Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Licenční smlouva

Tento dokument "Licenční smlouva o používání softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS" je návrhem společnosti 2GIS LOCAL SEARCH, právnické osoby registrované podle práva Kyperské republiky (dále jen –  Správce) na uzavření smlouvy za níže uvedených podmínek.

Před použitím softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, si prosím pozorně přečtěte podmínky této licenční smlouvy.

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Používáním softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS vyjadřujete svůj souhlas s tím, že:

а) jste si přečetli podmínky této Smlouvy v plném rozsahu před použitím softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS.

b) to, že jste začali používat softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS v jakékoli podobě znamená, že souhlasíte s podmínkami této Smlouvy v plném rozsahu, a to bez jakýchkoli výjimek a omezení z Vaší strany. Používání softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS za jiných podmínek není povoleno.

c) v případě, že nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy, případně nemáte právo Smlouvu uzavřít, měli byste okamžitě ukončit veškeré využívání softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS.

1.2. Jakékoli záležitosti související s užíváním Online služeb 2GIS nezmíněná v této Smlouvě se budou řídit Smlouvou o využití služeb 2GIS a (https://law.2gis.com.cz/rules) a oznámení o ochraně osobních údajů (https://law.2gis.com.cy/privacy).

1.3. V případě rozporu mezi verzí Dohody distribuovány spolu s kopií Softwarových Produktů 2GIS a poslední verze Dohody zveřejněny na internetové stránky Správce, nejnovější verze musí zvítězit.

2. Pojmy

Pojmy a výrazy, použité v této Licenční smlouvě mají následující význam, pokud níže není stanoveno jinak:

2.1. Licence (Smlouva) — tato Licenční smlouva na používání softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS

2.2. Online služby 2GIS — soubor softwarových produktů 2GIS a hardwarových prostředků Držitele práv, ke kterým je poskytován přístup prostřednictvím webových stránek Držitele práv.

2.3. Správce  — 2GIS LOCAL SEARCH LIMITED, právnická osoba registrovaná podle práva Kyperské republiky se sídlem: 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus.

2.4. Uživatel — fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela tuto Smlouvu s Držitelem práv pro svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob v souladu s požadavky platných právních předpisů a této Smlouvy. 

2.5. Softwarové produkty 2GIS — softwarové komplexy 2GIS, Digitální mapy a/nebo Adresáře společností, stejně tak každá jednotlivá počítačová aplikace nebo databáze, jenž je jejich součástí, nebo je používána ve spojení s nimi a také všechny jejich následné aktualizace a modifikace, které jsou určeny mobilní telefony, komunikátory, smartphony atd.

2.6. Adresář organizací — elektronický informační systém zahrnující informace o názvech, sídle, telefonech, e-mailech a webových stránkách, druzích vyráběného a prodávaného zboží (nabízených pracích, poskytovaných službách) a další informace pouze o právních subjektech (organizacích a úřadech), které se nachází na určitém území, a také o jiných organizacích na základě uvážení majitele informačního systému.

2.7. Web Držitele autorských práv — webové stránky, jejichž hostitelem jsou domény 2gis.cz, jakož i jiné domény v rámci domén 2gis.cz.

2.8. Digitální mapa — databáze elektronické mapy, včetně geografických informačních údajů o zeměpisné poloze a obcích a městech na území, které je ohraničeno určitými zeměpisnými souřadnicemi.

2.9 Komerční využití — takové využívání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, stejně jako dalších Objektů duševního vlastnictví, které překračuje rámec dovoleného využití a/nebo poskytnutých práv na užití fragmentů map dle teto Smlouvy, kdy v případě jednotlivce se jedná o využívání za účelem vytvoření příjmu (zisku), a v případě soukromého podnikatele nebo organizace pak o využívání za účelem získání obchodní výhody, včetně jejích poskytování nebo zprostředkování přístupu k nim na úplatném základě, tj. za poplatek, nebo proti poskytnutí zboží, prací, služeb nebo se současným poskytováním zboží, prací a služeb na úplatném základě v té či oné podobě (kdy Uživatel je organizací nebo soukromým podnikatelem).

Komerční využití Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, jakož i jiných Objektů duševního vlastnictví Držitele autorských práv může být povoleno ze strany Držitele práv na základě samostatné smlouvy s Uživatelem.

2.10. Oznámení o ochraně osobních— Oznámení o ochraně osobních soukromí jsou umístěny na webových stránkách: http://law.2gis.cz/privacy.

3. Výhradní (vlastnická) práva

3.1. Softwarové produkty a Online služby 2GIS obecně a počítačové programy, databáze, kartografické, informační a jiné textové a obrazové materiály, jež jsou jejich součástí, případně jsou používány společně s nimi, a také jiné objekty autorských práv a/nebo práv s ním souvisejících, jakož i předměty patentových práv, ochranných známek, obchodních známek a názvů značek, stejně jako ostatní části Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS (bez ohledu na to, zda jsou jejich součástí nebo jsou volitelnými doplňky, a je-li možné je extrahovat z jejich složení a použít samostatně) jednotlivě (dále jen - Objekty duševního vlastnictví) jsou chráněny podle Zákona o autorských právech Kyperské republiky Cap. 59/1976 ve znění pozdějších předpisů a jsou výhradním vlastnictvím Držitele autorských práv, pokud není uvedeno jinak v oznámení o právech.

3.2. Práva a metod používat Softwarové Produkty 2GIS a / nebo Online Služeb, které nejsou explicitně uděleno/ povoleno pro Uživatele v rámci této Smlouvy, nejsou považovány za samozřejmost/ zakázáno Správcem.

3.3. Použití Softwarových produktů 2ГИС a/nebo On-line služeb v souladu s podmínkami této Licence je nekomerční účely je povoleno Uživateli zdarma.

3.4. Oznámení o právech k Objektu duševního vlastnictví bude umístěno na takovém Objektu, případně bude sděleno Uživateli při poskytnutí tohoto Objektu. Absence oznámení o právech neznamená absenci jeho právní ochrany nebo povolení k jeho volnému používání.

4. Udělení licence

4.1. Používání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS je povoleno pouze za podmínek stanovených touto Licencí. V případě, že Uživatel nesouhlasí s podmínkami této licence v plném rozsahu, pak tento Uživatel nemá právo používat Softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS pro jakékoli účely. Použití Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS za porušení (nedodržení) kterékoli z podmínek této Licence je zakázáno.

4.2. Práva a způsoby používání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, které nebyly Uživateli výslovně uděleny/povoleny dle této Smlouvy, jsou považovány za neposkytnuté / zakázané Držitelem autorských práv.

4.3. Uživateli je povoleno bezplatné používání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS za podmínek této Licence pro nekomerční účely.

4.4. Správce  je oprávněn umístit do Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS jakoukoli informaci a/nebo jakékoli Propagační materiály a odkazy na internetové stránky třetích stran, stejně jako poskytnout právo používat Softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS jakýmkoli třetím osobám formou samostatné smlouvy způsobem, který je uveden výše.

5. Uživatelská práva

5.1. Správce poskytuje Uživateli právo používat Softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS za podmínek jednoduché (nevýhradní) nepřenosné licence způsoby uvedenými v tomto odstavci.

5.2. Funkční využití Online služeb 2GIS

Uživatel je oprávněn užívat Online služby 2GIS pro jejich přímé funkční účely na neomezeném počtu Zařízení v souladu s podmínkami této Licence. Podle uvážení Držitele práv může být vyžadováno, aby pro využívání služby některých Online služeb 2GIS či jejich dodatečných funkcí Uživatel přijal podmínky samostatné smlouvy.

5.3. Používání internetových odkazů na fragmenty mapy z Online služeb 2GIS

Uživatel je oprávněn používat HTML odkazy na fragmenty map pomocí Online služby 2GIS za níže uvedených podmínek.

Chcete-li zobrazit umístění požadovaného objektu, stačí vložit speciální odkaz na Digitální mapu online služby 2GIS v následující podobě:

<a href="{fragment link address}" target="_blank" title="2GIS. The City Expert">{text of a link, usually a link address}</a>

Pro zjištění adresy odkazu na fragment Digitální mapy postupujete následovně:

  1. Přejděte na internetové stránky Správce: www.2gis.cz.  
  2. Zvolte požadovanou budovu (na mapě se zobrazí štítek s adresou budovy).
  3. Klikněte na text "Sdílet odkaz", který se nachází v pravém rohu nad mapou. Pod kurzorem se objeví okno s adresou odkazu na vybraný fragment.

Po kliknutí na odkaz se otevře přesně stejný fragment, který byl vybrán v okamžiku, kdy jste klikli na text "Sdílet odkaz". Pro pohodlí uživatelů Online služby 2GIS poskytují: zobrazení vedlejších zastávek, informace o organizacích sídlících v budovách.

Používání odkazů na Online služby 2GIS je nejjednodušší a nejrychlejší možností její použití a je doporučeno pro stránky s velkým množstvím adres (adresáře firem, novostavby, atd.). Online služby 2GIS jsou aktualizovány měsíčně.

5.4. Používání fragmentů map ze Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS na internetu

Uživatel má právo vytvářet si fragmenty map z Digitálních map měst zkopírováním vizuálního zobrazení mapových dat, generovaných Softwarovými produkty a/nebo Online službami 2GIS, stejně jako odvozeniny takových fragmentů map (s dodatky, zkrácením, měnícím se úhlem natočení a dalšími úpravami), a zveřejňovat je na internetu, za předpokladu, že každý fragment bude opatřen popiskem s uvedením zdroje dat a fungujícím odkazem na stránky www.2gis.cz v podobě jak je uvedeno níže:

© 2GIS. The City Expert

5.5. Používání internetových fragmentů map ze Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS ve veřejných sdělovacích prostředcích, tištěných materiálech a venkovní reklamě

Uživatel má právo reprodukovat fragmenty map kopírováním vizuálního zobrazení kartografických dat, generovaných Softwarovými produkty a/nebo Online službami 2GIS, stejně jako odvozeniny takových fragmentů map (s dodatky, zkrácením, změnou úhlu natočení a jinými úpravami) v periodikách, tištěných materiálech, venkovní reklamě a v dalších tištěných i elektronických publikacích, za předpokladu, že každý fragment bude opatřen podpisem, jak je uvedeno níže:

© 2GIS LOCAL SEARCH LIMITED.2021
www.2GIS.cz

Velikost písma, použitého pro podpis fragmentů map v tisku a tištěných materiálech, by měla být alespoň 5 pt, u venkovní reklamy pak nejméně 2% plochy rozvržení.

5.6. Použití Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS způsoby, které jsou uvedeny výše, je povoleno za současného splnění následujících podmínek:

а) další využití fragmentů map je možné pouze pro informační účely (například pro zobrazení umístění nebo příjezdové cesty k určitému objektu);

b) rozsah využití kartografických materiálů (území fragmentu mapy) je odůvodněn výše uvedenými informačními účely.

5.7. Použití Softwarových produktů a/nebo Online služby 2GIS podle tohoto oddílu je povoleno pod podmínkou dodržování omezení stanovených touto Smlouvou Uživatelem.

6. Omezení použití (Rozsah povoleného použití)

6.1. Uživatel nesmí přímo nebo prostřednictvím třetích stran:

6.1.1. Otevírat technologii, emulovat, vytvářet nové verze, upravovat, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat a provádět další operace s kódem Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS za účelem porušení bezpečnostního systému chránícího Softwarové produkty / Online služby 2GIS před neoprávněným použitím, získání kartografických materiálů, informačních a dalších materiálů z databází, stejně jako získání informací o implementaci algoritmů, používaných v Softwarových produktech a/nebo Online službách 2GIS.

6.1.2 Vytvářet software nebo informační aplikace a/nebo služby, které využívají Softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS, a také databáze, které jsou jejich součástí, nebo z nich extrahované textové, kartografické a informační materiály, jakož i další Objekty duševního vlastnictví, uvedené v odstavci 3.1 této Smlouvy.

6.1.3. Reprodukovat a distribuovat Softwarové produkty 2GIS pro komerční účely bez písemného souhlasu Držitele práv.

6.1.4. Extrahovat z databází, obsažených v Softwarových produktech 2GIS jakékoli kartografické, informační a jiné materiály a následně je používat v jakékoli formě a jakýmkoli způsobem.

6.1.5. Používat databáze, které jsou součástí Softwarových produktů 2GIS, odděleně od těchto Softwarových produktů 2GIS.

6.1.6. Poskytovat přístup k Online službám 2GIS ke komerčním účelům, a to včetně přenášení dat z nich jakýmkoli způsobem, včetně využití technologie frame a jiných programovacích metod a postupů získávání dat z Online služeb 2GIS a jejich prezentace na webových stránkách třetích stran, vyjma případů, kdy je stanoveno jinak v samostatné dohodě s Držitelem autorských práv.

6.1.7. Odstraňovat nebo jakýmkoli způsobem měnit ochranné známky, průmyslové vzory a upozornění o autorských právech a jakýchkoli jiných vlastnických právech, která jsou uváděna v Softwarových produktech a/nebo Online službách 2GIS a také uložena do Digitálních map a dalších kartografických materiálů.

6.2. Aby se zabránilo pochybnostem je ZAKÁZÁNO kopírovat, reprodukovat, zpracovávat, distribuovat, zveřejňovat k volnému použití (publikaci) na internetu, používat v hromadných sdělovacích prostředcích a/nebo pro komerční účely kartografické a informační materiály, a to buď přímo získané z databází, které jsou zahrnuty do Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, nebo získané kopírováním výsledků zpracování dat pomocí Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, jakož i materiály, získané úpravou těchto produktů (s dodatky, zkrácením a dalšími úpravami), vyjma případů, které jsou výslovně uvedeny v této Licenci.

7. Automatické aktualizace

7.1. Softwarové produkty 2GIS mohou pravidelně vstupovat do interakce se softwarovými a hardwarovými prostředky Držitele práv za účelem kontroly, zda jsou k dispozici aktualizace Softwarových produktů 2GIS, například úpravy Softwarových produktů 2GIS, další moduly pro tyto produkty, stejně jako aktualizace databází pro jednotlivá města (dále jen Aktualizace).

7.2. Instalací Softwarových produktů 2GIS Uživatel souhlasí s tím, že tyto programy budou automaticky vyhledávat a také získávat a instalovat Aktualizace.

8. Oznámení o ochraně osobních údajů

8.1. Uživatel není povinen poskytnout osobní údaje pro používání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, není-li výslovně stanoveno jinak v samostatné dohodě o používání těchto Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS.

8.2. Postup při zpracování a ochraně informací Uživatelů získaných Držitelem práv ve spojení s užíváním Softwarových produktu / Online služeb 2GIS Uživatelem je určen Oznámení o ochraně osobních údajů podléhajícími ustanovením této Smlouvy a smluv o užívání určitých Softwarových produktů / Online služeb 2GIS s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tímto zákonem, nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně údajů).

9. Odpovědnost v rámci Licence

9.1. Vzhledem k tomu, že v souladu s touto Licencí právo na využití Softwarové Produkty/Online služby 2ГИС je k dispozici pro nekomerční účely a bez poplatku, zákony a předpisy týkající se ochrany spotřebitele, nevztahuje se na vztahy smluvních Stran v souladu s touto Licencí.

9.2.S přihlédnutím k tomu, že Softwarové produkty / Online služby 2GIS jsou poskytovány na Internetu, Správce  nemůže poskytnout Uživateli žádnou záruku toho, že Softwarové produkty / Online služby 2GIS budou splňovat požadavky Uživatele, Softwarové produkty / Online služby 2GIS budou poskytovány nepřetržitě, včasně, spolehlivě a bez chyb; výsledky získané pomocí jejich využití budou přesné a spolehlivé; všechny chyby budou opraveny.

9.3. Správce  vynaloží veškeré úsilí, aby zajistil, že informace obsažené v adresáři a na mapě budou přesné, avšak Správce  neposkytuje žádnou záruku, pokud jde o správnost těchto informací a není za to odpovědný. Veškerá rizika, související s použitím jakýchkoliv materiálů a údajů, které jsou součástí Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS nese Uživatel, Držitele práv nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu zisku nebo jakékoliv jiné škody, které vznikly v důsledku používání Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS.

9.4. Veškeré informační a/nebo propagační materiály, které jsou obsaženy v Softwarových produktech a/nebo Online službách 2GIS, jsou poskytovány třetími stranami. Správce  není odpovědný za správnost informačních a/nebo Propagačních materiálů třetích stran, dostupnost jejich webových stránek a jejich obsah, nebo za jakékoli důsledky vyplývající z použití informací a/nebo reklamy a webových stránek třetích stran.

9.5. Vzhledem k tomu, že Softwarové produkty a/nebo Online služby 2GIS jsou v procesu neustálého doplňování a aktualizace nových funkcí, forma a povaha poskytovaných produktů služeb se může čas od času změnit bez předchozího upozornění. Správce má právo dle vlastního uvážení ukončit (trvale nebo dočasně) poskytování Softwarových produktů a/nebo Online služeb 2GIS (případně jednotlivých částí produktů nebo funkcí služeb) pro všechny Uživatele případně pro jednotlivého konkrétního Uživatele, stejně jako změnit nebo odejmout Licenci bez předchozího oznámení.

9.6. Uživatel je odpovědný za jakékoli porušení povinností, které jsou stanoveny v této Smlouvě a (nebo) rozhodným právem, a za veškeré následky takového porušení (včetně případných škod, které mohou vzniknout Držiteli práv a jiným třetím stranám).

9.7. Správce si vyhrazuje právo stíhat narušitele výlučných práv k Objektům duševního vlastnictví v souladu s občanským, administrativním a trestním právem a to dle vlastního uvážení.

10. Rozhodné právo a Řešení sporů

10.1. Konstrukce, platnost a plnění dle této Smlouvy, zastoupení, právní závazky a povinnosti smluvních stran z této Smlouvy budou rozhodovány a řízeny ve všech ohledech podle českého práva.   

10.2. Smluvní strany se zavazují, že jakýkoli případný spor ohledně výkladu či aplikace této Smlouvy, jakož i ohledně jejího porušení, ukončení, či neplatnosti, vzniklé mezi některými či všemi účastníky Smlouvy, vyvinou nejprve snahu vyřešit tento spor smírnou cestou prostřednictvím diskusí. V případě, že vzniklý spor nebude vyřešen smírnou cestou do patnácti (15) dní po datu pokusu o vyřešení sporu, bude moci každá ze Stran sporu předat spor příslušnému soudu v souladu s právem České republiky.

11. Právo na vypovězení Smlouvy ze strany Držitele práv

Správce může vypovědět tuto Smlouvu bez předchozího upozornění a bez vyplacení jakékoliv náhrady Uživateli aniž by byla dotčena jakákoliv jeho práva a opravné prostředky. Správce nenese odpovědnost vůči Uživateli za jakoukoli ztrátu nebo škodu, které mu mohou vzniknout.

12. Následky ukončení

12.1. V případě vypovězení licence z jakéhokoliv důvodu automaticky zaniká oprávnění Uživatele k používání Online služeb 2GIS a Uživatel se automaticky zavazuje, že okamžitě přestane používat tyto Služby a vymaže, zničí nebo jinak učiní trvale nepoužitelným Software, který Uživatel má ve své dispozici nebo který vlastní, je-li to možné.

12.2. Ukončení využívání Online služeb 2GIS, ať už z jakéhokoliv důvodu, neovlivní práva kterékoliv strany v souladu s touto Smlouvou, která vznikla před ukončením užívání služeb 2GIS.

13. Vyšší moc

Žádná ze stran nebude odpovídat za jakékoli prodlení při plnění nebo neplnění svých povinností stanovených touto Smlouvou v důsledku jakékoli příčiny, která je mimo její přiměřenou kontrolu. Takové prodlení nebo neplnění se nebude považovat za porušení této Smlouvy a čas potřebný pro splnění svých povinností bude prodloužen o přiměřenou dobu. 

14. Oddělitelnost

Pokud je kterákoli část této Smlouvy shledána příslušným soudem nebo jiným příslušným orgánem nebo rozhodcem za neplatnou, nezákonnou, nevymahatelnou, pak taková část bude oddělena od zbývající části této Smlouvy, která bude i nadále platná a vymahatelná v plném rozsahu povoleném zákonem. 

15. Zřeknutí se práv

Žádné zpoždění nebo selhání kterékoli strany k výkonu svých pravomocí, práv nebo opravných prostředků na základě této Smlouvy se nebude brát jako zřeknutí se jich, stejně tak nebude jednotlivé nebo částečné splnění jakýchkoli pravomocí, práv, opravných prostředků znemožňovat jakýkoli jiný nebo další jejich výkon. Jakékoli zřeknutí se práv může být účinné pouze za předpokladu, že bylo učiněno písemně. Opravné prostředky stanovené v této smlouvě jsou kumulativní a nevylučují žádné opravné prostředky stanovené zákonem.

16. Záhlaví

Záhlaví v této Smlouvě byla zahrnuta pouze pro přehlednost a nebudou využita při výkladu jakéhokoliv ustanovení této Smlouvy.

Znění platné od 01. červen 2021. 


Viz také: