Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Smlouva o použití služeb 2GIS

Smlouva o použití služeb 2GIS

Tato „Smlouva o použití Služeb 2GIS“ je návrhem společnosti „2GIS LOCAL SEARCH“, právnické osoby registrované v souladu s právním řádem Republiky Kypr a sídlící na adrese: 27 A Evagorou, office 11, 1066, Nicosia, Cyprus (zde a dále „ Správce “) na uzavření smlouvy za podmínek uvedených níže.

1. Základní ustanovení

1.1. V tomto dokumentu a v dalších vztazích Stran, s ním spojených nebo z něho vyplývajících, jsou využívány následující pojmy a definice:

a) Platforma — firmware integrované s Webovými stránkami Správce.

b) Uživatel — právně způsobilá fyzická osoba, která uzavřela tuto Smlouvu ve vlastním zájmu nebo v zájmu a z pověření zastupované právnické osoby.

c) Webové stránky Správce / Webové stránky — internetové webové stránky, které jsou umístěny na doménách 2gis.cz a také na jiných doménách, které jsou součástí domény 2gis.cz.

d) Služby 2GIS — materiály, prostředky, přístup k nimž je poskytován Uživateli prostřednictvím Webových stránek a Platformy.

e) Smlouva — tato smlouva včetně všech doplnění a změn.

f) Licenční smlouva — Licenční smlouva o užívání programových produktů a/nebo Online služeb 2GIS, která je umístěno na Internetu na http://law.2gis.cz/licensing-agreement.

g) Zásady ochrany osobních údajů — Zásady ochrany osobních údajů umístěné na Internetu na: http://law.2gis.cz/privacy.

h) PIN kód — jedinečné pořadí cifer generované firmwarem Držitele autorských práv na žádost uživatele, které slouží pro zajištění spojení jednotlivých Online služeb 2GIS a/nebo Software 2GIS, a také jejich spojení s jiným software a službami

i) Osobní profil — osobní oddíl Webových stránek, k němuž Uživatel získá přístup po registraci a/nebo autorizaci na Webových stránkách. Osobní profil je určen pro uchovávání informací Uživatele, prohlížení statistiky, novinek Správce, zadání Uživatelem změn do umístěných v adresáři adresářových informací o právnické osobě / OSVČ, jejímž zástupcem Uživatel je, spravování Statusu, obdržení oznámení, poskytnutí reklamních materiálů Správci, a také uskutečnění jiných činností a získání dodatečných informací v souladu se Smlouvou o reklamní spolupráci a/nebo pravidly poskytování služeb s využitím jednotlivých Služeb 2GIS. 

j) Status — sada funkčních možností Platformy, které jsou vybírány Uživatelem s použitím software v Osobním profilu na Webových stránkách Správce.

k) Prospekt — stránka osobního profilu právnické osoby / OSVČ, informace o niž je obsažena v Adresáři organizací. Stránku vytvařuje Uživatelem na základě úkolu od této právnické osoby / OSVČ a umísťuje ji na Webových stránkách.

1.2. V této Smlouvě můžou být použity jiné pojmy a definice, které nebyly uvedeny v bodě č. 1.1. Smlouvy. V tomto případě výklad takového pojmu je prováděn v souladu s textem Smlouvy. Pokud jednoznačný výklad pojmu nebo definice v textu Smlouvy neexistuje, musí se řídit výkladem, který bude určen: zaprvé – Licenční smlouvou, zadruhé – Zásadami ochrany osobních údajů, zatřetí – právním řádem České republiky. Zásady poctivého obchodního styku nemají přednost před právními normami, dokonce i před nezávaznými právními normami.

1.3. Použití Vámi Služeb 2GIS jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv formě v mezích jeho vyhlášených funkčních možností včetně: 

· prohlížení umístěných na Webových stránkách materiálů (Obsahu);

· registrace a/nebo autorizace na Webových stránkách;

· umístění nebo zobrazení na Webových stránkách jakýchkoliv materiálů včetně, ale bez omezení pouze na nich, takových materiálů jako jsou: texty, hypertextové odkazy, zobrazení, audio a video soubory, údaje a/nebo jiné informace (data), 

vytváří dohodu za podmínek této Smlouvy a tvořících s ní nedílnou součást Licenční smlouvy a Zásad ochrany osobních údajů.

1.4. Použitím jakékoliv z výše uvedených možností použití Služeb 2GIS potvrzujete, že: 

a) Jste se v plné míře seznámili s podmínkami této Smlouvy, Licenční smlouvy a Zásadami ochrany osobních údajů před použitím Služeb 2GIS. 

b) Souhlasíte v plné míře bez jakýchkoliv výhrad a omezení z Vaší strany se všemi podmínkami této Smlouvy, Licenční smlouvy a Zásad ochrany osobních dat, a zavazujete se je dodržovat nebo přestat používat Službu. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této Smlouvy a/nebo Licenční smlouvy nebo nemáte právo na uzavření smlouvy na jejich základě, musíte okamžitě přestat jakkoliv používat Službu.

2. Podmínky použití Servisů 2GIS

2.1. Aby Uživatel použil některé Služby 2GIS nebo jednotlivé funkční možnosti Služeb 2GIS, musí se registrovat a/nebo autorizovat se na Webových stránkách Správce, výsledkem čehož bude vytvořen unikátní účet.

2.2. Výčet služeb 2GIS, jednotlivých funkčních možností Služeb 2GIS, použití kterých vyžaduje předběžnou registraci a/nebo autorizaci, je určován na základě vlastního uvážení Správce a může se čas od času měnit.  

2.3. Aby Uživatel použili možnost zajištění spojení některých Služeb 2GIS, jejich jednotlivých funkčních možností, a/nebo Software včetně jejich spojení s jiným Software a službami, musí zadat PIN-kód získaný od Držitele autorských práv.  

2.4. Uživatelé můžou být informovány o technických, organizačních a obchodních podmínkách použití Služeb 2GIS včetně jejich funkčních možností pomocí jednotlivého umístění informací na Webových stránkách nebo pomocí oznamování Uživatelů.  

2.5. Při registraci se Uživatel v případě nutnosti zavazuje potvrdit svoje pravomoci zastupovat jménem a v zájmu jim zastupované právnické osoby, informace o které jsou obsaženy v Software 2GIS. 

2.6. Uživatel nemá právo předávat své uživatelské jméno a heslo třetí straně, nese plnou odpovědnost za jejich bezpečnost a samostatně volí způsob jejích uschovávání.

2.7. Jakákoli jednání, která byla uskutečněná s použitím jeho uživatelského jména a hesla, jsou považována za uskutečněné tímto Uživatelem, vyjma případů, kdy Uživatel způsobem stanoveným v bodě č. 2.8 této Smlouvy oznámil Správci o neoprávněném přístupu třetích osob k uživatelskému jménu a heslu Uživatele, jejich ztrátě Uživatelem. Uživatel samostatně zodpovídá za všechna jednání a jejich následky v rámci a/nebo ve spojení s použitím Služeb 2GIS z jeho účtu včetně případů předání Uživatelem přístupových dat  třetím osobám za jakýchkoliv podmínek.

2.8. V případě neoprávněného přístupu k uživatelskému jménu a heslu, jejich ztráty nebo zpřístupnění třetím osobám Uživatel je povinen bezodkladně informovat Správce prostřednictvím odeslání elektronického dopisu z účtu elektronické pošty, který byl zadán v jeho účtu na Webových stránkách. Z bezpečnostních důvodů je Uživatel povinen samostatně uskutečnit bezpečné ukončení práce ve svém účtu po ukončení každé pracovní relace se Službami 2GIS. Správce nezodpovídá za možnou ztrátu nebo poškození dat a také za jiné následky jakéhokoliv rázu, které můžou nastat v případě porušení tohoto oddílu Smlouvy Uživatelem.

2.9. Správce má právo kdykoliv vyžádat od Uživatele dokumenty potvrzující data, které ten zadal při registraci. Pokud Uživatel neposkytne potvrzující dokumenty, Správce má právo dle svého uvážení blokovat nebo odstranit účet Uživatele a odepřít Uživateli využití Služeb 2GIS nebo jejich jednotlivých funkcí. Pokud údaje Uživatele, které uvedl při registraci, neumožňují identifikovat Uživatele, Správce má právo odepřít Uživateli přístup do Osobního profilu a využití Služeb 2GIS.

2.10. Informace obsažená v účtu Uživatele je uchovávána a zpracována Správcem v souladu s podmínkami Ochrany osobních údajů.

2.11. Uživatel má právo kdykoliv odstranit svůj účet v jakékoliv Službě 2GIS použitím odpovídající funkce v osobním oddílu.

2.12. Správce má právo blokovat nebo odstranit účet Uživatele a také odepřít přístup k jednotlivým Službám 2GIS při použití jakéhokoliv účtu;; odstranit jakýkoli obsah bez udání důvodů včetně případu porušení Uživatelem podmínek Smlouvy nebo podmínek jiných dokumentů zmíněných v oddílu č. 1 této Smlouvy.

3. Přípustné použití Služeb 2GIS

3.1. Správce poskytuje registrovanému a/nebo autorizovanému Uživateli právo bezúplatného používání Platformy a Webových stránek Správce za podmínek jednoduché (nevýhradní) nepřenosné licence v rámcích funkčních možností Služby na území všech států světa.

3.2. Uživateli je povoleno umísťovat (včetně přenášení z vnějších zdrojů), editovat a odstraňovat zobrazení, textové, audio a video materiály a také ostatní objekty autorských a (nebo) vedlejších práv (dále v textu – „Obsah“) při dodržování omezení a záruk v souladu s bodem č. 4 této Smlouvy.

3.3. Správce má právo stanovit limity dle objemu Obsahu, umísťovaného Uživatelem, a také zavádět jiné technické požadavky na využití Platformy a (nebo) Webových stránek Správce, o kterých budou Uživatelé čas od času informovány formou a způsobem, který bude určen Správcem. 

3.4. Použití Platformy a (nebo) Webových stránek jinými způsoby, včetně kopírování (reprodukce) Obsahu umístěného na Webových stránkách a také designových prvků patřících do Platformy a (nebo) Webových stránek Správce, počítačových programů a databází, jejich dekompilace a modifikace jsou přízně zakázány.

4. Záruky Uživatele

Přijetím podmínek této Smlouvy potvrzujete a zaručujete, že:

4.1. Máte všechna potřebná práva a pravomoci pro uzavření a plnění Smlouvy na použití. 

4.2. Využití Služby se bude uskutečňovat Vámi výlučně za účely povolené touto Smlouvou s dodržováním jejích ustanovení a stejně tak i požadavků Licenční smlouvy, používaného práva a obecně uznávaných postupů.

4.3. Nebudete uskutečňovat jakoukoliv činnost, která by se dávala do rozporu nebo překážela poskytování Služby nebo fungování odpovídajících zařízení, sítí nebo software, jehož pomocí je Služba poskytována. 

4.4. Používání Vámi Služby a jejího Obsahu pro konkrétní cíle neporušuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob a stejně tak i zákazy a omezení stanovené používaným pávem včetně a bez omezení: autorských a vedlejších práv, práv na ochranné známky, znaky služby a názvy míst původů zboží, práv na průmyslové vzorky, práv na použití zobrazení lidí; Obsah umísťovány Vámi neobsahuje informace a/nebo zobrazení, které urážejí čest, důstojnost a dobré jméno osob a také propagujících násilí, pornografii, narkotické látky, rasovou nebo národnostní nesnášenlivost, získali jste také všechna potřebná povolení od všech oprávněných osob v souvislosti s použitím Obsahu.   

5. Licence na použití uživatelského Obsahu

5.1. Přijetím podmínek této Smlouvy bezúplatně poskytujete Správci jednoduchou (nevýhradní) licenci na použití Obsahu, který přidáváte (umísťujete nebo předáváte) na Webové stránky Správce, na území všech států světa. Licence je poskytována na bezúplatném základě 

5.2. Uvedená jednoduchá (nevýhradní) licence na použití Obsahu je poskytována Správci současně s přidáním Vámi Obsahu na Webovou stránku na celou dobu trvání výlučných práv na objekty autorských a (nebo) vedlejších práv, které tvoří tento Obsah, pro použití ve všech státech světa.

5.3. V rámci jednoduché (nevýhradní) licence, poskytnuté Správci, dovoluje se použití Obsahu následujícími způsoby:

· reprodukovat Obsah, tj. vytvářet jeden nebo více exemplářů Obsahu v jakékoli materiální formě, a také jejich ukládání do paměti elektronického zařízení (reprodukční právo);

· šířit exempláře Obsahu, tj. poskytovat přístup k reprodukovanému v jakékoliv materiální podobě Obsahu, včetně síťových a jiných způsobů a také prostřednictvím prodeje, půjčování, pronájmu,  poskytování na úvěr, včetně importu pro jakýkoliv z těchto cílů (právo na šíření);

· veřejně zobrazovat Obsah (právo na veřejné zobrazování);

· veřejně přehrávat Obsah (právo na veřejné přehrávání);

· sdělovat Obsah takovým způsobem, při němž jakákoliv osoba může mít přístup k němu v interaktivním režimu z jakéhokoliv místa a kdykoliv dle svého uvážení (právo na veřejné sdělování);

· modifikovat Obsah, tj., předělávat nebo jiným způsobem přepracovávat Obsah, včetně překládání Obsahu z jednoho jazyka do druhého (právo na přepracování);

· právo postoupit všechna nebo část získaných práv třetím osobám (právo na sublicencování). 

6. Omezení

Přijetím podmínek této Smlouvy, berete si na vědomí a přiznáváte, že:

6.1. Vzhledem k tomu, že Služby 2GIS jsou službami, poskytovanými v síti Internet, tímto přiznáváte absenci jakýchkoliv záruk toho, že Služby 2GIS budou odpovídat Vašim požadavkům; budou poskytovány nepřetržitě, rychle, spolehlivě a bez chyb; výsledky, které můžou být získány s použitím Služeb 2GIS, budou přesnými a spolehlivými; kvalita jakéhokoliv produktu, jakékoliv služby, jakýchkoliv informací a ostatního Obsahu, získaného s použitím Služeb 2GIS, budou odpovídat Vašim očekáváním; všechny chyby v software Služeb 2GIS budou opraveny.

6.2. Jelikož se ve Službách 2GIS neustále doplňují a aktualizují nové funkční možnosti, forma a povaha poskytovaných Služeb 2GIS se můžou čas od času měnit bez předchozího upozornění. Správce má právo dle svého uvážení ukončit (dočasně nebo definitivně) poskytování přístupu ke Službám 2GIS (nebo k jakýmkoliv jednotlivým funkčním možnostem Služeb 2GIS) všem Uživatelům vůbec nebo jenom Vám bez předchozího upozornění.

6.3. Správce není nikterak spojen s Obsahem umístěným (včetně předávaného) Uživatelem na Webových stránkách a neuskutečňuje kontrolu obsahu, pravosti a bezpečnosti tohoto Obsahu nebo jeho prvků v souladu s požadavky používaného práva, a pokud Uživatelé mají potřebná práva na jeho použití.

6.4. Je Vám zakázáno použití Služeb 2GIS pro:

· umístění a/nebo šíření nezákonného Obsahu nebo jakéhokoliv jiného Obsahu, který porušuje práva k duševnímu vlastnictví třetích osob;

· umístění a/nebo šíření Obsahu pornografické povahy a stejně tak propagace pornografie a dětské erotiky, a reklamy intimních služeb;

· umístění a/nebo šíření Obsahu, který představuje čin nekalé soutěže;

· umístění a/nebo šíření Obsahu, který obsahuje vulgarismy nebo který byl vytvořen s hrubými porušeními obecně přijatých pravidel pravopisu a interpunkce a také Obsahu, který obsahuje střídání velkých a malých písmen, napsaný se zapnutým „Caps Lock“;  

· umístění reklamních materiálů na Webových stránkách Správce (s výjimkou případů uzavření zvláštních Smluv se Správcem na základě Smlouvy o reklamní spolupráci (http://law.2gis.cz/advert-rules);

· umístění a/nebo šíření jakýchkoliv zakázaných informací včetně materiálů extremistického rázu, a také materiálů, které zkracují člověka na právech a svobodách na základě rasy nebo etnického původu, náboženského vyznání, jazyku a pohlaví, naváděcích na vykonání násilných činů vůči člověku, nebo nelidskému zacházení se zvířaty, vyzývající k uskutečnění jiných protiprávných činů včetně vysvětlujících způsoby vyrábění a použití zbraní, omamných látek a jejich prekurzoru atd.;

· umístění, držení, šíření nebo poskytnutí přístupu jiným způsobem k počítačovým virům, trojským koním a dalšímu škodlivému software;

· přednostní nebo výlučné umístění odkazů na jiné stránky;

· umístění odkazů na zdroje v síti Internet, jejichž obsah odporuje platné legislativě;

· omezení pomocí hesla nebo jiným způsobem přístupu k souborům umístěným na Webových stránkách Správce nebo přenášeným na něj;

· šíření materiálů reklamního rázu v osobních zprávách jiným Uživatelům bez získání jejich předběžného souhlasu na získání takovýchto materiálů (nevyžádaná pošta);

· vyzrazení osobních údajů a jiné důvěrných informací o třetích osobách;

· umístění a/nebo šíření Obsahu jménem osoby, která Uživateli neposkytla odpovídající práva na umístění Obsahu na Webových stránkách Správce jeho jménem;

· umístění a/nebo šíření jakýchkoliv informací, které jsou dle názoru Správce nežádoucí, není v souladu s cíli vytvoření Služby, omezuje zájmy jiných Uživatelů a jiných třetích osob nebo z jiných důvodů je nežádoucí pro zveřejnění na Webových stránkách.

6.5. Nehledě na stanovený zákaz, můžete při použití Služby získat Obsah, který můžete považovat za urážející nebo nevhodný a také jinak porušující používané právo, práva a/nebo zájmy třetích osob.

6.6. Veškerou odpovědnost za Obsah a jeho soulad s požadavky používaného práva nese osoba, která vytvořila tento Obsah a/nebo přidala ho na Webové stránky Správce.

6.7. V případě zjištění porušení Vašich práv a/nebo zájmů v souvislosti s poskytováním Služby včetně umístění Obsahu jiným Uživatelem, musíte o tom sdělit Správci. Za tímto účelem musíte poslat Správci písemné oznámení s podrobným vysvětlením okolností porušení a hypertextovým odkazem na Webové stránky obsahující materiály, které porušují Vaše práva a/nebo zájmy.

6.8. V případě vzniku jakýchkoliv nároků třetích osob vůči porušení jakýchkoliv majetkových a/nebo osobních nevlastnických práv třetích osob a stejně tak zákazů nebo omezení, stanovených právním řádem, jste povinní na vyžádání Správce projít oficiální identifikací, poskytnutím Správci povinnosti urovnat vzniklé nároky svými síly a na vlastní náklady. 

6.9. V případě, když Správce získá oznámení od oprávněné osoby o porušení práv duševního vlastnictví v důsledku umístění Uživatelem nebo na jeho pokyny Obsahu na Webových stránkách Správce, Správce si vyhrazuje právo okamžitě odstranit jakýkoliv Obsah z Webových stránek.

6.10. V souvislosti s právním řádem stanovenou odpovědností informačního zprostředkovatele za umístění a poskytování přístupu k ilegálnímu Obsahu Správce si vyhrazuje právo okamžitě odstranit jakýkoliv Obsah z Webových stránek. Přitom Správce nepřebírá žádnou povinnost oznámit Uživatele o odstranění Obsahu a urovnání možného sporu nebo vyplacení náhrad za jakékoliv škody v souvislosti s těmito činnostmi.

6.11. V případě opakovaného nebo hrubého porušení podmínek této Smlouvy, Licenční smlouvy a/nebo požadavků právního řádu, Správce si vyhrazuje právo blokovat celý Váš účet, odstranit ho nebo jiným způsobem omezit (ukončit) poskytování Služby.

6.12. V případě stíhání Správce nebo naložení pokuty na něj v návaznosti na porušení Vámi práv a/nebo zájmů třetích osob a stejně tak i právním řádem stanovených zákazů nebo omezení dopuštěných Vámi, jste povinní v plné míře nahradit škody Správci.

6.13. Správce si vyhrazuje právo umístění v speciálních blocích na Webových stránkách reklamních materiálů a odkazů na jiné zdroje, přičemž Správce nenese žádnou odpovědnost za reklamní materiály a přístupnost takových zdrojů, za jejich Obsah a také za jakékoliv následky spojené s využitím těchto zdrojů, jejich Obsahu nebo reklamy.

6.14. Správce se zříká jakékoli odpovědnosti ve spojení s Vámi dopuštěnými porušeními a také způsobením škody nebo ztrát za výše uvedených okolností.

6.15. Správce se zříká odpovědnosti za využití veřejných osobních dat Uživatelů kýmkoliv.

7. Oznámení

7.1. Souhlasíte s tím, že budete dostávat od Správce na adresu zadanou ve Vašem osobním profilu na Webových stránkách informační elektronické oznámení (dále – „oznámení“) o důležitých událostech, které se uskutečňují v rámci Webových stránek nebo ve spojení s nimi.

7.2. Správce se zavazuje využívat oznámení výhradně pouze pro informování Uživatele o možnostech Platformy a (nebo) Webových stránek Správce a/nebo o změnách v informačních zdrojích umístěných na nich.

7.3. Správce se zavazuje nedoprovázet tato oznámení reklamními sděleními třetích osob.

8. Ostatní podmínky:

8.1. Zpracování osobních údajů Uživatele je uskutečňováno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů Správce.

8.2. Registrovaný Uživatel samostatně určuje požadavky a postup používání vytvořeného jim účtu (profilu), které však za žádných podmínek nemůžou protiřečit této Smlouvě.

8.3. Rozhodné právo. Tato Smlouva, postup jejího uzavření a plnění, a také otázky neregulované touto Smlouvou, jsou regulovány platnou legislativou České republiky. 

8.4. Znění Smlouvy. Platné znění této Smlouvy je umístěno na Webových stránkách Správce a je přístupné na Internetu na:  http://law.2gis.cz/rules.

Znění Smlouvy platné od 01.06.2021


Viz také: