Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Právní informace o API 2GIS

Smlouva o používání API Adresáře 2GIS
Smlouva o používání Widgetů 2GIS

Smlouva o používání API Adresáře 2GIS

Obsah tohoto dokumentu s názvem „Smlouva o používání API Adresáře 2GIS“ je návrhem společnosti s ručením omezeným 2GIS LOCAL SEARCH (dále jen „Správce“) na uzavření Smlouvy o používání služby API Adresáře 2GIS (dále jen „Služba“) za níže uvedených podmínek (dále jen „Smlouva“):

1. Obecná ustanovení

1.1. Používáním Služby jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě včetně:

 • Odeslání žádosti o připojení ke Službě,
 • Použití přístupového klíče k API Adresáře 2GIS,
 • Umístění nebo zobrazení v Aplikaci Uživatele jakýchkoli Produktů poskytovaných v rámci Služby a/nebo jakýchkoli materiálů vytvořených na základě nebo s použitím takových Produktů a jiných materiálů přístupných prostřednictvím API Adresáře 2GIS, včetně (nikoli však výlučně) například: objektový kód, zobrazení, audio a video souborů, údaje a/nebo jiné informace (data).

vyslovuje uživatel svůj souhlas se zněním Smlouvy a dochází akceptaci podmínek stanovených v tomto dokumentu ze strany uživatele a tím k uzavření Smlouvy, jakož i podmínek Licenční smlouvy 2GIS (dále jen „Licenční smlouva“), umístěné na adrese http://law.2gis.cz/licensing-agreement, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy, Smlouvy o použití služeb 2GIS (dále jen „Smlouva o použití služeb“), umístěné na adrese: http://law.2gis.cz/rules/, Smlouvy o použití API Mapy 2GIS 2.0 a Smlouvy o používání widgetů 2GIS (v souhrnu dále jen „Závazné dokumenty 2GIS“).

1.2. Používáním jakékoli z výše uvedených možností použití Služby potvrzujete, že:

a) jste se před zahájením používání Služby v plné míře seznámili s podmínkami této Smlouvy a Závazných dokumentů 2GIS;

b) v plné míře bez jakýchkoliv výjimek nebo omezení na vaší straně souhlasíte se všemi podmínkami této Smlouvy a Závazných dokumentů 2GIS a zavazujete se je dodržovat. V opačném případě jste povinni ukončit používání služby;

c) Správce může změnit Smlouvu včetně jakékoli její části. Nové znění Smlouvy nabývá platnosti v okamžiku, kdy je zveřejněno na internetových stránkách Vlastníka práv, není-li v novém znění Smlouvy nebo závaznými normami rozhodného práva stanoveno jinak. Dalším používáním Služby nebo jakýchkoliv Produktů vyjadřujete svůj souhlas s novými podmínkami Smlouvy. Při užívání služby je proto uživatel povinen aktuální znění smlouvy a souvisejících dokumentů pravidelně kontrolovat.

1.3. Přijetím podmínek této Smlouvy potvrzujete a zaručujete, že:

a) máte veškerá potřebná práva a pravomoci pro uzavření této Smlouvy a její plnění;

b) budete používat Službu a Produkty výhradně pro účely povolené touto Smlouvou a budete dodržovat ustanovení této Smlouvy, požadavky rozhodného práva a všeobecně uznávaných postupů;

c) nebudete provádět jakoukoli činnost, která je v rozporu se službou nebo zabraňuje poskytování služby (nebo fungování příslušných zařízení, sítí nebo softwaru, jejichž prostřednictvím je služba poskytována);

d) používáním Služby pro konkrétní účely nedojde k porušení majetkových a/nebo osobních nemajetkových práv třetích osob ani k porušení zákazů a omezení stanovených rozhodným právem a zahrnujících (nikoli však výlučně) autorská práva a práva s nimi související, práva k ochranným známkám, označením služeb a označení původu zboží, práva k průmyslovým vzorům a práva na užití podobizny osob. Rovněž potvrzujete, že jste získali veškerá potřebná povolení od všech oprávněných osob.

1.4. Pojmy použité v této Smlouvě jsou definovány následovně, pokud není přímo v textu stanoveno jinak:

a) API Adresáře 2GIS — programové rozhraní aplikací poskytované v rámci Služby, které umožňuje získávat Produkty Vlastníka práv a uskutečňovat jejich další použití v Aplikaci Uživatele za podmínek stanovených touto Smlouvou.

b) Dokumentace — technická, marketingová a jiná Dokumentace k rozhraní API Mapy 2GIS, která může být poskytnuta nebo v jiné formě zpřístupněna Uživateli Vlastníkem práv (včetně zpřístupnění na webových stránkách nebo s využitím rozhraní API Adresáře 2GIS) v souvislosti s používáním nebo týkající se Nástrojů API. Ustanovení a požadavky uvedené v Dokumentaci jsou závazné pro Smluvní strany této Smlouvy.

c) Nástroje API — API Adresáře 2GIS, Přístupový klíč, Dokumentace, Produkty, technická podpora a všechny ostatní materiály, služby a informace související s rozhraním API Adresáře 2GIS a Produkty, které jsou poskytovány uživateli Vlastníkem práv při používání rozhraní API Adresáře 2GIS nebo jiným způsobem.

d) Produkty — Služby zpřístupněné v rámci této Smlouvy:

 • data z Adresáře 2GIS,
 • dodatečné materiály.

e) Dodatečné materiály — materiály definované v Dokumentaci a zahrnující Reklamu, Recenze, zobrazení, audio- a videosoubory a další informace, které mohou být poskytnuty Uživateli podle uvážení Vlastníka práv prostřednictvím API Adresáře 2GIS.

f) Reklamní materiály/ Reklama — data předávaná s použitím API Adresáře 2GIS a obsahující informační materiály nebo návody na uskutečnění určitých činností s informacemi o organizaci z Adresáře 2GIS určené k přilákání pozornosti Spotřebitelů, jejichž umístění nebo výkon je přípustný v souladu se Smlouvou o reklamní spolupráci. Tato Smlouva je přístupná na Internetových stránkách http://law.2gis.cz/advert-rules a je závazná pro Smluvní strany této Smlouvy.

g) Recenze — recenze na jednu nebo více organizací z Adresáře 2GIS vytvořené uživateli v síti Internet, které mohou být poskytovány podle uvážení Vlastníka práv prostřednictvím API Adresáře 2GIS za účelem společného zobrazování s daty Adresáře 2GIS a jinými Dodatečnými materiály.

h) Prospekt – stránka na internetových stránkách běžících na doméně 2gis.cz vytvořená uživatelem sítě Internet ve vztahu k organizaci z Adresáře 2GIS dle objednávky takové organizace.

i) Adresář 2GIS — databáze elektronického adresáře patřící Vlastníku práv, která obsahuje informace o názvech, umístění, telefonních číslech, e-mailech a internetových stránkách, druzích vyráběného a prodávaného zboží (prováděných pracích, poskytovaných službách), odkazy na Prospekty a další údaje o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které se nacházejí v mezích určitého území a také jiných organizacích podle uvážení Vlastníka práv.

j) Přístupový klíč — unikátní kombinace symbolů poskytovaná Uživateli, asociovaná s Identifikátorem Aplikace Uživatele a umožňující zajistit programovou interakci Služby s touto Aplikací Uživatele.

k) Identifikátor — síťová adresa Internetové plochy (URL) nebo data umožňující přesně identifikovat Webovou aplikaci zadaná Uživatelem v žádosti o připojení ke Službě nebo přidělená Vlastníkem práv na základě posouzení takovéto žádosti.

l) Uživatelská aplikace — Internetový prostor a jiné webové aplikace (včetně mobilních), které v souladu se zákonem vlastní nebo používá Uživatel pod vlastní ochrannou známkou nebo s použitím jiného prostředku individualizace, s jejichž pomocí jsou Produkty zobrazovány a/nebo prezentovány Spotřebitelům.

m) Internetový prostor — internetové stránky, které jsou umístěny na určité doménové adrese (URL) poskytnuté Uživateli v žádosti o připojení ke Službě, v níž jsou Spotřebitelům prezentovány Produkty v souladu s funkčními možnostmi Služby s použitím sítě přenosu dat.

n) Webová aplikace — aplikace pro počítač (včetně aplikace pro mobilní zařízení) s určitým Identifikátorem. Pomocí této aplikace jsou Produkty zobrazovány a/nebo v jiné formě prezentovány Spotřebitelům v souladu s funkčními vlastnostmi Služby a s využitím sítě přenosu dat.

o) Stránka výsledků vyhledávání — asociovaná internetová stránka  určená pro zobrazování v Aplikaci Uživatele ve formátu html, wml atd., která je vytvořena Uživatelem s použitím Produktů poskytnutých Vlastníkem práv prostřednictvím API Adresáře 2GIS jako odpověď na Dotaz došlý ze Serveru Uživatele. Stránka výsledků vyhledávání může být zobrazena a/nebo poskytnuta Spotřebiteli výhradně v podobě Výsledku vyhledávání, Stránky profilu, Stránky Recenze a také jiných stránek výslovně stanovených v Dokumentaci.

p) Výsledek vyhledávání — Stránka výsledků vyhledávání obsahující informace týkající se dvou a více organizací z Adresáře 2GIS včetně informací povinných k zobrazení v Aplikaci Uživatele: informace o názvech uvedených organizací, rozšířeních přidělených jim Vlastníkem práv podle oblastí činnosti a odkazy na Prospekty; jakož i jiné materiály podle uvážení Uživatele, pokud to neporušuje tuto Smlouvu.  Další požadavky na počet, obsah a prezentaci Produktů a materiálů zobrazovaných ve Výsledcích vyhledávání mohou být zvlášť stanoveny Vlastníkem práv v Dokumentaci.

q) Stránka Profilu — Stránka výsledků vyhledávání, která obsahuje informace týkající se jedné organizace z Adresáře 2GIS včetně informací povinně zobrazovaných v Aplikaci Uživatele: informace o názvu, adrese, telefonních číslech organizace a odkazy na Prospekty; a volitelné informace o pracovní době, e-mailových adresách a internetových stránkách, druzích vyráběného zboží (prováděných pracích, poskytovaných službách) a také další informace o organizaci v souladu s Dokumentací, které Správce může občas měnit podle svého uvážení. Stránka profilu může být doplněna jinými materiály podle uvážení Uživatele, pokud to neporušuje ustanovení této Smlouvy.

r) Stránka Recenze — Stránka výsledků, která obsahuje informace s recenzemi na jednu organizaci z Adresáře 2GIS a může být doplněna jinými materiály podle uvážení Uživatele, pokud to neporušuje ustanovení této Smlouvy.

s) Dotaz — http-dotaz na API Adresář 2GIS došlý ze serveru Uživatele, jenž striktně odpovídá parametrům  stanoveným v Dokumentaci.

t) Odkaz — hypertextový odkaz dostupný na  Stránce výsledků, který po Kliknutí přesměruje Spotřebitele na příslušný informační zdroj (stránku) dostupný v síti Internet pod URL adresou obsaženou v datech předaných z Adresáře 2GIS nebo Reklamního materiálu zahrnutého do Dodatečných materiálů ve vztahu k příslušné organizaci.

u) Zobrazení — zobrazení Stránky výsledků v Aplikaci Uživatele jako výsledek jednotlivého Dotazu.

v) Kliknutí — Spotřebitelova reference prostřednictvím Odkazu obsaženého v Produktu zobrazeném/prezentovaném Spotřebiteli.

w) Uživatel — fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela Smlouvu za podmínek stanovených touto Smlouvou s Vlastníkem práv ve svém zájmu nebo v zájmu vlastníka Aplikace Uživatele v souladu s požadavky rozhodného práva a této Smlouvy.

x) Spotřebitel — jakákoli osoba používající Aplikaci Uživatele podle funkčního účelu k osobní či jiné neziskové aktivitě.

y) Webové stránky Vlastníka práv — internetové stránky umístěné na doménové adrese 2gis.cz a jejich subdoménách.

z) Komerční použití — používání Služby a/nebo Produktů způsoby povolenými touto Smlouvou fyzickou osobou za účelem získání příjmu; osobou samostatně výdělečně činnou nebo organizací — za účelem získání podnikatelské výhody včetně poskytování placených služeb, tj. poskytování zboží, prací nebo služeb za poplatek nebo vzájemné poskytování zboží, prací nebo služeb; nebo spolu s placeným poskytováním zboží, prací nebo služeb v jakékoliv podobě.

aa) Správce — 2GIS LIMITED, společnost zaregistrovaná a jednající na území Kyperské republiky; zaregistrovaná na adrese 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus.

bb) Zákon o ochraně spotřebitele — Zákon o ochraně spotřebitele v platném znění. V případě, že Uživatelem v rámci této Smlouvy je fyzická osoba, která je v souladu s platnou legislativou České republiky prohlášena za spotřebitele v rámci této Smlouvy, pak imperativní normy Zákona o ochraně spotřebitele musí být aplikovány na vztahy v rámci této Smlouvy, kterých se účastní tato fyzická osoba.  

1.5. V této Smlouvě mohou být použity jiné pojmy a definice, které nejsou uvedeny v bodu 1.4. této Smlouvy. V takovém případě se příslušný pojem vykládá v souladu s textem Smlouvy. Pokud v textu Smlouvy chybí jednoznačný výklad pojmu nebo definice, je třeba se řídit výkladem definovaným především v závazných dokumentech 2GIS, v druhé řadě pak platnou legislativou a v poslední řadě zásadami obchodního styku a právní doktrínou.

2. Připojení ke Službě

2.1. Za účelem získání přístupu ke Službě Uživatel musí odeslat Vlastníku práv žádost o připojení s uvedením následujících údajů:

 • Identifikátor Internetové plochy nebo Webové aplikace;
 • předmět (oblast užití) Aplikace Uživatele;
 • data identifikující Uživatele;
 • e-mailová adresa Uživatele, na kterou bude odeslán Přístupový klíč a notifikace;
 • počet předpokládaných http-dotazů na API Adresáře 2GIS za den.

2.2. Podle výsledků posouzení žádosti Správce poskytne Uživateli patřičný Přístupový klíč. Správce je oprávněn odmítnout žádost podle svého uvážení bez udání důvodů a bez dodatečného oznámení Uživateli.

2.3. Další postup připojení ke Službě a zajištění programové interakce s Aplikací Uživatele je popsán v Dokumentaci.

3. Licence

3.1. Počínaje okamžikem předání Přístupového klíče, je Uživateli poskytována jednoduchá nevýhradní licence na použití Služby a Produktů za podmínek této Smlouvy a Závazných dokumentů 2GIS.

3.2. Uživatel je oprávněn používat Službu a získávat prostřednictvím této Služby Produkty přísně v mezích funkčních možností Služby určených Vlastníkem práv.

Produkty mohou být použity výhradně pro zobrazení a/nebo prezentaci Spotřebitelům jako součást Stránky výsledků zobrazované v Aplikaci Uživatele, k níž je přístup uskutečňován pomocí použití datové sítě.

Správce dovoluje Uživateli uskutečňovat Komerční použití Služby a Produktů výhradně shora stanovenými způsoby, a za předpokladu plného dodržování všech podmínek a omezení uvedených v této Smlouvě, v Dokumentaci a v Závazných dokumentech 2GIS.

3.3. Práva a způsoby použití Služby a Produktů výslovně neposkytnuté / nedovolené Uživateli podle této Smlouvy jsou považovány za neposkytnuté / zakázané Vlastníky práv.

3.4. Správce je oprávněn umísťovat do Dodatečných materiálů jakékoli informační a/nebo reklamní materiály a odkazy na internetové stránky třetích stran, jakož i poskytovat třetím stranám oprávnění k používání dodatečných materiálů uvedeným způsobem na základě samostatné licenční smlouvy

3.5. Jakékoli zobrazení jednotlivého druhu Produktu a/nebo prezentace Spotřebitelům musí být doprovázeny odkazem na Vlastníka práv obsahujícím text „Poskytnuto 2GIS“ a asociovaný hypertextový odkaz „http://2gis.cz“. Přitom „2GIS“ může být změněno na logo poskytnuté Vlastníkem práv.

Dodatečné požadavky na obsah a způsob zobrazení oznámení o právech Vlastníka práv na Službu a Produkty poskytované Uživateli mohou být stanoveny Vlastníkem práv ve zvláštní Dokumentaci.

4. Spolupráce se Službou

4.1. Uživatel souhlasí s tím, že při interakci mezi Spotřebitelem a Službou bude postupovat v souladu se všemi požadavky stanovenými a čas od času upravovanými Vlastníkem práv, které jsou stanoveny v této Smlouvě, Závazných dokumentech 2GIS a Dokumentaci.

Uživatel se zejména zavazuje dodržovat pravidla vytváření a odeslání Dotazu, získání odpovídajících Produktů na Dotaz, jejich zobrazení a/nebo prezentace Spotřebiteli, sledování a registrace aktivit Spotřebitelů a také poskytnutí reportingu na odeslané Dotazy a přístup Spotřebitelů ke Stránkám výsledků a na nich zobrazovaných Produktech včetně přesměrování na odkazy umístěné v Produktech nebo poskytnutých společně s nimi.

4.2. Za účelem sledování a registrace aktivit Spotřebitelů se Uživatel zavazuje nainstalovat do Aplikace Uživatele objektový kód programu-počítadla poskytovaného nebo přímo určeného Vlastníkem práv bez provedení jakýchkoli modifikací, jakož i uskutečňovat jiné aktivity stanovené v Dokumentaci za účelem zajištění náležitého zachycení Zobrazení a shromažďování jiných statistických informací o chování Spotřebitelů.  

4.3. Uživatel se zavazuje uskutečňovat pouze Dotazy iniciované Spotřebiteli a související s původními Dotazy Spotřebitelů či s činnostmi Spotřebitelů v Aplikaci Uživatele. Dotazy iniciované Spotřebitelem musí být předávány na API Adresáře 2GIS co možná nejvíce v souladu s Dokumentací bez editace, modifikace nebo filtrace jednotlivě nebo v souhrnu.

4.4. Uživatel se zavazuje needitovat, nevylučovat, nemaskovat a předávat Vlastníkovi práv služební informace o Spotřebiteli včetně úplných dat o jím používaném user agent, referring URL, serverURL, IP adrese, ID session, datech prohlížeče, unikátních cookie nebo URL-tags Spotřebitele nebo jiných anonymních identifikátorech Spotřebitele přidělených mu Uživatelem. Uživatel zaručuje k získání souhlasu Spotřebitele se získáním a předáním výšeuvedených dat Vlastníkovi práv před takovým předáním.

4.5. Uživatel se zavazuje spolupracovat s Vlastníkem práv v souladu s obchodními zvyklostmi za účelem omezení automatizovaného či podvodného webového provozu, jakož i tzv. „substandard traffic“ včetně (nikoli však výlučně) vypnutí, blokování či jiného filtrování provozu z takových zdrojů identifikovaných Vlastníkem práv jako „substandardních“ či problematických, a to v nejkratší možné době po obdržení upozornění (vždy však nejpozději do 24 hodin od takového upozornění).

Správce určuje soulad a kvalitu obsahu přenesených dat podle svého vlastního uvážení a vyhrazuje si právo samostatně zkoumat jakékoli aktivity, které mohou porušovat tuto Smlouvu včetně neomezeného použití software za účelem uskutečnění přístupu k Produktům nebo jiné zapojení se do činnosti touto Smlouvou zakázané.

4.6. Správce poskytuje Uživateli Produkty pouze jako odpověď na došlý Dotaz vytvořený v souladu s parametry vyhledávání (například, název, adresa nebo oblast činnosti organizace) stanovenými Vlastníkem práv podle svého uvážení a v závislosti na dostupnosti. Je toliko na vlastním uvážení Vlastníka práv, zda jsou poskytované Produkty relevantní k obdrženému Dotazu.

4.7. Uživatel se zavazuje zobrazovat Spotřebiteli Produkty, které Správce poskytl prostřednictvím API Adresáře 2GIS v reakci na Spotřebitelem iniciovaný Dotaz plně nebo částečně přípustný na základě této Smlouvy a Dokumentace.

Uživatel není oprávněn cashovat jakékoli Produkty a/nebo z nich získané informace ani upravovat obsah Produktů poskytovaných Uživateli jako odpověď na došlý Dotaz.

Zobrazení a prezentace Produktů Spotřebitelům uskutečňované Uživatelem musejí být v souladu s požadavky této Smlouvy a Dokumentace.

4.8. Produkty získávané pomocí Servisu musejí být používány v Aplikaci Uživatele za účelem společné prezentace Spotřebitelům ve stejném objemu, stejné podobě, formě a prezentaci jako jsou poskytovány prostřednictvím Služby bez jakýchkoli výjimek a dodatků, pokud není v tomto oddílu Smlouvy stanoveno jinak.

4.9. Produkty zobrazované a/nebo prezentované Spotřebitelům mohou být omezovány na Stránce profilu pouze úplným či částečným vynětím volitelných (nepovinných) informací o organizaci. Informace o názvu, adrese a telefonních číslech jakékoli organizace, jakož i odkazy na Prospekty, musí být vždy povinně zobrazovány na Stránce profilu s případnými doplněními o další informace o takovéto organizaci.

4.10. Recenze musejí být zobrazovány na Stránce recenzí v Aplikaci Uživatele tak, jak jsou, bez jakýchkoli zkrácení, zpřesnění a dodatků.

4.11. Reklama poskytnutá jako odpověď na Dotaz musí být zobrazována v Aplikaci Uživatele společně s daty z Adresáře 2GIS a/nebo Recenzemi, s nimiž je předávána (spojena). Uvedené Reklamní materiály musejí být zobrazovány a/nebo prezentovány Spotřebiteli v nezměněné podobě.

4.12. Správce je oprávněn stanovit jakékoli limity a omezení použití Služby a Produktů poskytovaných prostřednictvím této Služby včetně (nikoli však výlučně): dle objemu a obsahu dat z Adresáře 2GIS, počtu a formátu Dotazů; a je oprávněn je měnit dle svého uvážení.

4.13. Počet Dotazů ke Službě je omezen maximální hodnotou 50000 za den pro jeden Přístupový klíč.

4.14. Správce je oprávněn upravovat Nástroje API kdykoli a může oznámit vydání nové verze API Adresáře 2GIS na Internetových stránkách Vlastníka práv. Přitom Správce nezaručuje stabilitu fungování a dobu trvání podpory předchozích verzí API Adresáře 2GIS. Pokud Uživatel nesouhlasí s použitím pozměněných nebo aktualizovaných Nástrojů API, je povinen přestat používat Službu prostřednictvím odeslaní Dotazů, zobrazování Produktů v Aplikaci Uživatele a odstranit Přístupový klíč.

4.15. Jelikož Služba je neustále doplňována a aktualizována o nové funkční možnosti, formát a charakter produktů a služeb poskytovaných pomocí této Služby se mohou čas od času měnit. Správce je oprávněn přestat poskytovat nebo pozastavit (dočasně nebo úplně) poskytování Služby (nebo jakýchkoli jednotlivých částí Produktů nebo funkcí Služby) všem uživatelům nebo jednotlivému Uživateli a také pozměnit nebo odvolat licenci na používání Služby a Produktů.

5. Omezení používání Služby. Odpovědnost

5.1. Je zakázáno používat Službu a Produkty získané pomocí Služby:

a) bez interakce se Službou v reálném čase přes datovou síť;

b) nad rámec udaných funkčních vlastností Služby;

c) za účelem zobrazování za hranicemi Aplikace Uživatele, identifikované podle schváleného Identifikátoru, včetně zveřejnění nebo jiného použití informací o organizacích získaných prostřednictvím použití Služby (včetně dat z Adresáře 2GIS a/nebo Recenzí) za jakýmkoli účelem, který není stanoven v této Smlouvě;

d) v přepracované (změněné) podobě, včetně (nikoli však výlučně): odstranění, skrytí nebo úpravy jednotlivých zobrazení v Produktech reklamních nebo jiných informací, informací a oznámení o právech, hypertextových odkazů, log, obchodních označení a ochranných známek (označení služeb);

e) v jiné formě a jiným způsobem, které porušují omezení stanovená v této Smlouvě, Dokumentaci a části 5 licenční Smlouvy.

5.2. Je zakázáno ukládat včetně dočasného uchovávání (cashování) Produkty získané pomocí Služby a informace z nich, a také uskutečňovat jejich následné zpracování, úpravu, šíření nebo prezentaci veřejnosti.

5.3. Není přípustné vytváření a odesílání Dotazů s použitím prostředků automatizace nebo automatických programů a také jiným podvodným způsobem včetně (nikoli však výlučně) uskutečňování simulace opakujících se ručních Kliknutí Spotřebitele pro odeslání identických Dotazů, také odesílání různých Dotazů za účelem získání odměny, jakož i  jakékoli uvádění  Spotřebitelů v omyl včetně výzev ke kliknutí na Výsledky vyhledávání Stránky s recenzemi, Stránky profilů nebo jakékoli jiné časti výše uvedené Stránek výsledků a na nich umístěné odkazy (dále též jen - „podvodné aktivity“).

5.4. Je zakázáno umísťovat do Produktů jakékoliv reklamní materiály a/nebo odkazy na internetové stránky třetích osob, jakož i poskytovat třetím osobám právo používat produkty uvedeným způsobem. Výjimku tvoří zveřejňování Reklamních materiálů a/nebo odkazů poskytnutých Vlastníkem práv jako součást Produktů nebo spolu s Produkty.

5.5. Je zakázáno zobrazovat jakékoli Produkty na stránkách obsahujících zprávy o chybách, formuláře registrace či poděkování za provedení určité činnosti, stejně tak na jakýchkoliv webových stránkách, které obsahují pornografické či nezákonné materiály, či jiným způsobem porušujícím ustanovení a požadavky této Smlouvy, Závazných dokumentů 2GIS, Dokumentace a/nebo platné legislativy.   

5.6. Uživatel nese výhradní odpovědnost za správné fungování a obchodní efektivitu Uživatelské aplikace a kvalitu služeb poskytovaných na základě této Uživatelské aplikace včetně všech Produktů poskytovaných Spotřebitelům a/nebo průvodních materiálů odvozených od Produktů, za jejich podporu a jejich kompletní správu, za řádné plnění požadavků Vlastníka práv a dodržování podmínek této Smlouvy.

Správce za žádných okolností nenese odpovědnost za poskytování Uživatelských aplikací Spotřebitelům a poskytování služeb na jejich základě.

5.7. Služba je poskytována tak, jak je. V této souvislosti neposkytuje Správce žádné přímé či nepřímé záruky, že Služba bude odpovídat určitým požadavkům, Služby budou poskytovány bez přerušení, rychle, spolehlivě a bezchybně, že výsledky, které lze získat používáním Služby, budou přesné a spolehlivé, že kvalita jakýchkoliv Produktů, Služeb, informací a dalších materiálů získaných používáním Služby budou odpovídat určitým očekáváním, že veškeré softwarové chyby Služby budou odstraněny.

5.8. Správce nenese odpovědnost za úplnost a věrohodnost informací z Adresáře 2GIS a Recenzí a také není nijak spojen s materiály, které jsou samostatně přidávány třetími osobami ve vztahu k organizaci nebo ve spojení s nimi, neuskutečňuje kontrolu obsahu, pravdivosti a bezpečnosti těchto materiálů nebo jejich prvků, stejně tak i jejich soulad s požadavky rozhodného práva a to, jestli takové osoby mají potřebná práva na jejich použití.

5.9. Přes uvedené zákazy se při používání Služby můžete dostat k materiálům obsahujícím informace, které mohou být považovány za urážející nebo neslušné a také jinak porušující právo a práva třetích osob.

Plnou odpovědnost za obsah takových materiálů a jejich soulad s požadavky rozhodného práva nese osoba, která tyto materiály vytvořila a (nebo) umístila je na internetové stránky sloužící zdrojem uvedených materiálů.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Výklad a plnění Smlouvy. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny textem této Smlouvy, se vztahy Smluvních stran řídí ustanoveními Závazných dokumentů 2GIS, s výjimkou části 4 „Uživatelská práva“ Licenční smlouvy, v ostatních částech pak normami rozhodného práva.

K těmto Produktům se vztahují odpovídající ustanovení o programových produktech Licenční smlouvy, a ke Službě – odpovídající ustanovení o online službách Smlouvy o použití služeb 2GIS.

6.2. Je-li Uživatel je fyzickou osobou a v souladu s touto Smlouvou může poskytovat Vlastníkovi práv osobní údaje, Uživatel tímto potvrzuje, že se obeznámil a souhlasí s podmínkami Zásad ochrany osobních údajů umístěných na adrese http://law.2gis.cz/privacy/.

6.3. Rozhodné právo. Tato Smlouva, postup jejího uzavření a plnění a také otázky, které nejsou upraveny touto Smlouvou, jsou regulovány platným právním řádem Kyperské republiky.

6.4. Rozhodčí řízení. Všechny spory v rámci Smlouvy nebo ve vztahu k ní podléhají prozkoumání rozhodčím řízením v místě sídla Vlastníka práv v souladu s používanými normami rozhodčího řízení.

6.5. V případě, že se na uživatele vztahují ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, pak ustanovení této Smlouvy včetně ustanovení o rozhodném právu, pravomoci aj., která jsou v rozporu s imperativními normami Zákona o ochraně spotřebitele, jsou považovány za nahrazené odpovídajícími ustanoveními v souladu s požadavky Zákona o ochraně spotřebitele. Ve vztahu ke všem ostatním uživatelům platí ustanovení této Smlouvy.

Znění platné od 01.12.2014

Smlouva o používání Widgetů 2GIS

obsah tohoto dokumentu s názvem „Smlouvy o používání Widgetů 2GIS“ je návrhem společnosti s ručením omezeným 2GIS LIMITED (dále jen „Správce“) na uzavření Smlouvy o používání Widgetů 2GIS (dále jen „služba“) za níže uvedených podmínek.

1. Obecná ustanovení

1.1. Před započetím užívání předmětných služeb je uživatel povinen důkladně se seznámit se zněním této Smlouvy a veškerých souvisejících dokumentů. Používáním služby jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě v mezích jejich udaných funkčních vlastností včetně:

 • používání Návrháře widgetů;
 • umístění nebo zobrazení na webových stránkách objektového kódu widgetu, který byl poskytnut v rámci služby, a/nebo informací (údajů) získaných pomocí tohoto kódu;

vyslovuje uživatel svůj souhlas se zněním Smlouvy a dochází akceptaci podmínek stanovených v tomto dokumentu ze strany uživatele a tím k uzavření Smlouvy, jakož i Licenční Smlouvy 2GIS (dále jen „Licenční Smlouva“), která tvoří nedílnou součást této Smlouvy a je umístěna na stránce http://law.2gis.cz/licensing-agreement, Smlouvy o použití služeb 2GIS (dále jen „Smlouva o použití služeb“) umístěné na adrese: a Smlouvy o použití služeb API Mapy 2.0 (dále souhrnně jen „závazné dokumenty 2GIS“).

1.2. Použitím jakékoliv z výše uvedených možností využití služby potvrzujete, že:

а) jste se v plném rozsahu seznámili s podmínkami této Smlouvy a podmínkami závazných dokumentů 2GIS před zahájením používání služby.

b) přijímáte v plném rozsahu a bez jakýchkoliv výjimek a omezení z Vaší strany všechny podmínky této Smlouvy a závazných dokumentů 2GIS a zavazujete se je dodržovat. V opačném případě jste povinni ukončit používání služby.

c) Správce může změnit Smlouvu včetně jakékoliv její části. Nové znění Smlouvy nabývá platnosti v okamžiku, kdy je zveřejněno na internetových stránkách vlastníka práv, není-li v novém znění Smlouvy stanoveno jinak. Dalším používáním služby nebo jakýchkoliv produktů vyjadřujete svůj souhlas s novými smluvními podmínkami. Při užívání služby je proto uživatel povinen aktuální znění smlouvy a souvisejících dokumentů pravidelně kontrolovat.

1.3. Přijetím podmínek této Smlouvy potvrzujete a zaručujete, že:

a) máte veškerá potřebná práva a pravomoci pro uzavření této Smlouvy a její plnění;

b) budete používat službu a produkty výhradně pro účely povolené touto Smlouvou a budete dodržovat ustanovení této Smlouvy, požadavky rozhodného práva a všeobecně uznávaných postupů;

c) nebudete provádět jakoukoliv činnost, která je v rozporu se službou nebo zabraňuje poskytování služby (nebo fungování příslušných zařízení, sítí nebo softwaru, jejichž prostřednictvím je služba poskytována);

d) používáním služby pro konkrétní účely nedojde k porušení majetkových a/nebo osobních nemajetkových práv třetích osob ani k porušení zákazů a omezení stanovených rozhodným právem a zahrnujících (nikoli však výlučně) autorská práva a práva s nimi související, práva na ochranné známky, značky služeb a označení původu zboží, práva na průmyslové vzory a práva na zachycení vzhledu osob. Rovněž potvrzujete, že jste získali veškerá potřebná povolení od všech oprávněných osob.

1.4. Pojmy použité v této Smlouvě jsou definovány následovně, pokud není přímo v textu stanoveno jinak:

а) API Mapy 2GIS — programové rozhraní aplikace API Mapy verze 2.0 včetně knihoven, zdrojového kódu, dokumentace, souboru vývojářských nástrojů a jiných materiálů umísťovaných na https://github.com/2gis/mapsapi, určené pro používání Map 2GIS v uživatelské aplikaci za podmínek uvedených v této Smlouvě.

b) Widget — objektový kód aplikace pro počítač poskytovaný vlastníkem práv v rámci služby pro zajištění interakce mezi službou a uživatelskou aplikací a pro zobrazování Map 2GIS a dodatečných materiálů v mezích funkčních vlastností služby.

c) Dodatečné materiály — údaje definované v dokumentaci a zahrnující obrázky, reklamní a jiné informace, které mohou být poskytovány podle uvážení vlastníka práv prostřednictvím služby za účelem společného používání (zobrazování) spolu s Mapami 2GIS.

d) Mapa 2GIS — vizuální zobrazení geoinformačních údajů z digitálního plánu vlastníka práv. Jeho obsah odpovídá obsahu určitého druhu mapy sestavené v určitém měřítku a vymezené hranicemi určitého území.

e) Produkty — Widget, Mapy 2GIS a dodatečné materiály zpřístupněné v rámci služby.

f) Přístupový klíč — unikátní kombinace symbolů poskytovaná uživateli v rámci Smlouvy o API Adresářů 2GIS.

g) Návrhář widgetů — software zpřístupněný v rámci služby a umožňující uživateli vytvořit standardní widget bez použití doplňkových programovacích prostředků a postupů.

h) Nástroje API — API Mapy 2GIS, přístupový klíč, dokumentace, produkty, technická podpora a všechny ostatní materiály, služby a informace související s rozhraním API Mapy 2GIS a produkty, které jsou poskytovány uživateli vlastníkem práv při používání rozhraní API Mapy 2GIS nebo jiným způsobem.

i) Uživatelská aplikace — internetový prostor a jiné webové aplikace (včetně mobilních), které v souladu se zákonem vlastní nebo používá Správce pod vlastní ochrannou známkou nebo s použitím jiného prostředku individualizace, s jejichž pomocí jsou produkty zobrazovány anebo prezentovány spotřebitelům.

j) Internetový prostor — internetové stránky, které jsou umístěny na určité doménové adrese (URL) a na kterých jsou produkty prezentovány spotřebitelům v souladu s funkčními vlastnostmi služby a s využitím sítě přenosu dat.

k) Webová aplikace — aplikace pro počítač (včetně aplikace pro mobilní zařízení) s určitým identifikátorem. Pomocí této aplikace jsou produkty zobrazovány a/nebo v jiné formě prezentovány spotřebitelům v souladu s funkčními vlastnostmi služby a s využitím sítě přenosu dat.

l) Dokumentace — technická, marketingová a jiná dokumentace k rozhraní API Mapy 2GIS, která může být poskytnuta nebo v jiné formě zpřístupněna uživateli vlastníkem práv (včetně zpřístupnění na webových stránkách nebo s využitím rozhraní API Mapy 2GIS) v souvislosti s používáním nebo týkající se nástrojů API. Ustanovení a požadavky uvedené v dokumentaci jsou závazné pro smluvní strany této Smlouvy.

m) Uživatel — osoba, která uzavřela Smlouvu s vlastníkem práv ve svém zájmu nebo v zájmu vlastníka uživatelské aplikace za podmínek stanovených touto Smlouvou a v souladu s požadavky rozhodného práva a této Smlouvy.

n) Spotřebitel — jakákoliv osoba používající Uživatelskou aplikaci.

o) Webové stránky vlastníka práv — internetové stránky umístěné na doménové adrese 2gis.cz a jejich subdoménách.

p) Komerční použití — používání služby a/nebo produktů způsoby povolenými touto Smlouvou fyzickou osobou za účelem získání příjmu; osobou samostatně výdělečně činnou nebo organizací — za účelem získání podnikatelské výhody včetně poskytování placených služeb, tj. poskytování zboží, prací nebo služeb za poplatek nebo vzájemné poskytování zboží, prací nebo služeb; nebo spolu s placeným poskytováním zboží, prací nebo služeb v jakékoliv podobě.

q) Správce — 2GIS LIMITED, společnost zaregistrovaná a jednající na území Kyperské republiky; zaregistrovaná na adrese 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus.

r) Zákon o ochraně spotřebitele — Zákon o ochraně spotřebitele. V případě, že uživatelem v rámci této Smlouvy je fyzická osoba, která je v souladu s platnou legislativou České republiky prohlášena za spotřebitele v rámci této Smlouvy, pak imperativní normy Zákona o ochraně spotřebitele musí být aplikovány na vztahy v rámci této Smlouvy, kterých se účastní tato fyzická osoba.

1.5. V této Smlouvě mohou být použity jiné pojmy a definice, které nejsou uvedeny v bodu 1.4. této Smlouvy. V takovém případě se příslušný pojem vykládá v souladu s textem Smlouvy. Pokud v textu Smlouvy chybí jednoznačný výklad pojmu nebo definice, je třeba se řídit výkladem definovaným především v závazných dokumentech 2GIS, v druhé řadě pak platnou legislativou a v poslední řadě zásadami obchodního styku a právní doktrínou.

2. Podmínky používání služby. Licence

2.1. Pro získání přístupu ke službě musí uživatel použit Návrhář widgetů.

2.2. Postup připojení ke službě a zajištění programové interakce s uživatelskou aplikací je popsán v závazných dokumentech 2GIS a v dokumentaci.

3. Licence

3.1. Uživateli se uděluje základní nevýhradní licence na používání služby a produktů za podmínek stanovených touto Smlouvou a závaznými dokumenty 2GIS. Při používání Návrháře widgetů uživatelem se základní nevýhradní licence na používání widgetů uděluje v okamžiku zahájení jeho používání.

3.2. Uživatel má právo používat službu a produkty získané prostřednictvím této služby přesně v mezích funkčních vlastností služby určených vlastníkem práv. Produkty je možné používat výhradně pro zobrazení a/nebo prezentaci spotřebitelům jako součást widgetu zobrazovaného v uživatelské aplikaci. Produkty získané prostřednictvím služby se přitom musí používat ve stejné podobě, formě a znázornění tak, jak jsou poskytovány prostřednictvím služby bez jakýchkoliv výjimek a dodatků.

3.3. Správce dovoluje uživateli komerčně využívat službu a produkty výhradně v mezích výše uvedených způsobů a za podmínky přesného dodržení jiných požadavků a omezení uvedených v této Smlouvě, dokumentaci a závazných dokumentech 2GIS a za podmínky, že se přísně zakazuje využívat služby a produkty v placených projektech nebo jiných projektech uživatele, u kterých se předpokládá omezení přístupu spotřebitelů k Mapám 2GIS a Adresářům 2GIS.

3.4. Oprávnění k používání a způsoby používání služby a produktů, které nebyly uživateli výslovně poskytnuty/povoleny v souladu s touto Smlouvou, se považují za neposkytnuté/zakázané vlastníkem práv.

3.5. Správce má právo umísťovat do dodatečných materiálů jakékoliv informační a/nebo reklamní materiály a odkazy na internetové stránky třetích stran, jakož i poskytovat třetím stranám oprávnění k používání dodatečných materiálů uvedeným způsobem na základě samostatné licenční Smlouvy.

3.6. Dodatečné požadavky na obsah a způsob zobrazování oznámení o právech vlastníka práv na službu a produkty poskytované uživateli mohou být zvlášť uvedeny vlastníkem práv v dokumentaci.

4. Omezení používání služby. Odpovědnost

4.1. Je zakázáno používat službu a produkty získané pomocí služby:

а) bez interakce se službou v reálném čase;

b) nad rámec udaných funkčních vlastností služby;

c) pro zobrazování mimo uživatelskou aplikaci;

d) v přepracované (změněné) podobě, například po změně barevné a grafické úpravy, odstranění, skrytí nebo úpravě v Mapách 2GIS jednotlivých obrázků, reklamních a jiných informací, informací a oznámení o právech, hypertextových odkazů, log, obchodních označení a ochranných známek (značek služeb);

e) pro zobrazení jakýchkoliv informací v Mapách 2GIS bez ohledu na způsob a formu jejich prezentace vyjímaje dodatečné materiály získané prostřednictvím služby, například informace o organizacích (poloha na mapě, název, adresa, telefonní číslo, fax atd.) a reklamu;

f) prezentace služby spotřebitelům bez odkazu na vlastníka práv;

g) v jiné formě a jiným způsobem, které porušují omezení stanovená v části 5 licenční Smlouvy.

4.2. Je zakázáno uchovávat, zpracovávat, měnit, šířit nebo prezentovat široké veřejnosti údaje získané pomocí služby (včetně výsledků geografického kódování) s výjimkou případů dočasného uchování (uložení do mezipaměti) výsledků geografického kódování výhradně pro účely použití v rámci služby.

4.3. Je zakázáno umísťovat do produktů jakékoliv reklamní materiály a/nebo odkazy na internetové stránky třetích osob, jakož i poskytovat třetím osobám právo používat produkty uvedeným způsobem. Výjimku tvoří zveřejňování reklamních materiálů a/nebo odkazů poskytnutých vlastníkem práv jako součást produktů nebo spolu s produkty.

4.4. Je zakázáno zobrazovat jakékoliv produkty na stránkách obsahujících zprávy o chybách, formuláře registrace či poděkování za provedení určité činnosti, stejně tak na jakýchkoliv webových stránkách, které obsahují pornografické a jiné nezákonné materiály, či jiným způsobem porušujícím ustanovení a požadavky této Smlouvy, závazných dokumentů 2GIS, dokumentace a/nebo platné legislativy.

4.5. Uživatel nemá právo měnit, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat a jinak manipulovat s objektovým kódem a zdrojovým kódem widgetu a/nebo Návrháře widgetů s cílem získat informace o realizaci algoritmů používaných ve widgetu a/nebo Návrháři widgetů, vytvářet odvozené programové produkty s využitím widgetu a také používat nebo povolovat používání widgetu nebo jakýchkoliv součásti widgetu jiným způsobem bez písemného souhlasu vlastníka práv.

4.6. Funkční vlastnosti služby se neustále doplňují a aktualizují, proto forma a povaha produktů a služeb poskytovaných prostřednictvím služby se mohou občas měnit. Správce je oprávněn podle vlastního uvážení ukončit nebo přerušit (dočasně nebo definitivně) poskytování služby (nebo jednotlivých částí produktů nebo funkcí služby) pro všechny uživatele nebo pro jednotlivého uživatele, jakož i změnit nebo odvolat licenci na používání služby a produktů bez předchozího upozornění a bez vyplacení jakékoliv náhrady.

4.7. Služba je poskytována tak, jak je. V této souvislosti neposkytuje Správce žádné přímé či nepřímé záruky, že služba bude odpovídat určitým požadavkům, služby budou poskytovány bez přerušení, rychle, spolehlivě a bezchybně, že výsledky, které lze získat používáním služby, budou přesné a spolehlivé, že kvalita jakýchkoliv produktů, služeb, informací a dalších materiálů získaných používáním služby budou odpovídat určitým očekáváním, že veškeré softwarové chyby služby budou odstraněny.

4.8. Uživatel nese výhradní odpovědnost za správné fungování a obchodní efektivitu uživatelské aplikace a kvalitu služeb poskytovaných na základě této uživatelské aplikace včetně všech produktů poskytovaných spotřebitelům a/nebo průvodních materiálů odvozených od produktů, za jejich podporu a jejich kompletní správu, za řádné plnění požadavků vlastníka práv a dodržování podmínek této Smlouvy. Správce za žádných okolností nenese odpovědnost za poskytování uživatelských aplikací spotřebitelům a poskytování služeb na jejich základě.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Výklad a plnění Smlouvy. Ve všech záležitostech, které nejsou upraveny textem této Smlouvy, se vztahy smluvních stran řídí ustanoveními licenční Smlouvy, s výjimkou části 4 Uživatelská práva a jiných závazných dokumentů 2GIS, v ostatních částech pak normami rozhodného práva.

5.2. Rozhodné právo. Tato Smlouva, způsob jejího uzavření a plnění a také záležitosti, které nejsou upraveny touto Smlouvou, jsou upraveny platnou legislativou Kyperské republiky.

5.3. Arbitráž. Všechny spory týkající se této Smlouvy nebo související s ní podléhají projednání soudem, který se nachází v místě sídla vlastníka práv, v souladu s platným procesním právem Kyperské republiky.

5.4. Pokud uživatel je fyzickou osobou a v souladu s touto Smlouvou může poskytovat vlastníkovi práv osobní údaje, pak uživatel potvrzuje, že je obeznámen a souhlasí s podmínkami Ochrany osobních údajů umístěnými na adrese http://law.2gis.cz/privacy/.

5.5. V případě, že se na uživatele vztahují ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele, pak ustanovení této Smlouvy včetně ustanovení o rozhodném právu, pravomoci aj., která jsou v rozporu s imperativními normami Zákona o ochraně spotřebitele, jsou považovány za nahrazené odpovídajícími ustanoveními v souladu s požadavky Zákona o ochraně spotřebitele. Ve vztahu ke všem ostatním uživatelům platí ustanovení této Smlouvy.

5.6. Znění Smlouvy. Platné znění této Smlouvy je umístěno na internetových stránkách vlastníka práv a je dostupné na adrese http://law.2gis.cz/api-rules/.

Znění platné od 01.06.2021


Viz také: