňovat obrázky, dále textové, audio a video materiály a také ostatní objekty autorských a/nebo obdobných práv (Obsah), včetně následujícího Obsahu:

Akce jsou profilová stránka právnické osoby/osoby samostatně výdělečně činné, jejíž informace jsou obsaženy v Informačním systému organizací určitého území, s informacemi o slevách nebo aktuálních akcích umístěná na Webových stránkách za účelem informování Uživatele Webových stránek o slevách, akčních nabídkách a akcích pořádaných organizací.

Fotografie jsou fotografie, jež se zřejmým způsobem týkají činnosti právnické osoby/osoby samostatně výdělečně činné (organizace), jejichž informace jsou obsaženy v Informačním systému organizací. Tyto informace jsou dále provázány s profilem organizace obsaženým v Informačním systému organizací a jsou Uživatelem umístěny na Webových stránkách za účelem informování Uživatele Webových stránek o prodeji zboží, prací nebo služeb danou organizací.

Obsah od Uživatele musí odpovídat požadavkům stanoveným ve Smlouvě o používání služeb 2GIS, která se nachází a/nebo je přístupná na internetových stránkách: http://law.2gis.cz/rules a dále požadavkům stanoveným danými Požadavky.

2. Požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem

2.1. Obecné požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem

2.1.1.    Je zakázáno umísťovat na Webových stránkách Fotografie obsahující pouze text (výjimku tvoří fotografie jídelního lístku organizací veřejného stravování bez uvedených cen; fotografie ukázek prací Uživatele: vizitky a makety webových stránek);

2.1.2.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující cenu zboží, služeb a prací, informace o akcích prováděných Uživatelem a/nebo jeho partnery podpůrných akcí a dále informace reklamního charakteru;

2.1.3.    Fotografie musí mít vztah k činnosti Uživatele a musí zobrazovat zboží, výsledky provedených prací, průběh poskytování služeb, interiér prostor Uživatele používaný k prodeji zboží, provádění prací nebo poskytování služeb;

2.1.4.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující informace, jež uvádí v omyl;

2.1.5.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující informace, jež vyzývají k porušování platné legislativy České republiky;

2.1.6.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující odkazy na zdroje v síti Internet, jejichž obsah odporuje platné legislativě České republiky;

2.1.7.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující loga, ochranné známky a určující označení;

2.1.8.    Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující urážlivé a pornografické informace a informace propagující násilí a dále informace spojené s tragickými nehodami, elementy pohřebních služeb a neestetické informace úzce specializované činnosti jako například: dutina ústní, změny na těle či jiné;

2.1.9.    Je zakázáno umísťovat Fotografie zobrazující zbraně, výrobky, jež jsou konstrukčně podobné zbraním a výrobky připomínající zbraně; 

2.1.10. Je zakázáno umísťovat Fotografie zobrazující obnažená těla a erotické zboží;

2.1.11. Je zakázáno umísťovat Fotografie prozrazující osobní údaje či jiné důvěrné informace o třetích osobách bez písemného souhlasu osob na Fotografiích; 

2.1.12. Je zakázáno umísťovat Fotografie obsahující údaje informativního charakteru: telefonní číslo, adresa a jiné;

2.1.13. Fotografie musí být ve vysoké kvalitě; je zakázáno umísťovat rozmazané, chybně otočené a příliš tmavé Fotografie.


2.2.    Technické požadavky na Fotografie zveřejňované Uživatelem 

2.2.1.    Možné přípony souborů: jpg, png, gif.

2.2.2.    Mezi stranami Fotografie nesmí být poměr větší než 1:5 (vztahuje se jak na šířku, tak na výšku).

2.2.3.    Minimální délka strany fotografie (jak šířky, tak výšky) činí 600 px.

2.2.4.    Fotografie nesmí být větší než 10 Mb.

 

3. Požadavky na Akce zveřejňované Uživatelem

3.1.        V Akcích musí být obsaženy informace o snížené ceně zboží, práce, služby Uživatele a/nebo o soutěži, hře nebo jiné podobné akci, na základě jejichž výsledků jsou všem nebo části jejich účastníkům uděleny ceny, dárky (akce); dále musí být v Akcích obsaženy informace o zdroji informací o organizátorovi a pravidlech provádění akcí (například internetová stránka nebo číslo telefonu).

3.2. V Akcích je zakázáno umísťovat informace o snížení cen na následující zboží, práce či služby:

3.2.1. zboží / práce / služby, jejichž výroba a/nebo realizace / provedení / poskytnutí je zakázána legislativou České republiky;

3.2.2. drogy, psychotropní látky a jejich prekurzory, rostliny obsahujících narkotické či psychotropní látky nebo jejich prekurzory a části rostlin obsahující narkotické látky či psychotropní látky nebo jejich prekurzory;

3.2.3. tabák, tabákové výrobky, elektronické cigarety a potřeby ke kouření, včetně vodních dýmek, cigaretového papíru či zapalovačů;

3.2.4. střelné zbraně a munice;

3.2.5. prostituce či jiné zboží a služby podobného významu;

3.2.6. ve vztahu ke službám při absenci licence na vykonávání odpovídajícího druhu činnosti;

3.2.7. léčivé přípravky;

3.2.8. veterinární léčivé přípravky;

3.2.9. lidské orgány a/nebo tkáně;

3.2.10. potraviny pro kojence; 

3.2.11. sázkové hry a vsázení: totalizátorové hry, sázkové kanceláře, kasina, herní salóny a loterie;

3.2.12. pohřební služby;

3.3. Informace o snížení ceny a akcích na biologicky aktivní doplňky stravy musí být doplněna upozorněním: „Biologicky aktivní doplněk stravy“.

3.4. Informace o snížení ceny a akcích na potraviny speciálního stravování musí být doplněna upozorněním: „Potraviny speciálního stravování“.

 3.5. Informace o snížení ceny a akcích na preparáty určené k ochraně rostlin musí být doplněna upozorněním: „Preparáty určené k ochraně rostlin používejte se zvýšenou pozorností. Před použitím si vždy si přečtěte etiketu a informace o produktu“.

3.6. Informace o snížení ceny a akcích na alkoholické nápoje musí být doplněna upozorněním: „Konzumace alkoholu osobami mladšími 18 let je zakázána“.

3.6. Informace o snížení ceny a akcích na zboží, práce či služby musí odpovídat kritériím poctivosti a věrohodnosti (aktuálnosti);

3.7. Je zakázáno umísťovat informace reklamního charakteru.

3.8. Je zakázáno umísťovat Akce obsahující odkazy na zdroje v síti Internet, jejichž obsah odporuje platné legislativě České republiky.

3.9. Je zakázáno umísťovat v Akcích texty a fotografie, jež se nevztahují ke slevám a akcím prováděným Uživatelem.

3.10. Fotografie, jež jsou přidávány do Akcí, nesmí obsahovat text a informace reklamního charakteru, včetně maket a log (ochranných známek a ochranné známky na služby).

3.11. Obrázky, jež jsou přidávány do Akcí, musí být ve vysoké kvalitě; je zakázáno umísťovat rozmazané, chybně otočené a příliš tmavé fotografie.

Administrace si vyhrazuje právo zveřejňovat informace přidané Uživatelem ve formátu přijatelném pro Akce.


4. Požadavky na zveřejnění recenzí

Recenze je vyjádření Uživatele o jeho zkušenostech jako zákazníka organizace - právnické osoby / OSVČ, jejichž údaje jsou k dispozici v Informačním systému. Tato vyjádření jsou spojena s profilem organizace, která je umístěna v Informačním systému, a jsou zveřejňována Uživatelem za účelem informování ostatních Uživatelů o poskytovaném zboží a službách.

4.1 Recenze musí být založeny na vlastních zkušenostech Uživatele jako zákazníka organizace.

Za zákaznické zkušenosti se nepokládají: odmítnutí zástupce organizace poskytnout zboží či služby (například odmítnutí banky či zastavárny poskytnout úvěr/půjčku, odmítnutí prodat příslušné zboží bez předloženého občanského průkazu a také jiná libovolná odmítnutí v souladu s právními předpisy České republiky nebo z jiných důvodů) a také případy, kdy je organizace z jakýchkoliv důvodů zavřena během pracovní doby.

Pokud jste ale nakonec obdrželi službu, tak lze na ni v recenzi uvést Vaši předchozí skutečnost, kdy Vaší žádosti nejdříve nebylo vyhověno.

4.2 Sebepropagace je zakázaná: je zakázáno zveřejňovat recenze za účelem propagace nebo podpory zájmů konkrétní organizace, vkládat reklamní odkazy a také zveřejňovat reklamní prospekty a jiné reklamní materiály.

4.3 Nekalá soutěž a černý PR jsou zakázané: je zakázané zveřejňovat recenze, včetně
fotografií, obrázků či koláží, které negativně charakterizují konkurenci organizace, ve které působí sám Uživatel, dokonce i v případě, že tyto recenze znázorňují zákaznické zkušenosti Uživatele.

4.4 Je zakázáno používat několik osobních účtů ke zveřejnění recenzí. Je zakázáno manipulovat s výsledky ratingu organizace.

4.5 V recenzích lze uvádět organizace stejného profilu. Například lze porovnávat práci dvou konkurenčních organizací za předpokladu, že není Uživatel nijak spojen s žádnou z porovnávaných organizací.

4.6 Jsou zakázané recenze, které nejsou založeny na vlastních zákaznických zkušenostech: je zakázáno popisovat případy ze slov kamarádů, známých či třetích osob, posuzovat práci organizace na základě publikací, promo materiálů, reklamy, nabídky zboží či služeb, cenové politiky organizace apod.

4.7 Je povoleno vkládat recenze popisující zákaznické zkušenosti malých dětí a starších osob, tj. osob, kteří nemohou sami napsat recenzi za předpokladu, že se Uživatel této recenze zúčastnil událostí popsaných v recenzi.
Děti starší 14let mohou samostatně psát recenze.

4.8 Je zakázáno zveřejňovat místo recenze text, který není recenzí a není spojen s činností konkrétní organizace (například „Tady jsme měli první rande“, „Mně se nelíbí jejich propagační politika“. Jejich reklama celkově působí velmi agresivně, co by tlačí.

4.9 Je zakázáno zveřejňovat zároveň několik recenzí na jednu organizaci nebo opakovat stejné recenze o všech pobočkách jedné organizace či o různých organizacích.

4.10 Je zakázáno zveřejňovat recenze jako reakci na něčí recenze.

4.11 Je zakázáno stylizovat text recenze jako jiný literární druh či žánr (báseň, činohra, pohádka, bajka) komplikující porozumění recenze.

4.12 Je zakázáno záměrně porušovat obecně přijatá pravidla pravopisu a interpunkce, střídat velká a malá písmena, zveřejňovat recenze s většinou textu psanou v druhé úrovni, tj. velkými písmeny (psát „Caps Lockem“).

4.13 Jsou zakázány recenze s převahou informací, které nejsou spojené se službami organizace.

4.14 Je zakázáno hodnotit organizaci jako zaměstnavatele (skutečného či potenciálního), hodnotit organizace na základě výsledků pohovoru.

4.15 Je zakázáno zveřejňovat v recenzi fotografie, které nejsou bezprostředně spojeny se zákaznickou zkušeností a neznázorňují práci organizace nebo kvalitu funkčnosti zboží zakoupeného v této organizaci. Srdíčka, smajlíky a obrázky znázorňující emoce, zvířata a duhu nemohou ilustrovat recenzi.

4.16 Pokud majitel fotografie či jeho zákonní zástupce prokazatelně nahlásí její zneužití, tato fotografie bude odstraněna.

4.17 V recenzích, fotografiích k recenzím a oficiálních odpovědích organizací jsou zakázány jakékoliv emočně negativní charakteristiky lidí — zaměstnanců, zákazníků organizace a ostatních Uživatelů služby „Recenze“.

4.18 Je zakázáno používat vulgarismy.

4.19 Negativní vyjádření ohledně činnosti konkrétní organizace jsou přípustná pouze, pokud jsou věcná, tudíž pokud nehodnotí a neosočuje osobnost.

4.20 Je zakázáno hodnotit fungování webových stránek či aplikace organizace z technické stránky (padá, není přizpůsobená pro mobilní telefon či tablet).

4.21 V recenzích lze hodnotit kvalitu fungování e-shopu nebo aplikace organizace pouze jako součástí poskytované služby (objednávka, telefonát, doprava), pokud však současně popisujete i ostatní skutečnosti (doručení zboží, kvalita zboží).

4.22 Je zakázáno hodnotit vytíženost telefonní linky s výjimkou organizací z následujících rubrik: Rozvoz potravin / domácích potřeb, Rozvoz jídla, Rozvoz květin, Pitná voda, Taxi, Poskytovatelé internetu, Mobilní operátoři.

4.23 V recenzích je zakázáno zveřejňovat skeny občanských průkazů, informací z anamnézy pacientů či jiných osobních údajů zákazníka organizace. Pokud autor recenze nahlásí, že jeho jméno a příjmení byly publikovány v komentářích / odpovědích na recenze / dalších recenzích, zveřejněný obsah bude odstraněn.

4.24 Je přípustné zveřejňovat výsledky užití Vámi zakoupeného zboží či změn, které nastaly v důsledku získané služby.
Například: snímek obrázku, který jste nakreslili s komentářem o kvalitě zakoupených vodových barev; vlastní fotografie (selfie), pokud tato fotografie znázorňuje kvalitu služby či zboží, které lze ohodnotit pouze na člověku (účes, líčení, jestli sedí oblečení); fotografie domácího mazlíčka, pokud však znázorňuje výsledky práce organizace, která poskytuje služby pro zvířata (veterinární kliniky, kadeřnictví pro zvířata atd.).

4.25 Je zakázáno používat tuto službu jako kanál ke zvýšení návštěvnosti portálu Uživatele či zástupce organizace: je zakázáno umísťovat odkazy na soukromé blogy, webové stránky a kanály.

4.26 Je povoleno umísťovat odkazy na informační portály (masmédia, diskuzní fóra) a webové stránky organizací, pokud Uživatel nepracuje pro tyto společnosti.

4.27 V recenzi lze mimo povinného hodnocení služeb organizace uvést: otázky k organizaci ohledně upřesnění informací dle svého případu (autor je účastníkem vzniklé situace) nebo konstruktivní otázky / připomínky ohledně práce organizace.
Je zakázáno zpochybňovat, kritizovat či hodnotit rozhodnutí přijatá organizací dle jiných případů, ke kterým Uživatel neměl žádný vztah.

4.28 Je zakázáno zveřejňovat libovolné materiály vybízející k porušení platných právních předpisů České republiky.

5. Porušení libovolného bodu těchto Požadavků může nést tyto následky:

  • Skrytí, odstranění Obsahu;
  • Omezení či ukončení poskytování příslušné služby a/nebo Doplňkových služeb jiným způsobem.
  • Sankce za porušení těchto Požadavků se aplikují dle uvážení Zhotovitele bez nutnosti předběžného oznámení a poskytování dalších vysvětlení.


Znění ze dne 18.05.2020


Viz také: