Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Znění Smlouva o reklamní spolupráci od 12. 4. 2016 (pozbyla platnosti 1. 3. 2017)

Smlouva o reklamní spolupráci

Tato Smlouva o reklamní spolupráci (dále též jen jako „Smlouva“) představuje rámcové ujednání mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně jedné společnost 2GIS CZ s.r.o., IČ: 291 54 740, DIČ: CZ29154740, se sídlem: Bucharova 1281/2, Stodůlky, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204942 jako zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“) a na straně druhé objednavatel, jako subjekt objednávající od Zhotovitele Služby v oblasti poskytování reklamy (dále jen jako „Objednavatel“), který je blíže specifikován vždy v konkrétní objednávce uzavřené mezi stranami Smlouvy.

Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ObčZ“).

Tato Smlouva se stává platnou a účinnou a tudíž i závaznou pro obě smluvní strany Uzavřením První objednávky Služeb mezi smluvními stranami, jak je definováno níže v této Smlouvě, Přičemž Uzavřením První objednávky vyjadřují obě smluvní strany svůj souhlas s touto Smlouvou, jakož i s dalšími souvisejícími dokumenty, uvedenými mimo jiné v čl. 3.1 Smlouvy.

Článek 1
Vymezení pojmů

1.1. V rámci této Smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam:

а) Webová aplikace – program pro elektronická výpočetní zařízení (včetně programu pro mobilní zařízení), instalovaný na abonentním zařízení Spotřebitele, pomocí něhož jsou Produkty 2GIS pro informování Spotřebitelů zobrazovány a/nebo prezentovány v jiné formě s využitím servisů API Informačního systému 2GIS.

b) Statistické údaje – údaje systému automatizované evidence informací majitele servisu API Informačního systému 2GIS, které mj. mohou v závislosti na účelu systému evidence obsahovat informace o počtu Prezentací, ceně reklamních služeb a jiné informace, vztahující se k Umístění reklamy na Internetových plochách a/nebo ve Webových aplikacích.

c) Internetová plocha – internetová stránka, umístěná na určité síťové adrese, jejímž prostřednictvím jsou Spotřebitelé informováni o Produktech 2GIS, získaných s využitím servisů API Informačního systému 2GIS.

d) Zúčtovací období – zúčtovacím obdobím je vždy kalendářní měsíc, a to v rámci období od okamžiku uzavření Smlouvy do jejího ukončení. Za začátek prvního Zúčtovacího období se považuje datum uzavření Smlouvy, za konec posledního Zúčtovacího období poslední den platnosti Smlouvy.

е) Prezentace - v závislosti na způsobu Umístění reklamy znamená:

  • v případě umístění mediální reklamy zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě na Internetové ploše;
  • v případě umístění reklamy pomocí servisu API Informační systém 2GIS zobrazení Stránky Profilu Objednavatele na Internetové ploše nebo ve Webové aplikaci v souladu s logikou servisu.

f) Aplikace – elektronický HSP (hromadný sdělovací prostředek), Internetová plocha, Webová aplikace a další software, jež Zhotoviteli patří, nebo jsou využívány jím či jím přizvanými třetími osobami za účelem Umístění reklamy na základě Produktů 2GIS.

g) Produkty 2GIS – informační systémy a/nebo Digitální plány, které mohou být šířeny ve formě jednotlivých exemplářů vyžadujících instalaci na zařízeních Spotřebitele, nebo je přístup k nim realizován prostřednictvím sítě.

h) Umístění reklamy – zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě v Aplikaci nebo provedení jiného úkonu s informacemi z Informačního systému, zaměřeného na vyvolání pozornosti k němu, jejichž umístění či realizace je přípustná v souladu s touto Smlouvou.

ch) Reklamní materiál – materiály poskytnuté Objednavatelem v rámci určité Reklamní kampaně za účelem jejich Umístění za podmínek této Smlouvy v souladu se samostatným objednávkovým formulářem, např. banner obsahující reklamní informace, reklamní článek, komentář a jiná reklama a podklady pro tvorbu reklamy, jejíž umístění je přípustné v souladu s touto Smlouvou a v ní uvedenými dokumenty závaznými pro obě Strany.

i) Reklamní místo – místo určené v grafickém designu Aplikace k umístění (zobrazení) Reklamních materiálů.

j) Reklamní kampaň – souhrn objednaných Služeb dle objednávkových formulářů, uzavřených mezi Zhotovitelem a Objednavatelem, podléhajících plnění v Zúčtovacím období.

k) Webová stránka – internetové stránky umístěné na doménách na adrese 2gis.cz, law.2gis.cz/advert-rules, nebo na jim podřízených webech.

l) Informační systém – elektronický informační systém zahrnující informace o názvech, sídle, telefonech, e-mailech a webových stránkách, druzích vyráběného a prodávaného zboží (nabízených pracích, poskytovaných službách) a další informace o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které se nachází na určitém území, a také o jiných organizacích na základě uvážení majitele informačního systému.

m) Služby – služby Zhotovitele spočívající zejména v Umístění reklamy pro Objednavatele v Aplikaci, poskytované na základě samostatného objednávkového formuláře v souladu s podmínkami této Smlouvy.

n) Digitální plán – elektronická mapa zahrnující geoinformační údaje o geografických objektech a obcích na území vymezeném určitými geografickými souřadnicemi.

o) Elektronický HSP – elektronické periodikum vydávané v omezených nákladech na optických datových nosičích (CD/DVD), které obsahuje Produkty 2GIS ve verzích uzpůsobených osobním počítačům a mobilním zařízením.

p) Uzavřená objednávka – objednávka Služeb dle této Smlouvy zpravidla v podobě vyplněného objednávkového formuláře, která byla vyhotovená v tištěné formě podepsaná oběma stranami Smlouvy (či jejich oprávněnými zástupci).

q) První objednávka – První objednávkou se rozumí Uzavřená objednávka, která byla mezi stranami Smlouvy uzavřena v době, kdy před jejím uzavřením nebyla mezi stranami platná a účinná Smlouva. Okamžikem Uzavření První objednávky je mezi stranami uzavřena tato Smlouva a Objednavatel a Zhotovitel jsou vázáni jejími ustanoveními.

r) Přerušení poskytování plnění – oprávněné přerušení plnění povinností (zejména zveřejňování Reklamních materiálů) Zhotovitele z důvodů a v situacích specifikovaných ve Smlouvě. V případě tohoto přerušení není Zhotovitel v prodlení a přerušení tak nemá vliv na práva Zhotovitele dle Smlouvy.

1.2. V této Smlouvě mohou být užity termíny a definice neuvedené v bodu 1.1. Smlouvy. V takovém případě je užitý termín nutno vykládat v souladu s textem Smlouvy. V případě, že jednoznačný výklad termínu nebo definice v textu Smlouvy chybí, je nutno řídit se jeho výkladem stanoveným: v prvé řadě objednávkovým formulářem, v druhé řadě dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné pro obě Strany, a v poslední řadě legislativou České republiky, obchodními zvyklostmi.

1.3. Jakýkoliv odkaz Smlouvy na bod (článek Smlouvy) a/nebo její podmínky znamená odpovídající odkaz na tuto Smlouvu (její článek) a/nebo její podmínky.

Článek 2
Předmět Smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednavateli Služby spočívající zejména v Umístění reklamy pro Objednavatele v Aplikaci, a to způsobem, v rozsahu a obsahu dle dílčích dohod (smluv) Smluvních stran stvrzených jednotlivými podepsanými objednávkovými formuláři, a Objednavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost k poskytování Služeb, zaplatit za ně v souladu s podmínkami této Smlouvy a řídit se dalšími podmínkami stanovenými v této Smlouvě a souvisejících dokumentech.

2.2. Podstatné podmínky poskytování Služeb dle této Smlouvy, včetně informací o Reklamních materiálech, Aplikacích, v nichž je plánováno Umístění reklamy, termínu poskytování Služeb, jejich ceně, a pokud je to nezbytné i dalších podmínek poskytování Služeb, budou mezi Smluvními stranami sjednávány zpravidla prostřednictvím samostatných objednávkových formulářů, jež se stávají nedílnou součástí Smlouvy okamžikem Uzavření objednávky.

2.3. Na základě této Smlouvy mohou Smluvní strany sepsat neomezený počet objednávkových formulářů, včetně formulářů se zcela či částečně identickými dobami platnosti.

2.4. Všechny objednávkové formuláře, podepsané oběma Smluvními stranami během platnosti Smlouvy jsou považovány za Uzavřenou objednávku Služeb ze strany Objednavatele a představují dílčí smlouvy na poskytování konkrétních Služeb v rámci této Smlouvy a podléhají podmínkám sjednaným ve Smlouvě

Článek 3
Podmínky poskytování Služeb

3.1. Uzavřením této Smlouvy (Uzavřením První objednávky) Objednavatel stvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými dokumenty a zavazuje se dodržovat rovněž podmínky stanovené v následujících závazných dokumentech souvisejících s touto Smlouvou:

3.1.1. Požadavky na reklamní materiály dostupné na internetové adrese: http://law.2gis.cz/advert-rules/requirements/, stanovující všeobecné povinné podmínky, jimž Reklamní materiály musí odpovídat.

3.1.2. Ceník dostupný na internetové adrese: http://ad.2gis.cz/#price, zahrnující parametry Zhotovitelem umístěných Reklamních materiálů, a také cenu Služeb co do Umístění reklamy určitého druhu dle každé jednotlivé Aplikace nebo jejich skupiny.

3.1.3. Pravidla publikace reklamy s pomocí Produktů 2GIS a s dokumenty v nich jmenovanými, které jsou závazné pro Smluvní strany a jsou dostupné na adrese: http://law.2gis.cz/advert-rules/.

Dodržování podmínek stanovených v uvedených dokumentech je podmínkou poskytování Služeb ze strany Zhotovitele. Na uvedené dokumenty se přiměřeně užijí ustanovení § 1751 ObčZ.

3.2. Objednavatel je povinen předat Zhotoviteli Reklamní materiály, odpovídající požadavkům na Reklamní materiály a podmínkám jejich umístění, stanoveným platnou legislativou a touto Smlouvou, a to nejpozději 18. (osmnáctého) dne měsíce předcházejícího prvnímu měsíci jejich umístění dle objednávkového formuláře, který se k nim vztahuje. Jiná lhůta poskytnutí Reklamních materiálů může být uvedena v příslušném objednávkovém formuláři na Umístění reklamy v jednotlivých Aplikacích, pokud to připouští technologie, užitá Zhotovitelem k Umístění reklamy v takových Aplikacích. Analogická pravidla se aplikují v případě provádění změn v Reklamních materiálech během jejich umísťování.

3.3. V případě pozdního poskytnutí Reklamních materiálů je Zhotovitel oprávněn změnit lhůtu jejich umístění v rozmezí odsouhlasené lhůty poskytnutí Služeb dle objednávkového formuláře, který se na ně vztahuje, tak, aby bylo zajištěno dodržení ustanovení bodu 3.2. Smlouvy:

3.3.1. Při prvotním umístění Reklamních materiálů se datum počátku jejich umístění přesouvá na měsíc, následující po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 3.2. Smlouvy, při prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele;

3.3.2. Při změně Reklamních materiálů se tyto materiály umísťují počínaje měsícem následujícím po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 3.2. Smlouvy, bez prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele.

3.4. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu Reklamních materiálů, zejména zda splňují požadavky platné legislativy, Smlouvy a závazných dokumentů v ní uvedených, jak do počátku poskytování Služeb dle příslušného objednávkového formuláře, tak v jakýkoliv okamžik po jejich umístění.

3.5. Přijetí k umístění a/nebo potvrzení možnosti umístit jakékoliv Reklamní materiály ze strany Zhotovitele za žádných okolností neznamená potvrzení práva Objednavatele na použití objektů duševního vlastnictví třetích osob a/nebo na jiný úkon porušující práva (zákonné zájmy) třetích osob v takovém Reklamním materiálu obsažených. Veškerou odpovědnost za takové použití a jakékoliv důsledky takového použití, stejně tak i odpovědnost za obsah Reklamního materiálu a jeho shodu s požadavky legislativy, nese výlučně Objednavatel.

3.6. Zhotovitel je oprávněn při přijetí Reklamního materiálu, a také během jeho umístění provádět kontrolu informací v něm uvedených, včetně kontroly správnosti uvedené adresy, telefonních čísel, adresy webové stránky, shody propagovaného zboží (prací, služeb) s obsahem Reklamního materiálu.

3.7. V případě zjištění nesouladu Reklamního materiálu s výše uvedenými požadavky Zhotovitel informuje Objednavatele o výsledcích kontroly a navrhne mu změnu předmětných Reklamních materiálů odpovídajícím způsobem. Pokud Objednavatel i přes opodstatněné upozornění Zhotovitele okolnosti bránící řádnému umístění Reklamních materiálů neposkytne potřebnou součinnost k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn jednostranně dle vlastního uvážení plnění Smlouvy dle příslušného objednávkového formuláře zcela nebo částečně Přerušit. Zhotovitel má zároveň v případě prodlení Objednavatele nárok na náhradu škody a na smluvní pokutu ve výši dle této Smlouvy.

3.8. Je-li k poskytování, výrobě a (nebo) prodeji propagovaného zboží, prací, služeb či jiné podnikatelské činnosti Objednavatele vyžadováno získání licencí nebo jiných zvláštních povolení, nebo takové zboží (práce, služby) podléhá povinné certifikaci či jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů, technických norem apod., je Zhotovitel oprávněn kdykoliv požádat Objednavatele a Objednavatel je povinen náležitě poskytnout ověřené kopie příslušných dokumentů potvrzujících náležité splnění potřebných požadavků, a to do tří dnů od okamžiku obdržení příslušného požadavku. V případě prvotního umisťování je Objednavatel povinen tak učinit spolu s poskytnutím Reklamních materiálů.

3.9. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv průběžně ověřovat, zda informace v Objednavatelem poskytnutých dokumentech, potvrzujících vyřízení všech nezbytných licencí (povolení) nebo certifikátů (deklarací), odpovídají skutečnosti a jsou platné a účinné, či jinak odpovídající podmínkám této Smlouvy.

3.10. V případě, že dokumenty uvedené v bodě 3.8. Smlouvy nejsou Objednavatelem předloženy nebo jsou-li neplatné, neúplné, informace v nich uvedené neodpovídají skutečnosti nebo trpí-li tyto dokumenty jinou podstatnou vadou, je Zhotovitel oprávněn Přerušit poskytnutí plnění z této Smlouvy dle příslušného objednávkového formuláře dle vlastního uvážení částečně či zcela, a zároveň má nárok na náhradu vzniklé škody.

3.11. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy Přerušit poskytování plnění v potřebném rozsahu zjistí-li, že Reklamní materiály jsou v rozporu s relevantními právními předpisy (zejména se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů – dále jen jako „ZoRR“), či že Reklamní materiály zasahují neoprávněně do práv třetích osob. Zhotovitel v takovém případě vyzve Objednavatele k poskytnutí nezbytné součinnosti k odstranění závadného stavu. Přerušení poskytování Služeb v nezbytném rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednavatele k úhradě ceny za Služby.

3.12. Zhotovitel je povinen k Umístění reklamy za podmínky, že Objednavatel splní svou povinnost k úhradě ceny Služeb dle objednávkového formuláře vztahujícího se na takovou reklamu, a dále nemá-li Objednavatel jiné neuhrazené splatné závazky ze Smlouvy vůči Zhotoviteli. Zhotovitel je dále oprávněn Přerušit poskytnutí plnění ze Smlouvy dle příslušného objednávkového formuláře zcela nebo částečně v případě, že Objednavatel poruší podmínky úhrady Služeb. V takovém případě může Zhotovitel v plném rozsahu žádat o zaplacení dlužné částky, náhradu škody, ušlý zisk a další případné zákonné či smluvní nároky.

Článek 4
Práva a povinnosti stran Smlouvy

4.1. Zhotovitel je povinen:

4.1.1. Poskytovat Objednavateli Služby způsobem stanoveným Smlouvou.

4.1.2. Započít s umístněním Reklamních materiálů v Aplikaci nejpozději v termínu uvedeném v příslušném objednávkovém formuláři za podmínky, že Objednavatel dodrží požadavky článků 3 a 5 této Smlouvy.

4.1.3. Zajistit v rámci jeho objektivních možností neomezený přístup třetích osob k jím vydávané Aplikaci v objemu stanoveném v příslušném objednávkovém formuláři.

4.1.4. Na žádost Objednavatele ho přiměřeným a vhodným způsobem seznamovat s průběhem poskytování Služeb ze Smlouvy.

4.2. Zhotovitel je oprávněn:

4.2.1. Nezahajovat poskytování Služeb nebo přerušit jejich poskytování v případě, že Objednavatel poruší požadavky stanovené v článcích 3 a 5 této Smlouvy.

4.2.2. Přerušit plnění Smlouvy zcela nebo částečně v případech v ní uvedených.

4.2.3. Požadovat po Objednavateli a získávat od něj dokumenty, provádět kontroly informací, jež jsou v nich uvedeny, v souladu s ustanoveními článku 3 této Smlouvy.

4.2.4. Za účelem zdokonalování Informačního systému odstraňovat, vkládat, měnit názvy a umístění rubrik. V případě, že jsou Reklamní materiály Objednavatele umisťovány v jedné nebo několika rubrikách, které se z Informačního systému odstraňují, nebo mění název či umístění, Zhotovitel informuje vhodným způsobem Objednavatele o provedených změnách.

4.2.5. Plnit závazky ze Smlouvy pomocí třetích osob; v takovém případě nese odpovědnost, jako by plnil příslušné závazky sám.

4.3. Objednavatel je povinen:

4.3.1. Poskytovat Zhotoviteli Reklamní materiály v souladu s požadavky článku 3 této Smlouvy.

4.3.2. Včas hradit Služby dle objednávkových formulářů v souladu s podmínkami stanovenými v článku 5 této Smlouvy.

4.3.3. Poskytnout Zhotoviteli na požádání dokumenty uvedené v článku 3 této Smlouvy ve lhůtě stanovené Zhotovitelem.

4.3.4. Informovat Zhotovitele v písemné podobě do 3 (tří) dnů od okamžiku zániku, pozastavení nebo ukončení platnosti licencí, certifikátů či jiných povolení, vydaných na propagované zboží (práce, služby) nebo v souvislosti s ním.

4.3.5. Zajistit důvěryhodnost informací, obsažených v poskytnutých Reklamních materiálech, a jejich shodu se skutečností, s dalšími požadavky legislativy (zejména s požadavky ZoRR), s ustanoveními této Smlouvy a se závaznými dokumenty pro Strany Smlouvy. Objednavatel je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o jakýchkoli změnách týkajících se propagovaného zboží (prací, služeb) a jakýchkoli jiných skutečností, které mají vliv na obsah příslušného Reklamního materiálu.

4.3.6. Poskytnout Zhotoviteli veškerou možnou součinnost, a to zejména, nikoli však výlučně, při řešení jakýchkoliv reklamací a/nebo žalob, a/nebo při plnění pokynů kompetentních státních orgánů adresovaných Zhotoviteli v souvislosti s porušením práv třetích osob, a/nebo platné legislativy v souvislosti a/nebo v důsledku publikace Reklamních materiálů Zhotovitelem za podmínek požadovaných Objednavatelem jako zadavatelem reklamy, a také na vyžádání Zhotovitele kompenzovat všechny ztráty způsobené mu v souvislosti s těmito žalobami či rozhodnutími státních orgánů, včetně ztrát ve formě pokut uložených kompetentními státními orgány za porušení legislativy v důsledku publikace Reklamních materiálů.

4.4. Objednavatel má právo:

4.4.1. Provádět změny v umisťovaných Reklamních materiálech v rámci aktuálních objednávkových formulářů, týkající se názvu, adres, telefonů, e-mailů a rubrik, poskytnutím nových Reklamních materiálů způsobem stanoveným v článku 3 této Smlouvy.

4.4.2. Seznamovat se s průběhem poskytování Služeb z této Smlouvy.

4.4.3. Zrušit objednávku na poskytování plnění dle této Smlouvy zcela nebo částečně v případech v této Smlouvě uvedených.

Článek 5
Cena Služeb a platební podmínky

5.1. Cena Služeb se stanovuje v závislosti na způsobu Umístění reklamy za určité období nebo realizovanou Prezentaci.

5.2. Cena objednávaných Služeb se uvádí v objednávkovém formuláři, který se k nim vztahuje, a to podle ceníku Umístění reklamy v Aplikacích uvedených v takovém objednávkovém formuláři, platného v okamžiku jeho podpisu.

5.3. Celková cena Služeb, podléhající úhradě ze strany Objednavatele za Zúčtovací období, se skládá z ceny služeb dle jednotlivých objednávkových formulářů v rámci Reklamní kampaně.

5.4. Zhotovitel každý měsíc sestavuje jednotné vyúčtování - fakturu (dále jen „Jednotné vyúčtování“ či „faktura“) za všechny Služby poskytované na základě objednávkových formulářů v rámci Reklamní kampaně v daném kalendářním měsíci. Jednotné vyúčtování se sestavuje v podobě, schválené účetní politikou Zhotovitele ke dni jeho sestavení.

5.5. Smluvní strany uznávají a bezpodmínečně souhlasí s tím, že informace o Službách poskytnutých v příslušném Zúčtovacím období, uvedené v platných objednávkových formulářích, se v Jednotném vyúčtování uvádějí na základě:

  • faktického objemu Umístění reklamy ve vydání Elektronického HSP, vztahujícího se k tomuto Zúčtovacímu období;
  • statistických údajů za příslušné Zúčtovací období při Umístění reklamy na Internetových plochách a/nebo ve Webových aplikacích.

5.6. Jednotné vyúčtování v elektronické podobě se zasílá Objednavateli e-mailem nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od začátku měsíce, následujícího po příslušném Zúčtovacím období. Objednavatel je povinen seznámit se a samostatně získat Jednotné vyúčtování na papírovém nosiči v sídle nebo v kanceláři Zhotovitele, uvedených v platném objednávkovém formuláři, do 10. (desátého) dne měsíce, následujícího po Zúčtovacím období.

5.7. Není-li mezi stranami Smlouvy sjednáno písemně jinak, je Jednotné vyúčtování splatné vždy do 15. dne měsíce následujícího po příslušném Zúčtovacím období, za které je Jednotné vyúčtování vystaveno.

5.8. V případě, že Zhotovitelem vystavená faktura nebude mít náležitosti požadované právním předpisem a/nebo touto Smlouvou, je Objednavatel oprávněn takovou fakturu bezodkladně vrátit Zhotoviteli s odůvodněním jejího vrácení. Do doby obdržení nové, řádně vystavené faktury obsahující veškeré nezbytné náležitosti požadované právním předpisem a/nebo touto Smlouvou s novou lhůtou splatnosti v délce trvání nejméně pěti (5) dní od jejího doručení Objednavateli není Objednavatel v prodlení s plněním svého peněžitého závazku.

5.9. Úhrada Služeb se provádí v korunách českých (CZK) spolu s příslušnou sazbou DPH převodem peněžních prostředků na účet Zhotovitele uvedený v příslušném Jednotném vyúčtování nebo platbou v pokladně Zhotovitele ve výši přípustné platnou legislativou.

5.10. Smluvní strany se mohou v objednávkovém formuláři dohodnout na úhradě ceny za Služby formou splátek (platební harmonogram). V takovém případě platí, že jednotlivé splátky jsou splatné vždy ke dni uvedenému v platebním harmonogramu, a jejich splatnost tak nezávisí na okamžiku doručení faktury Objednavateli. Datum splatnosti uvedené v platebním harmonogramu má v případě rozdílu přednost před datem uvedeným ve faktuře.

5.11. Finanční závazky Objednavatele dle této Smlouvy jsou považovány za splněné okamžikem připsání peněžních prostředků ve stanovené výši na příslušný účet Zhotovitele či k okamžiku složení peněz v pokladně Zhotovitele oproti písemnému potvrzení o složení.

5.12. Po skončení každého kalendářního čtvrtletí (1. čtvrtletí, 1. půlrok, 9 měsíců) v průběhu poskytování služeb ze Smlouvy, současně s Jednotným vyúčtováním za poslední měsíc čtvrtletí, Zhotovitel sestaví Protokol o kontrole zúčtování a poskytne ho Objednavateli během pěti (5) pracovních dnů na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři. Objednavatel vytiskne uvedený Protokol o kontrole zúčtování ve dvou exemplářích, provede kontrolu zúčtování, podepíše ho prostřednictvím zplnomocněné osoby a vrátí ho Zhotoviteli během pěti (5) pracovních dnů poštou nebo prostřednictvím kurýra. Protokol o kontrole zúčtování musí být podepsán vedoucím, jednajícím na základě Stanov nebo zmocněnou osobou (přikládá se plná moc potvrzující právo na podpisování protokolu kontroly).

5.13. Po skončení kalendářního roku, v jehož průběhu byly poskytovány služby ze Smlouvy, Zhotovitel vyhotoví Protokol kontroly zúčtování a poskytne ho Objednavateli během 5 pracovních dnů na papírovém nosiči ve dvou exemplářích. Objednavatel provede kontrolu zúčtování, podepíše ho prostřednictvím zplnomocněné osoby a vrátí ho Zhotoviteli během 5 pracovních dnů od termínu získání Protokolu o kontrole zúčtování.

5.14. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své splatné pohledávky vůči Objednavateli vyplývající z této Smlouvy na uhrazenou zálohu ze strany Objednavatele, případně i vůči jakýmkoli jiným nárokům Objednavatele.

Článek 6
Záruky stran

6.1. Zhotovitel se zaručuje za odstranění jakýchkoli poruch a chyb v případě, že vzniknou vinou Zhotovitele při umístění Reklamních materiálů v jím vydávaných Aplikacích, a to v co nejkratší možné době.

6.2. Objednavatel se zaručuje za to, že:

6.2.1. Informace poskytnuté Zhotoviteli odpovídají skutečnosti, nejsou klamavé, zavádějící ani jinak v rozporu s právním řádem České republiky, zejména se ZoRR;

6.2.2. Veškeré propagované zboží (práce/služby), podléhající povinné certifikaci a/nebo jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů apod., je certifikované, nebo byla stanoveným způsobem potvrzena jeho shoda s požadavky technických předpisů, případně byly splněny další zákonné požadavky na takové zboží (práce/služby);

6.2.3. Objednavatel obdržel všechny nezbytné licence a jiná povolení příslušných státních orgánů, ledaže nevykonává podnikatelskou činnost takového druhu, jež by v souladu s požadavky legislativy České republiky nevyžadovala přítomnost zvláštního povolení/licence/osvědčení, a také provedl veškeré další úkony, vyžadované legislativou České republiky za účelem výkonu propagovaného druhu činnosti a/nebo prodeje propagovaného zboží (prací, služeb);

6.2.4. Jím poskytnuté Reklamní materiály zcela odpovídají legislativě České republiky, včetně toho, že využívání ze strany Zhotovitele poskytnutých Reklamních materiálů v rámci plnění závazků ze Smlouvy neporušuje požadavky legislativy na reklamu, není nekalosoutěžní a nepoškozuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně autorských a příbuzných práv, práv duševního resp. průmyslového vlastnictví (z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.), a to bez omezení.

6.2.5. Propagované zboží (práce/služby) má veškeré Objednavatelem tvrzené kvality, certifikace, vlastnosti apod.

Článek 7
Odpovědnost stran

7.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy prokazatelným zaviněním Zhotovitele nebyly Objednavatelem uhrazené Služby poskytovány řádně v souladu s podmínkami této Smlouvy, má Objednavatel nárok požadovat prodloužení lhůty poskytování Služeb o dobu, po kterou nebyly Služby prokazatelně ze strany Zhotovitele jeho zaviněním poskytovány řádně.

7.2. Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednavateli ze Smlouvy se v každém případě omezuje na náhradu reálné škody, způsobené Objednavateli, a to maximálně do výše nepřesahující uhrazenou cenu Služeb dle příslušného objednávkového formuláře.

7.3. Objednavatel odpovídá Zhotoviteli v plném rozsahu za to, že předané Reklamní materiály jsou v souladu s požadavky relevantní legislativy, včetně odpovědnosti za jejich obsah a zákonnost použití prvků duševního vlastnictví, za existenci potřebných povolení na výrobu a prodej propagovaných objektů, za získání certifikátů na propagované zboží (práce, služby) nebo za potvrzení o jejich shodě s technickými předpisy, a také za provádění jiných úkonů v rámci záruky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu Reklamních materiálů s právními předpisy či jakýmikoli právy třetích osob či zásahu do nich, je Objednavatel povinen nahradit Zhotoviteli veškerou vzniklou škodu.

7.4. V případě, že Umístění reklamy ze Smlouvy vedlo ke vznesení jakýchkoli nároků (např. uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za porušení právních předpisů), žalob a/nebo zahájení jiných úředních postupů vůči Zhotoviteli ze strany třetích osob a/nebo státních orgánů, nebo bylo zahájeno řízení o správním přestupku, Objednavatel se zavazuje bez prodlení na žádost Zhotovitele poskytnout mu ve stanovené lhůtě veškeré jím požadované informace týkající se předmětu sporu a poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení takových nároků. Objednavatel je zároveň povinen nahradit Zhotoviteli veškeré ztráty (včetně soudních nákladů, nákladů na úhradu pokut), které Zhotoviteli vznikly v důsledku podání, projednávání a plnění takových nároků, žalob, nařízení v souvislosti s porušením práv třetích osob a/nebo platné legislativy v důsledku Umístění reklamy.

7.5. V případě prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli platby za Služby či jiné povinné platby dle této Smlouvy se Objednavatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednavatel zároveň v případě prodlení s úhradou jakékoli platby za Služby dle Smlouvy ztrácí nárok na sjednanou slevu z ceny poskytovaných Služeb Zhotovitelem.

7.6. V případě, že Objednatel neposkytne ani ve lhůtě stanovené touto Smlouvou či Zhotovitelem (nestanoví-li lhůtu k plnění přímo Smlouva) potřebnou součinnost dle kteréhokoli z následujících ustanovení této Smlouvy: 3.7., 4.3.3., 4.3.4., 7.4.(věta první), zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním té které Smluvní povinnosti.

7.7. Ujednáními o smluvních pokutách dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena práva stran na náhradu škody.

7.8. Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za porušení svých povinností dle této Smlouvy v případě, kdy je Objednavatel v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků dle této Smlouvy, jakož i v případě, kdy je zjevné, že ke splnění povinností Objednatele dle této Smlouvy nedojde.

Článek 8
Doba trvání, ukončení a změny Smlouvy

8.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem Uzavření První objednávky mezi Smluvními stranami a je uzavírána na dobu neurčitou. Tato Smlouva může být v průběhu jejího trvání měněna s tím, že změny Smlouvy mohou být smluvními stranami schváleny mimo jiné Uzavřením další objednávky v rámci Smlouvy, jejímž podpisem schválí nové znění Smlouvy a jeho platnost pro všechny již uzavřené dílčí smlouvy založené předchozími Uzavřenými objednávkami, nebude-li písemně sjednáno jinak.

8.2. Smlouva může být ukončena na základě písemné dohody smluvních stran, a to ke dni uvedenému v takové písemné dohodě. Stejným způsobem mohou Smluvní strany ukončit i kteroukoli dílčí smlouvu uzavřenou v rámci této Smlouvy na základě konkrétní objednávky.

8.3. Tuto Smlouvu může kterákoliv Smluvní strana písemně vypovědět i bez udání důvodů, a to v měsíční výpovědní lhůtě, která počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní straně. Stejným způsobem mohou Smluvní strany ukončit i kteroukoli dílčí smlouvu uzavřenou v rámci této Smlouvy na základě konkrétní objednávky.

8.4. Zhotovitel je oprávněn tuto Smlouvu , či kteroukoli dílčí smlouvu uzavřenou na základě konkrétní objednávky v rámci Smlouvy vypovědět, s platností k okamžiku doručení písemné výpovědi Objednavateli v případě hrubého porušení povinností Objednavatele, přičemž za hrubé porušení této povinností Objednavatele se považuje zejména:

8.4.1. Je-li Objednavatel v prodlení s úhradou sjednané ceny za poskytované Služby delším než 30 dnů.

8.4.2. Vyjde-li najevo, že Reklamní materiály poskytnuté Zhotoviteli Objednavatelem jsou v rozporu s relevantními právními předpisy, zejména se ZoRR.

8.4.3. Neodstraní-li Objednavatel rozpory Reklamních materiálů se skutečností, a to ani na výzvu Zhotovitele.

8.4.4. Ukáží-li se nepravdivými prohlášení Objednavatele uvedená v čl. 6.2. této Smlouvy.

8.4.5. V případě opakovaného méně závažného porušování povinností Objednavatele, zejména opakovaného neoznámení změn v údajích obsažených v Reklamních materiálech, apod.

8.4.6. Proti Objednavateli bude zahájen postup dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, trestní řízení, či jiný úřední postup, který je schopný ohrozit dobré jméno Zhotovitele.

8.5. Případné ukončení této Smlouvy výpovědí některé ze Smluvních stran nezbavuje Objednavatele povinnosti uhradit sjednanou cenu za Služby poskytnuté Zhotovitelem. V případě předčasného ukončení této Smlouvy výpovědí ze strany Zhotovitele z důvodu porušení povinností Objednavatele, zavazuje se Objednavatel uhradit Zhotoviteli rovněž ušlý zisk ve výši objednaných a nevyčerpaných Služeb.

8.6. Zhotovitel je oprávněn přerušit poskytování Služeb ve vztahu pouze k některé objednávce resp. k některému Reklamnímu materiálu, a to ve všech případech porušení povinností Objednavatele dle čl. 8.4. této Smlouvy, jakož i v případě prodlení Objednavatele s úhradou ceny ve vztahu k takové objednávce, či v případě menších porušení povinností Objednavatele ve vztahu k takové objednávce.

8.7. Smlouva může být změněna po dohodě Smluvních stran podepsáním dodatku a ve vztahu k podmínkám sjednaným v objednávkovém formuláři podpisem objednávkového formuláře v novém znění, který nahrazuje formulář původní.

Článek 9
Doba platnosti a změna závazných dokumentů

9.1. Dokumenty závazné pro smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, uvedené ve Smlouvě či příslušném objednávkovém formuláři, nabývají platnosti okamžikem jejich umístění na Webové stránce a platí do okamžiku jejich odvolání Zhotovitelem.

9.2. Dokumenty závazné pro smluvní strany mohou být Zhotovitelem změněny a/nebo odvolány v jakýkoliv okamžik. Objednavatel je o změně nebo odvolání takových dokumentů informován dle uvážení Zhotovitele jednak umístěním příslušných informací na Webové stránce, či jejich publikováním v hromadných sdělovacích prostředcích nebo zasláním na e-mail, uvedený Objednavatelem při uzavření Smlouvy nebo během jejího plnění.

9.3. V případě odvolání nebo změny dokumentů závazných pro smluvní strany nabývá poslední znění dokumentů platnosti okamžikem informování Objednavatele o tom, není-li Smlouvou nebo dodatečně při takovém sdělení určena jiná lhůta jejich platnosti.

9.4. Služby ze Smlouvy jsou poskytovány s ohledem na dokumenty závazné pro Smluvní strany ve znění platném k okamžiku podepsání objednávkového formuláře, vztahujícího se k daným Službám.

9.5. Není-li změna či odvolání závazných dokumentů souvisejících se Smlouvou Zhotovitelem ve smyslu tohoto čl. 9 Smlouvy dle relevantních platných a účinných právních předpisů možná, použijí se v nezbytném rozsahu poslední platná ustanovení závazných dokumentů.

9.6 Závazky Smluvních stran ze Smlouvy, jež ze své podstaty musí i nadále platit (včetně závazků týkajících se poskytnutých záruk, důvěrnosti, provedení vzájemného vyúčtování, ale neomezujíce se na tyto uvedené závazky), jsou platné po ukončení lhůty platnosti Smlouvy do jejich konečného splnění.

Článek 10
Ostatní ujednání

10.1. Uzavřením této Smlouvy Objednavatel svobodně, na základě vlastní vůle a ve svém zájmu vyjadřuje svůj časově neomezený neodvolatelný písemný souhlas se zařazením jakýchkoliv v ní uvedených nebo zvláště poskytnutých osobních údajů do Informačního systému, které jsou veřejnými zdroji osobních údajů, a také s jinými způsoby zpracování svých osobních údajů, včetně jakékoliv úkonu (operace) nebo celku úkonů (operací) prováděných s využitím prostředků automatizace nebo bez použití takových prostředků s osobními údaji, včetně shromažďování, zaznamenávání, systematizace, sběru, uchovávání, upřesňování (aktualizace, změny), výběru, využívání, předávání (šíření, poskytování, přístup), depersonalizace, blokování, odstranění, zničení osobních údajů za účelem vytvoření Informačního systému, umístění reklamy v těchto Informačních systémech a šíření osobních údajů jak coby součásti těchto Informačních systémů, tak i zvlášť nebo v kombinaci s reklamou či bez ní.

10.2. Zhotovitel touto smlouvou neposkytuje Objednavateli jakákoli práva k plnění poskytovanému na základě této Smlouvy, nepostupuje na něho žádná autorská práva ani mu neposkytuje jakoukoli licenci k užívání poskytovaného plnění či jakékoli jeho části.

10.3. Žádná ze smluvních stran nebude odpovědna za nesplnění svých závazků a povinností vyplývajících z této Smlouvy, pokud takové nesplnění bylo způsobeno neodvratitelnou událostí, které nemohla zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní požadovat. V těchto případech žádná ze smluvních stran nebude nucena poskytnout náhradu škody nebo vzniklých nákladů vůči druhé straně ani třetím osobám. V takových případech se smluvní strany dohodnou na společném postupu. K událostem mimořádného charakteru dle tohoto odstavce patří například (nikoli výlučně): povodeň, požár, zemětřesení, výbuch, sesuv půdy, epidemie a jiné přírodní jevy, válka nebo vojenské operace, stávka v odvětvích nebo v regionu, přijetí právního aktu ze strany orgánu státní moci, orgánu místní samosprávy, vedoucího k nemožnosti tuto Smlouvu splnit.

10.4. Všechna oznámení a další dokumenty ze Smlouvy, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, musí být zasílány na adresy uvedené v ní nebo v posledním objednávkovém formuláři. Oznámení a další dokumenty v písemné formě, pokud je požadováno jejich doručení, jsou zasílány poštou s doručenkou nebo kurýrní službou, další oznámení mohou být zasílána faxem nebo e-mailem z/na čísel (-la)/adres(-y), uvedených(-é) ve Smlouvě nebo v posledním objednávkovém formuláři.

10.5. Objednavatel souhlasí se zasíláním informačních elektronických sdělení (dále jen „Oznámení“) na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři nebo během plnění Smlouvy, za níže uvedených podmínek:

10.5.1. Zhotovitel se zavazuje využívat Oznámení zejména k informování Objednavatele o průběhu plnění uzavřené Smlouvy, o jejích změnách nebo předčasném zániku, o změnách v Produktech 2GIS, jakož i o probíhajících akcích, slevách a nových reklamních možnostech u Produktů 2GIS.

10.5.2. Zhotovitel se zavazuje nepřikládat k Oznámením reklamní sdělení třetích osob.

10.5.3. Oznámení s přikládanými elektronickými dokumenty je považováno za Objednatelem přijaté při existenci odpovědi z poštovního serveru o jeho doručení na e-mail Objednavatele.

10.6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je, nebo se stane neplatným, nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je, nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.

10.7. Jestliže v případě, kdy dojde některou Smluvní stranou k porušení této Smlouvy, porušení prohlášení nebo úmyslnému uvedení v omyl jakoukoli ze Smluvních stran a druhá Smluvní strana neuplatní svá práva vyplývající z této Smlouvy nebo výkon takových práv odloží, nebude toto její jednání znamenat vzdání se takového práva.

Článek 11
Důvěrnost

11.1. Objednatel se zavazuje zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této Smlouvy a informace připravené na základě informací poskytnutých si stranami.

11.2. Objednatel se zavazuje zdržet se poskytnutí informací poskytnutých v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu, jako Objednatel.

11.3. Objednatel je odpovědný za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti k zachování důvěrnosti Zhotoviteli. Toto ustanovení se nepoužije na informaci známou té které straně před jejím poskytnutím druhou stranou a na jakoukoliv informaci známou veřejnosti na základě písemného konsensu obou stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

11.4. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná a účinná a nepozbývají platnosti a účinnosti ani ukončením platnosti či účinnosti této Smlouvy.

11.5. Smluvní strany shodně konstatují a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout třetím osobám bez souhlasu Objednatele jakékoli informace týkající se této Smlouvy či informací připravených na základě informací poskytnutých si stranami této Smlouvy, včetně informací o Objednateli a jeho jednání či opomenutí v přímé či nepřímé souvislosti se Smlouvou, a to mimo jiné za účelem zajištění splnění platebních a jiných povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. Poskytnutí informací třetím osobám ve smyslu tohoto čl. 11.5 Smlouvy nepředstavuje porušení povinností ze strany Zhotovitele.

Článek 12
Závěrečná ustanovení

12.1. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva a její platnost se budou řídit právními předpisy České republiky, a to výslovně ObčZ, jakož i dalšími relevantními právními předpisy.

12.2. Veškeré spory vyplývající z nebo související s touto Smlouvou, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo jejího ukončení, budou řešeny a rozhodovány věcně příslušným soudem v České republice.

12.3. Bude-li některé ustanovení této Smlouvy uznáno za neúčinné, nebude tím dotčena zákonnost/účinnost jejích ostatních ustanovení.

Znění platné od 12. 4. 2016