Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Smlouva o reklamní spolupráci (pozbyla platnosti 1.06.2021)

Článek 1

Smluvní strany a úvodní ustanovení

1.1.      Tyto všeobecné smluvní podmínky pro službu Umístění reklamy 2GIS (dále též jen „VSP“ či „Podmínky“ či „Všeobecné smluvní podmínky“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o reklamní spolupráci (dále též jen jako „Smlouva“), která představuje ujednání mezi smluvními stranami, kterými jsou na straně jedné společnost 2GIS CZ s.r.o., IČO: 291 54 740, DIČ: CZ29154740, se sídlem: Na Kocínce 210/3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 204942 jako Zhotovitel (dále jen jako „Zhotovitel“) a na straně druhé Objednavatel, jako subjekt objednávající od Zhotovitele Služby v oblasti poskytování reklamy (dále jen jako „Objednavatel“) (Zhotovitel a Objednavatel společně dále též jako „Smluvní strany“), jak je tato Smlouva blíže specifikována v těchto Podmínkách níže a vždy v konkrétní objednávce uzavřené mezi Smluvními stranami.

1.2.      Tato Smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "ObčZ" nebo „občanský zákoník“).

1.3.      Tyto Podmínky vylučují platnost jakýchkoli odporujících obchodních či smluvních podmínek smluvního partnera Zhotovitele, tj. Objednavatele. Takové podmínky Zhotovitel neuznává a není těmito vázán, a to ani bez vznesení zvláštní námitky neplatnosti.

Článek 2 

Vymezení pojmů  

2.1. V rámci Smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam:

Aplikační software – program pro elektronická výpočetní zařízení (včetně programu pro mobilní zařízení), instalovaný na abonentním zařízení spotřebitele, pomocí něhož jsou Produkty 2GIS pro informování spotřebitelů zobrazovány a/nebo prezentovány v jiné formě s využitím servisů API Informačního systému 2GIS.

Statistické údaje – údaje systému automatizované evidence informací majitele servisu API Informační systémy 2GIS a/nebo údaje systému automatizované evidence informací DoubleClick for Publishers patřící Google Inc., které mohou v závislosti na určení systému evidence taktéž obsahovat údaje o počtu Zobrazení, Reklamních kliknutí, ceně služeb a jiné služby vztahující se k Umístění reklamy na Internetových stránkách a /nebo v Aplikačních softwarech, a také k poskytování Doplňkových služeb

Internetové stránky – webové stránky umístěné na určité síťové adrese, jejímž prostřednictvím jsou Uživatelé informováni o Produktech 2GIS, získaných s využitím servisů API Informačního systému 2GIS.

Zúčtovací období – zúčtovacím obdobím je celý kalendářní měsíc spadající do období od prvního dne měsíce do posledního dne daného měsíce včetně.

Zobrazení – v závislosti na způsobu Umístění reklamy znamená:

- v případě umístění mediální reklamy zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě na Internetových stránkách;

- v případě umístění reklamy pomocí servisu API Informační systém 2GIS zobrazení Stránky Profilu Objednavatele na Internetových stránkách nebo v Aplikačním softwaru v souladu s logikou servisu.

Aplikace – Elektronický informační systém, Internetové stránky, Aplikační software a další software, jež Zhotoviteli patří, nebo jsou využívány jím či jím přizvanými třetími osobami za účelem Umístění reklamy na základě Produktů 2GIS. 

Produkty 2GIS – informační systémy a/nebo Digitální plány, které mohou být šířeny ve formě jednotlivých exemplářů vyžadujících instalaci na zařízeních Spotřebitele, nebo je přístup k nim realizován prostřednictvím sítě.

Umístění reklamy – zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě v Aplikaci nebo provedení jiného úkonu s informacemi z Informačního systému, zaměřeného na vyvolání pozornosti k němu, jejichž umístění či realizace je přípustná v souladu s touto Smlouvou.

Reklamní materiál – materiály poskytnuté Objednavatelem v rámci určité Reklamní kampaně za účelem jejich Umístění za podmínek této Smlouvy v souladu se samostatným objednávkovým formulářem, např. banner, reklamní článek, komentář nebo jiný druh reklamy, obsahující reklamní informace, jejíž umístění je přípustné v souladu s touto Smlouvou a v ní uvedenými dokumenty závaznými pro obě Strany.

Reklamní místo – místo určené v grafickém designu Aplikace k umístění (zobrazení) Reklamních materiálů.

Reklamní kampaň – souhrn objednaných Služeb dle Objednávkových formulářů, uzavřených mezi Zhotovitelem a Objednavatelem, podléhajících plnění v Zúčtovacím období.

Webová stránka – internetové stránky umístěné na doménách na adrese 2gis.cz a/nebo na jim podřízených webech. 

Informační systém – elektronický informační systém zahrnující informace o názvech, sídle, telefonech, e-mailech a webových stránkách, druzích vyráběného a prodávaného zboží (nabízených pracích, poskytovaných službách) a další informace o organizacích a osobách samostatně výdělečně činných, které se nachází na určitém území, a také o jiných organizacích na základě uvážení majitele informačního systému.

Služby – služby Zhotovitele spočívající zejména v Umístění reklamy pro Objednavatele v Aplikaci, poskytované na základě samostatného Objednávkového formuláře v souladu s podmínkami této Smlouvy, jak jsou tyto definovány níže. Pojmem Služby jsou v textu Podmínek níže označovány souhrnně služby Umístění reklamy nevyplývá-li z textu jednoznačně, že tento pojem označuje výhradně Umístění reklamy.

Digitální plán – elektronická mapa zahrnující geoinformační údaje o geografických objektech a obcích na území vymezeném určitými geografickými souřadnicemi.

Elektronický informační systém – elektronické vydání obsahující Produkty 2GIS ve verzích uzpůsobených osobním počítačům a mobilním zařízením.

Objednávkový formulář (či též Objednávka) – dokument podepsaný Objednavatelem a Zhotovitelem, v němž jsou uvedeny základní parametry Služeb poskytovaných v rámci Smlouvy na základě dílčí Objednávky, jež se uzavírá v souladu s touto Smlouvou, včetně údajů o Reklamních materiálech, Aplikacích, v nichž je plánováno Umístění reklamy, termínu poskytování Služeb, jejich ceně a také o předmětu, ceně a termínu poskytování Doplňkových služeb (kromě případů určení předmětu, ceny i termínu poskytování Doplňkových služeb v Ceníku v souladu s bodem 3.6. této Smlouvy) a jiných nezbytných podmínkách příslušné Smlouvy.

Doplňkové služby – informační služby, které spočívají v poskytování přístupu k doplňkovým funkčním možnostem Platformy uvedeným v Ceníku Zhotovitele, a jiné služby. 

Vaše 2GIS Kancelář – Doplňková služba, osobní část Webové stránky, ke které Objednavatel získává za dostupných technických podmínek přístup po registraci a/nebo autorizaci na Webové stránce. Vaše 2GIS Kancelář je využívána pro uchovávání informací Objednavatele, zobrazení Statistických údajů (údajů systému automatizované evidence informací majitele servisu API Informačních systémů 2GIS), novinek Zhotovitele, provádění změn Objednavatelem v jeho informacích umístěných v Informačním systému organizací, spravování Statusu, získání upozornění, poskytování Reklamních materiálů Zhotoviteli a také k uskutečnění jiných činností a získání doplňkových informací v souladu s touto Smlouvou a/nebo pravidly poskytování informačních služeb s použitím jednotlivých Servisů 2GIS. 

Platforma – programové aparátní prostředky integrované s Webovou stránkou Zhotovitele.

Uživatel – jakákoli osoba, jež používá Aplikaci dle její funkce. 

Status – sada funkčních možností Platformy, jež vybírá Objednavatel za použití programových prostředků ve Vaší 2GIS Kanceláři na Webové stránce.

Fotografie – fotografie zjevně se vztahující k činnosti právnické osoby a/nebo osoby samostatně výdělečně činné, jejíž údaje jsou obsaženy v Informačním systému organizací určitého území, a jsou propojeny s profilem organizace, jež se vyskytuje v Informačním systému organizací, přičemž tyto jsou Objednavatelem umístěny na internetové stránce 2gis.cz s cílem informovat Uživatele internetové stránky 2gis.cz o realizovaných produktech, pracích a službách.

Slevy (či rovněž Akce) – stránka profilu právnické osoby / osoby samostatně výdělečně činné, jejíž údaje jsou obsaženy v Informačním systému organizací určitého území, s informacemi o slevách nebo akcích, jež jsou Objednavatelem umístěny na internetové stránce 2gis.cz s cílem informovat Uživatele internetové stránky 2gis.cz o realizovaných produktech, pracích a službách.

Smlouva – je Smlouva o reklamní spolupráci uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednavatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb či Doplňkových služeb, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v Objednávkovém formuláři a v těchto Podmínkách a ve Specifických podmínkách, které tvoří obsah Smlouvy a její nedílnou součást. Všeobecné smluvní podmínky mohou být ze strany Zhotovitele jednostranně měněny za podmínek stanovených v těchto Podmínkách níže.

2.2. V této Smlouvě mohou být užity termíny a definice neuvedené v bodu 2.1. Smlouvy. V takovém případě je užitý termín nutno vykládat v souladu s textem Smlouvy. V případě, že jednoznačný výklad termínu nebo definice v textu Smlouvy chybí, je nutno řídit se jeho výkladem stanoveným: v prvé řadě Objednávkovým formulářem, v druhé řadě dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné pro obě Smluvní strany, a v poslední řadě legislativou České republiky a obchodními zvyklostmi.

2.3. Jakýkoliv odkaz Smlouvy na bod (článek Smlouvy) a/nebo její podmínky znamená odpovídající odkaz na tuto Smlouvu (její článek) a/nebo její podmínky.

Článek 3 

Předmět Smlouvy

3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednavateli Služby spočívající v Umístění reklamy pro Objednavatele v Aplikaci, dle dohody stvrzené Stranami v Objednávkovém formuláři a také Doplňkové služby v případě uvedeném v bodě 3.6. této Smlouvy a Objednavatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou pomoc nutnou k poskytování Služeb / Doplňkových služeb, přijmout Služby / Doplňkové služby a uhradit je v souladu s podmínkami této Smlouvy.

3.1. Podstatné podmínky poskytování Služeb / Doplňkových služeb dle této Smlouvy, včetně informací o Reklamních materiálech, Aplikacích, v nichž je plánováno Umístění reklamy, termínu poskytování Služeb, jejich ceně a také o předmětu, ceně a termínu poskytování Doplňkových služeb (kromě případů určení předmětu, ceny i termínu poskytování Doplňkových služeb v Ceníku v souladu s bodem 3.6. této Smlouvy), a pokud je to nezbytné i dalších podmínek poskytování Služeb / Doplňkových služeb, budou mezi Smluvními stranami sjednávány prostřednictvím samostatných Objednávkových formulářů, jež se stávají nedílnou součástí Smlouvy okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami. Touto Smlouvou a Objednávkovým formulářem může být také stanoveno, že jednotlivé podstatné podmínky Smlouvy budou určovány dokumenty závaznými pro obě Smluvní strany, jež jsou uvedeny v bodě 4.1. této Smlouvy.

3.3. Podpisem Objednávkového formuláře obě Smluvní strany stvrzují, že se seznámily a bezvýhradně souhlasí se všemi dokumenty tvořícími obsah Smlouvy a uzavírají takto mezi sebou Smlouvu dle podmínek, které jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři, v textu těchto Podmínek, případně Specifických podmínek a zavazují se postupovat v souladu se Smlouvou, včetně závazných dokumentů.  

3.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření Objednávky (podpis Objednávkového formuláře Smluvními stranami či jeho potvrzení prostředky komunikace na dálku). V případě pochybností ohledně uzavření Objednávky se má za to, že Objednávka byla uzavřena, neprokáže-li Objednavatel opak.

3.5. Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou je v Objednávkovém formuláři sjednáno poskytování Služeb či Doplňkových služeb.

3.6. Odpovídajícím Objednávkovým formulářem může být stanoveno poskytování Doplňkových služeb Zhotovitelem Objednavateli.

Ceníkem může být stanoveno poskytování Doplňkových služeb jednotlivým kategoriím Objednavatelů.

3.7. Pro využívání Doplňkových služeb je nezbytné, aby se Objednavatel zaregistroval a/nebo autorizoval na Webové stránce. Přihlašovacím jménem je e-mail uvedený v kartě klienta. Objednavatel má právo si samostatně zvolit heslo pro vstup do 2GIS kanceláře. Objednavatel nese zodpovědnost za úkony provedené pod přihlašovacím jménem a heslem od okamžiku registrace na Webové stránce.

3.8. Jakýkoli úkon provedený pod přihlašovacím jménem a heslem pro přístup do Vaší 2GIS Kanceláře Objednavatele je považován za úkon uskutečněný Objednavatelem, s výjimkou těch případů, kdy Objednavatel v souladu s bodem 3.9. této Smlouvy upozornil Zhotovitele na neschválený přístup třetích osob k přihlašovacímu jménu a heslu Objednavatele a jejich ztrátu. Objednavatel nese samostatně zodpovědnost za veškeré úkony a jejich následky v rámci a/nebo ve spojitosti s plněním Smlouvy s jeho uživatelským účtem, včetně případů předání přístupových údajů třetím osobám za jakýchkoli podmínek.

3.9. V případě neschváleného přístupu k přihlašovacímu jménu a heslu, jejich ztráty nebo odhalení třetím osobám je Objednavatel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit Zhotoviteli a zároveň Zhotoviteli odeslat elektronické oznámení z e-mailu uvedeného v uživatelském účtu Objednavatele na Webové stránce. Pro zvýšení bezpečnosti je Objednavatel povinen samostatně bezpečně ukončit činnost se svým uživatelským účtem po dokončení každého přihlášení ve Vaší 2GIS Kanceláři. Zhotovitel nenese zodpovědnost za možnou ztrátu nebo poškození dat a také za jiné následky jakéhokoli charakteru, k nimž může dojít v důsledku nedodržení této části Smlouvy.

Článek 4

Podmínky poskytování služeb Umístění reklamy

4.1. Uzavřením této Smlouvy (uzavřením Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře) Objednavatel stvrzuje, že se seznámil s níže uvedenými dokumenty a rovněž se zavazuje dodržovat podmínky stanovené v následujících závazných dokumentech souvisejících s touto Smlouvou:

4.1.1. Požadavky na Reklamní materiály dostupné na internetové adrese: http://law.2gis.cz/advert-rules/requirements/, stanovující všeobecné povinné podmínky, jimž Reklamní materiály musí odpovídat.

4.1.2. Ceník dostupný na internetové adrese: http://ad.2gis.cz/praha/more-info/, zahrnující parametry Zhotovitelem umístěných Reklamních materiálů, a také cenu Služeb co do Umístění reklamy určitého druhu dle každé jednotlivé Aplikace nebo jejich skupiny.

4.1.3. Smlouva o použití služeb 2GIS a v ní obsažené dokumenty, jež jsou umístěny a/nebo dostupné v síti Internet na adrese: http://law.2gis.cz/rules/, a jež stanovují všeobecné podmínky registrace na Webové stránce a využívání Platformy a Servisů Zhotovitele.

4.1.4. Požadavky na úpravu Reklamních materiálů umístěných a/nebo dostupných na Webové stránce v síti Internet na adrese: http://law.2gis.cz/advert-rules/technical-requirements/, stanovující povinné technické požadavky, jimž musí odpovídat Reklamní materiály – vzhledem k poskytování Služeb Zhotovitelem, a také obsahující parametry Reklamních materiálů, které umisťuje Zhotovitel.

4.1.5. Požadavky na informační materiály (dále jen "Požadavky") umístěné a/nebo dostupné v síti Internet na adrese: http://law.2gis.cz/informational-requirements/ a stanovující vzhledem k určitému druhu Doplňkových služeb požadavky k obsahu informačních materiálů umístěných Objednavatelem na Webové stránce s využitím doplňkových funkčních možností Platformy – vzhledem k poskytování Doplňkových služeb Zhotovitelem.

Dodržování podmínek stanovených v uvedených dokumentech je podmínkou poskytování Služeb ze strany Zhotovitele. Na uvedené dokumenty se přiměřeně užijí ustanovení § 1751 ObčZ.

4.2. K poskytování Služeb Objednavateli je tento povinen předat Zhotoviteli Reklamní materiály, odpovídající požadavkům na Reklamní materiály a podmínkám jejich umístění, stanoveným platnou legislativou a touto Smlouvou, a to nejpozději 18. (osmnáctého) dne měsíce předcházejícího prvnímu měsíci jejich umístění dle Objednávkového formuláře, který se k nim vztahuje. Jiná lhůta poskytnutí Reklamních materiálů může být uvedena v příslušném Objednávkovém formuláři na Umístění reklamy v jednotlivých Aplikacích, pokud to připouští technologie užitá Zhotovitelem k Umístění reklamy v takových Aplikacích.  Analogická pravidla se aplikují v případě provádění změn v Reklamních materiálech během jejich umísťování. Objednavatel má právo poskytnout Zhotoviteli Reklamní materiály prostřednictvím Vaší 2GIS Kanceláře.

K poskytování Doplňkových služeb Objednavateli je tento povinen předat Zhotoviteli Reklamní materiály odpovídající požadavkům na Reklamní materiály a podmínkám jejich umístění stanoveným platnou legislativou a touto Smlouvou, včetně prostřednictvím Vaší 2GIS Kanceláře.

4.3. V případě pozdního poskytnutí Reklamních materiálů je Zhotovitel oprávněn změnit lhůtu jejich umístění v rozmezí odsouhlasené lhůty poskytování Služeb dle Objednávkového formuláře, který se na ně vztahuje, tak, aby bylo zajištěno dodržení ustanovení bodu 4.2. Smlouvy:

4.3.1. Při prvotním umístění Reklamních materiálů se datum počátku jejich umístění přesouvá na měsíc, následující po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 4.2. Smlouvy, při prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele;

4.3.2. Při změně Reklamních materiálů se tyto materiály umísťují počínaje měsícem následujícím po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 4.2. Smlouvy, bez prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele.

Ustanovení bodu 4.3 se nevztahují k materiálům umisťovaným v rámci poskytování Doplňkových služeb.

4.4. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu Reklamních materiálů, zejména zda splňují požadavky platné legislativy, Smlouvy a závazných dokumentů v ní uvedených, jak do počátku poskytování Služeb dle příslušného Objednávkového formuláře, tak v jakýkoliv okamžik po jejich umístění.

4.5. Přijetí k umístění a/nebo potvrzení možnosti umístit jakékoliv Reklamní materiály ze strany Zhotovitele za žádných okolností neznamená potvrzení práva Objednavatele na použití objektů duševního vlastnictví třetích osob a/nebo na jiný úkon porušující práva (zákonné zájmy) třetích osob v takovém Reklamním materiálu obsažených. Veškerou odpovědnost za takové použití a jakékoliv důsledky takového použití, stejně tak i odpovědnost za obsah Reklamního materiálu a jeho shodu s požadavky legislativy, nese výlučně Objednavatel.

4.6. Zhotovitel je oprávněn při přijetí Reklamního materiálu, a také během jeho umístění provádět kontrolu informací v něm uvedených, včetně kontroly správnosti uvedené adresy, telefonních čísel, adresy webové stránky, shody propagovaného zboží (prací, služeb) s obsahem Reklamního materiálu.

4.7. V případě zjištění nesouladu Reklamního materiálu s výše uvedenými požadavky Zhotovitel informuje Objednavatele o výsledcích kontroly a navrhne mu změnu předmětných Reklamních materiálů odpovídajícím způsobem. Pokud Objednavatel i přes opodstatněné upozornění Zhotovitele okolnosti bránící řádnému umístění Reklamních materiálů neposkytne potřebnou součinnost k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn dle vlastního uvážení zcela nebo částečně vypovědět Smlouvu dle příslušného Objednávkového formuláře. Zhotovitel má zároveň v případě prodlení Objednavatele nárok na náhradu škody a na smluvní pokutu ve výši dle této Smlouvy.

4.8. Je-li k poskytování, výrobě a (nebo) prodeji propagovaného zboží, prací, služeb či jiné podnikatelské činnosti Objednavatele vyžadováno získání licencí nebo jiných zvláštních povolení, nebo takové zboží (práce, služby) podléhá povinné certifikaci či jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů, technických norem apod., je Zhotovitel oprávněn kdykoliv požádat Objednavatele a Objednavatel je povinen náležitě poskytnout ověřené kopie příslušných dokumentů potvrzujících náležité splnění potřebných požadavků, a to do tří dnů od okamžiku obdržení příslušného požadavku. V případě prvotního umisťování je Objednavatel povinen tak učinit spolu s poskytnutím Reklamních materiálů. 

4.9. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv průběžně ověřovat, zda informace v Objednavatelem poskytnutých dokumentech, potvrzujících vyřízení všech nezbytných licencí (povolení) nebo certifikátů (deklarací), odpovídají skutečnosti a jsou platné a účinné, či jinak odpovídající podmínkám této Smlouvy.

4.10. V případě, že dokumenty uvedené v bodě 4.8. této Smlouvy nejsou Objednavatelem předloženy nebo jsou-li neplatné, neúplné, informace v nich uvedené neodpovídají skutečnosti nebo trpí-li tyto dokumenty jinou podstatnou vadou, je Zhotovitel oprávněn vypovědět tuto Smlouvy dle příslušného Objednávkového formuláře dle vlastního uvážení částečně či zcela, a zároveň má nárok na náhradu vzniklé škody.

4.11. Zhotovitel je oprávněn kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy ukončit poskytování plnění v potřebném rozsahu zjistí-li, že Reklamní materiály jsou v rozporu s relevantními právními předpisy (zejména se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů – dále jen jako „ZoRR“), či že Reklamní materiály zasahují neoprávněně do práv třetích osob. Zhotovitel v takovém případě vyzve Objednavatele k poskytnutí nezbytné součinnosti k odstranění závadného stavu. Ukončení poskytování Služeb v nezbytném rozsahu dle tohoto odstavce Smlouvy nemá vliv na povinnost Objednavatele k úhradě ceny za Služby.

4.12. Zhotovitel je povinen k Umístění reklamy za podmínky, že Objednavatel splní svou povinnost k úhradě ceny Služeb dle Objednávkového formuláře vztahujícího se na takovou reklamu, a dále nemá-li Objednavatel jiné neuhrazené splatné závazky ze Smlouvy vůči Zhotoviteli. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit poskytování plnění ze Smlouvy dle příslušného Objednávkového formuláře zcela nebo částečně v případě, že Objednavatel poruší podmínky úhrady Služeb. V takovém případě může Zhotovitel v plném rozsahu žádat o zaplacení dlužné částky, náhradu škody, ušlý zisk a další případné zákonné či smluvní nároky.

4.13. Poskytování přístupu k funkčním možnostem Platformy je prováděno za podmínek úhrady ceny Doplňkových služeb dle Objednávkového formuláře vztahujícího se k těmto službám, a nemá-li Objednavatel neuhrazené závazky dle Smlouvy, pokud není v Odpovídajícím objednávkovém formuláři stanoveno jinak.

Článek 5

Práva a povinnosti Smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen:

5.1.1. Poskytovat Objednavateli Služby / Doplňkové služby způsobem stanoveným Smlouvou.

5.1.2. Započít s umístněním Reklamních materiálů v Aplikaci nejpozději v termínu uvedeném v příslušném Objednávkovém formuláři za podmínky, že Objednavatel dodrží požadavky článků 4 a 6 této Smlouvy.

5.1.3. Zajistit v rámci jeho objektivních možností neomezený přístup třetích osob k jím vydávané Aplikaci v objemu stanoveném v příslušném Objednávkovém formuláři.

5.1.4. Na žádost Objednavatele ho přiměřeným a vhodným způsobem seznamovat s průběhem poskytování Služeb dle Smlouvy.

5.2. Zhotovitel je oprávněn:

5.2.1. Nezahajovat poskytování Služeb / Doplňkových služeb nebo přerušit jejich poskytování v případě, že Objednavatel poruší požadavky stanovené v článcích 4 a 6 této Smlouvy.

5.2.2. Vypovědět tuto Smlouvu zcela nebo částečně v případech v ní uvedených.

5.2.3. Požadovat po Objednavateli a získávat od něj dokumenty, provádět kontroly informací, jež jsou v nich uvedeny, v souladu s ustanoveními článku 4 této Smlouvy.

5.2.4. Za účelem zdokonalování Informačního systému odstraňovat, vkládat, měnit názvy a umístění rubrik. V případě, že jsou Reklamní materiály Objednavatele umisťovány v jedné nebo několika rubrikách, které se z Informačního systému odstraňují, nebo mění název či umístění, Zhotovitel informuje vhodným způsobem Objednavatele o provedených změnách.

5.2.5. Plnit závazky ze Smlouvy pomocí třetích osob; v takovém případě nese odpovědnost, jako by plnil příslušné závazky sám.

5.3. Objednavatel je povinen:

5.3.1. Poskytovat Zhotoviteli Reklamní materiály v souladu s požadavky článku 4 této Smlouvy.

5.3.2. Včas hradit Služby / Doplňkové služby dle Objednávkových formulářů v souladu s podmínkami stanovenými v článku 6 této Smlouvy.

5.3.3. Poskytnout Zhotoviteli na požádání dokumenty uvedené v článku 4 této Smlouvy ve lhůtě stanovené Zhotovitelem.

5.3.4. Informovat Zhotovitele v písemné podobě do 3 (tří) dnů od okamžiku zániku, pozastavení nebo ukončení platnosti licencí, certifikátů či jiných povolení, vydaných na propagované zboží (práce, služby) nebo v souvislosti s ním.

5.3.5. Zajistit důvěryhodnost informací, obsažených v poskytnutých Reklamních materiálech, a jejich shodu se skutečností, s dalšími požadavky legislativy (zejména s požadavky ZoRR), s ustanoveními této Smlouvy a se závaznými dokumenty pro Smluvní strany. Objednavatel je povinen neprodleně informovat Zhotovitele o jakýchkoli změnách týkajících se propagovaného zboží (prací, služeb) a jakýchkoli jiných skutečností, které mají vliv na obsah příslušného Reklamního materiálu.

5.3.6. Smluvní strany se dohodly, že je Zhotovitel bez výhrad oprávněn používat Reklamní materiály poskytnuté Objednavatelem dle Smlouvy (pro účely tohoto bodu – dílo) v portfoliu, v prezentačních materiálech, v Požadavcích na Reklamní materiály uvedené v článku 4 a také v Reklamních materiálech Zhotovitele, bez nutnosti uvedení jména autora při každém použití následujícími způsoby: reprodukce díla, tzn. vytvoření jednoho či více exemplářů díla nebo jeho části v jakékoli hmotné formě; šíření díla formou zveřejnění a užití jeho originálu či exempláře; veřejné předvedení díla; veřejné plnění díla; úprava díla; informování širší veřejnosti o díle, přičemž v této souvislosti poskytuje Objednavatel Zhotoviteli nevýhradní, množstevně neomezenou licenci ke všem způsobům užití, a to již okamžikem prvního zveřejnění díla, a to na dobu deseti (10) let od předání díla Zhotoviteli Objednavatelem, nebo od spuštění Reklamní kampaně, nemá-li dojít k předání, nedohodnou-li Smluvní strany jinak. Územně je poskytnutí licence sjednáno na území celého světa. Zhotovitel není povinen licenci využít, resp. je oprávněn ji využít dle svého uvážení, a to i bez uvedení autora díla. Toto ujednání zůstává platné a účinné i po ukončení účinnosti této Smlouvy. Licenční odměna je již zahrnuta ceně Služeb dle Smlouvy.

5.3.7. Postupovat v souladu se Specifickými podmínkami a plnit řádně a včas veškeré povinnosti v nich stanovené.

5.4. Objednavatel má právo:

5.4.1. Provádět změny v umisťovaných Reklamních materiálech v rámci aktuálních Objednávkových formulářů, týkající se názvu, adres, telefonů, e-mailů a rubrik, poskytnutím nových Reklamních materiálů způsobem stanoveným v článku 4 této Smlouvy.

5.4.2. Seznamovat se s průběhem poskytování Služeb / Doplňkových služeb z této Smlouvy.

5.4.3. Vypovědět tuto Smlouvu zcela nebo částečně v případech v ní uvedených.

Článek 6

Cena Služeb a platební podmínky

6.1. Cena Služeb/Doplňkových služeb se stanovuje v závislosti na způsobu Umístění reklamy za určité období nebo realizovanou Prezentaci.

6.2. Cena objednávaných Služeb/Doplňkových služeb se uvádí v Objednávkovém formuláři, který se k nim vztahuje, a to podle ceníku Umístění reklamy v Aplikacích uvedených v takovém Objednávkovém formuláři, platného v okamžiku jeho podpisu.

6.3. Celková cena Služeb / Doplňkových služeb, podléhající úhradě ze strany Objednavatele za Zúčtovací období, se skládá z ceny služeb dle jednotlivých objednávkových formulářů v rámci Reklamní kampaně.

6.4. Zhotovitel každý měsíc sestavuje jednotné vyúčtování – fakturu (dále jen „Jednotné vyúčtování“ či „faktura“) za všechny Služby / Doplňkové služby poskytované na základě Objednávkových formulářů v rámci Reklamní kampaně v daném kalendářním měsíci. Jednotné vyúčtování se sestavuje v podobě, schválené účetní politikou Zhotovitele ke dni jeho sestavení.

6.5. Smluvní strany uznávají a bezpodmínečně souhlasí s tím, že informace o Službách / Doplňkových službách poskytnutých v příslušném Zúčtovacím období, uvedené v platných Objednávkových formulářích, se v Jednotném vyúčtování uvádějí na základě:

-     faktického objemu Umístění reklamy ve vydání Elektronického informačního systému, vztahujícího se k tomuto Zúčtovacímu období;

-   statistických údajů za příslušné Zúčtovací období při Umístění reklamy na Internetových stránkách a/nebo ve Webových aplikacích.

6.6. Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno písemně jinak, je Jednotné vyúčtování splatné vždy do 15. dne měsíce následujícího po příslušném Zúčtovacím období, za které je Jednotné vyúčtování vystaveno, pokud není v Objednávkovém formuláři stanoveno jinak.

6.7. V případě, že Objednavatel nepředloží Zhotoviteli do 20. (dvacátého) dne měsíce následujícího po Zúčtovacím období písemné námitky proti poskytnutým Službám / Doplňkovým službám v Zúčtovacím období, budou tyto považovány Objednavatelem za přijaté a podléhají úhradě v plném rozsahu. Jednotné vyúčtování přijaté Zhotovitelem bez vznesených námitek je mezi stranami závazné. V případě, že Objednavatel neobdrží Jednotné vyúčtování v elektronické podobě a (nebo) v písemné formě, není tímto Objednavatel zproštěn povinnosti uhradit fakticky poskytnuté Služby / Doplňkové služby.

6.8. Úhrada Služeb / Doplňkových služeb se provádí v korunách českých (CZK) spolu s příslušnou sazbou DPH převodem peněžních prostředků na účet Zhotovitele uvedený v příslušném Jednotném vyúčtování nebo platbou v pokladně Zhotovitele ve výši přípustné platnou legislativou.

6.9. Není-li písemně sjednáno jinak, Objednavatel uhradí první platbu před zahájením poskytování jakýchkoli služeb dle Smlouvy, a to v souladu s platebním kalendářem sjednaným v Objednávce. V případě, kdy jsou dle Objednávky hrazeny služby předem na následující měsíc, pak musí být příslušná částka připsána na účet Zhotovitele nejpozději 25. (dvacátého pátého) dne měsíce předcházejícího měsíci Umístění reklamy či poskytnutí jiné Služby / Doplňkové služby. V případě, že Objednavatel neprovede včasnou úhradu dle tohoto odstavce Podmínek, není Zhotovitel povinen poskytovat Služby Objednateli.

6.10. Finanční závazky Objednavatele dle této Smlouvy jsou považovány za splněné okamžikem připsání peněžních prostředků ve stanovené výši na příslušný účet Zhotovitele či k okamžiku složení peněz v pokladně Zhotovitele oproti písemnému potvrzení o složení.

6.11. Po skončení každého kalendářního čtvrtletí (1. čtvrtletí, 1. půlrok, 9 měsíců) v průběhu poskytování služeb dle Smlouvy, současně s Jednotným vyúčtováním za poslední měsíc čtvrtletí, Zhotovitel je oprávněn sestavit Protokol o kontrole zúčtování a poskytnout ho Objednavateli během 7 pracovních dnů na e-mail uvedený v Objednávkovém formuláři. Objednavatel vytiskne uvedený Protokol o kontrole zúčtování ve dvou exemplářích, provede kontrolu zúčtování, podepíše ho prostřednictvím zplnomocněné osoby a vrátí ho Zhotoviteli během 7 pracovních dnů poštou nebo prostřednictvím kurýra. Protokol o kontrole zúčtování musí být podepsán vedoucím, jednajícím na základě Stanov nebo zmocněnou osobou (přikládá se plná moc potvrzující právo na podpisování protokolu kontroly).

6.12. Po skončení kalendářního roku, v jehož průběhu byly poskytovány služby ze Smlouvy, Zhotovitel je oprávněn vyhotovit Protokol kontroly zúčtování a poskytnout ho Objednavateli během 7 pracovních dnů na papírovém nosiči ve dvou exemplářích. Objednavatel provede kontrolu zúčtování, podepíše ho prostřednictvím zplnomocněné osoby a vrátí ho Zhotoviteli během 5 pracovních dnů od termínu získání Protokolu o kontrole zúčtování.

6.13. Zhotovitel je oprávněn jednostranně započíst jakékoli své splatné pohledávky vůči Objednavateli vyplývající z této Smlouvy na uhrazenou zálohu ze strany Objednavatele, případně i vůči jakýmkoli jiným nárokům Objednavatele. 

Článek 7

Záruky Smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zaručuje za odstranění jakýchkoli poruch a chyb v případě, že vzniknou vinou Zhotovitele při umístění Reklamních materiálů v jím vydávaných Aplikacích, a to v co nejkratší možné době.

7.2. Objednavatel se zaručuje za to, že:

7.2.1. Informace poskytnuté Zhotoviteli odpovídají skutečnosti, nejsou klamavé, zavádějící ani jinak v rozporu s právním řádem České republiky, zejména se ZoRR a zároveň že jakkoli nezasahují do práv či oprávněných zájmů třetích osob;

7.2.2. Veškeré propagované zboží (práce/služby), podléhající povinné certifikaci a/nebo jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů apod., je certifikované, nebo byla stanoveným způsobem potvrzena jeho shoda s požadavky technických předpisů, případně byly splněny další zákonné požadavky na takové zboží (práce/služby);

7.2.3. Objednavatel obdržel všechny nezbytné licence a jiná povolení příslušných státních orgánů, ledaže nevykonává podnikatelskou činnost takového druhu, jež by v souladu s požadavky legislativy České republiky nevyžadovala přítomnost zvláštního povolení/licence/osvědčení, a také provedl veškeré další úkony, vyžadované legislativou České republiky za účelem výkonu propagovaného druhu činnosti a/nebo prodeje propagovaného zboží (prací, služeb);

7.2.4. Jím poskytnuté Reklamní materiály zcela odpovídají legislativě České republiky, včetně toho, že využívání ze strany Zhotovitele poskytnutých Reklamních materiálů v rámci plnění závazků ze Smlouvy neporušuje požadavky legislativy na reklamu, není nekalosoutěžní a nepoškozuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně autorských a příbuzných práv, práv duševního resp. průmyslového vlastnictví (z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.), a to bez omezení. 

7.2.5. Propagované zboží (práce/služby) má veškeré Objednavatelem tvrzené kvality, certifikace, vlastnosti apod.

7.2.6. Bude používat poskytnuté doplňkové funkční možnosti v naprostém souladu s podmínkami této Smlouvy a Závazných dokumentů.

7.3. Podpisem Objednávky Objednavatel potvrzuje, že Zhotovitel vyvinul při jednání o formě a obsahu reklamy, která je předmětem poskytovaných Služeb maximální úsilí k ověření pravdivosti informací obsažených v reklamě a informací souvisejících, jakož i jejich souladu se zákonem a právy třetích osob, zejména že vyžadoval předložení veškerých dostupných dokumentů k ověření informací, materiálů a podkladů, které budou obsahem reklamy.

Článek 8

Odpovědnost Smluvních stran

8.1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy prokazatelným zaviněním Zhotovitele nebyly Objednavatelem uhrazené Služby poskytovány řádně v souladu s podmínkami této Smlouvy, má Objednavatel nárok požadovat prodloužení lhůty poskytování Služeb o dobu, po kterou nebyly Služby prokazatelně ze strany Zhotovitele jeho zaviněním poskytovány řádně, v případě, že se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak.

8.2. Odpovědnost Zhotovitele vůči Objednavateli dle Smlouvy se v každém případě omezuje na náhradu reálné škody, způsobené Objednavateli, a to maximálně do výše nepřesahující uhrazenou cenu Služeb dle příslušného Objednávkového formuláře.

8.3. Objednavatel odpovídá Zhotoviteli v plném rozsahu za to, že předané Reklamní materiály jsou v souladu s požadavky relevantní legislativy, včetně odpovědnosti za jejich obsah a zákonnost použití prvků duševního vlastnictví, za existenci potřebných povolení na výrobu a prodej propagovaných objektů, za získání certifikátů na propagované zboží (práce, služby) nebo za potvrzení o jejich shodě s technickými předpisy, a také za provádění jiných úkonů v rámci záruky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou. V případě jakéhokoli rozporu Reklamních materiálů s právními předpisy či jakýmikoli právy třetích osob či zásahu do nich, je Objednavatel povinen nahradit Zhotoviteli veškerou vzniklou škodu.

8.4. V případě, že Umístění reklamy, poskytnutí Doplňkových služeb ze Smlouvy vedlo ke vznesení jakýchkoli nároků (např. uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za porušení právních předpisů), žalob a/nebo zahájení jiných úředních postupů vůči Zhotoviteli ze strany třetích osob a/nebo státních orgánů, nebo bylo zahájeno řízení o správním přestupku, Objednavatel se zavazuje bez prodlení na žádost Zhotovitele poskytnout mu ve stanovené lhůtě veškeré jím požadované informace týkající se předmětu sporu a poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení takových nároků. Objednavatel je zároveň povinen nahradit Zhotoviteli veškeré ztráty (včetně soudních nákladů, nákladů na úhradu pokut), které Zhotoviteli vznikly v důsledku podání, projednávání a plnění takových nároků, žalob, nařízení v souvislosti s porušením práv třetích osob a/nebo platné legislativy v důsledku Umístění reklamy.

8.5. V případě prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli platby za Služby / Doplňkové služby či jiné povinné platby dle této Smlouvy se Objednavatel zavazuje k úhradě smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednavatel zároveň v případě prodlení s úhradou jakékoli platby za Služby dle Smlouvy ztrácí nárok na sjednanou slevu z ceny poskytovaných Služeb / Doplňkových služeb Zhotovitelem.

8.6. V případě, že Objednatel neposkytne ani ve lhůtě stanovené touto Smlouvou či Zhotovitelem (nestanoví-li lhůtu k plnění přímo Smlouva) potřebnou součinnost dle kteréhokoli z následujících ustanovení této Smlouvy: 4.7., 5.3.3., 5.3.4., 8.4. (věta první), zavazuje se Objednavatel uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním té které Smluvní povinnosti.

8.7. Ujednáními o smluvních pokutách dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena práva stran na náhradu škody.

8.8. Zhotovitel nenese jakoukoli odpovědnost za porušení svých povinností dle této Smlouvy v případě, kdy je Objednavatel v prodlení s plněním jakýchkoli svých závazků dle této Smlouvy, jakož i v případě, kdy je zjevné, že ke splnění povinností Objednatele dle této Smlouvy nedojde. 

8.9. V případě, že nebude možné využívat uhrazený přístup k doplňkovým funkčním možnostem Platformy více než 1 (jeden) pracovní den, musí Objednavatel odeslat Zhotoviteli písemnou stížnost s detailním uvedením okolností a doby absence přístupu. Pokud bude stížnost shledána odůvodněnou, bude Zhotovitelem přístup k odpovídajícím uhrazeným funkčním možnostem Platformy prodlouženo o dobu, jež odpovídá době absence přístupu.

Článek 9

Doba trvání, vypovězení Smlouvy

9.1. Smlouva může být změněna:

9.1.1. Dohodou mezi oběma Smluvními stranami.

9.1.2. Na popud Zhotovitele, který o tomto vyrozumí Objednavatele, v případech přímo stanovených touto Smlouvou. V případě, že Objednavatel nesouhlasí se Zhotovitelem navrhovanými změnami Smlouvy, má Objednavatel právo vypovědět plnění Smlouvy v souladu s článkem 10 Podmínek.

9.2. Smlouva může být předčasně ukončena:

9.2.1. Dohodou mezi oběma Smluvními stranami;

9.2.2. Výpovědí Smlouvy Zhotovitelem zcela nebo částečně v případě, že Objednavatel poruší své povinnosti nebo záruky stanovené touto Smlouvou, a také v případě, že bude vůči Objednavateli zahájeno insolvenční řízení v souladu se zákonem č. 182/2006 Sbírky zákonů České republiky „O úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)“, ve znění pozdějších předpisů, trestní řízení nebo jiný proces, který by mohl poškodit jméno Zhotovitele. Výpověď je účinná (a Smlouva či její část, je-li vypovídána pouze část, je ukončena) okamžikem jejího doručení druhé straně, a to i formou e-mailu na adresu uvedenou v Objednávce. Objednavatel je přitom povinen Zhotoviteli uhradit průkazně doložené škody způsobené ukončením Smlouvy.

9.2.4. Výpovědí Smlouvy Objednavatelem zcela nebo částečně v případě, že Zhotovitel podstatně a zaviněně poruší své povinnosti stanovené Smlouvou. Výpovědní doba se sjednává v délce tří měsíců a počíná běžet prvním dnem následujícím po měsíci v němž dojde k doručení výpovědi druhé straně. Objednavatel je přitom povinen Zhotoviteli uhradit průkazně doložené škody způsobené ukončením Smlouvy.

9.2.5. V případě jiných skutečností stanovených platnou legislativou a touto Smlouvou.

9.3. Finanční zúčtování Smluvních stran musí být provedeno nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od okamžiku ukončení odpovídající Smlouvy, pokud není ve Smlouvě či Objednávkovém formuláři stanoveno jinak.

9.4. V případě porušení lhůt na úhradu Služeb / Doplňkových služeb nebo pozdního dodání Reklamních materiálů není vyžadováno oznámení Objednavatele o částečné výpovědi Smlouvy Zhotovitelem dle Objednávkových formulářů týkajících se Umístění této reklamy.

Článek 10

Doba platnosti a změna závazných dokumentů a Podmínek

10.1. Tyto Podmínky, jakož i Specifické podmínky, případně jiné závazné dokumenty pro Smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, uvedené ve Smlouvě či příslušném Objednávkovém formuláři, nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webové stránce a jsou závazné do okamžiku jejich odvolání či změny Zhotovitelem, o kterémžto odvolání či změně Zhotovitel vyrozumí Objednavatele dle podmínek této Smlouvy. Smlouvu tvoří vždy Podmínky a Specifické podmínky zveřejněné na Webové stránce v době uzavření Objednávky. Budou-li tyto Podmínky či Specifické podmínky v budoucnosti Zhotovitelem jednostranně změněny, aniž by Zhotovitel o tomto vyrozuměl Objednavatele ve smyslu bodu 10.4. těchto Podmínek, platí, že Smlouvu nadále tvoří doposud platné Podmínky a Specifické podmínky, tj. zpravidla ty, které byly zveřejněny na Webové stránce v době uzavření Objednávky.

10.2. Dokumenty závazné pro Smluvní strany mohou být Zhotovitelem jednostranně změněny a/nebo odvolány v jakýkoliv okamžik, což Objednavatel bere na vědomí a uzavřením Smlouvy (potvrzením Objednávky) s tím vyjadřuje svůj souhlas.

10.3. Tyto Podmínky, jakož i Specifické podmínky mohou být měněny v přiměřeném rozsahu potřebném pro komplexní a profesionální poskytování služeb Zhotovitelem, a to z jakýchkoli důvodů, zejména legislativních změn či změny provozních, majetkových či vnitřních poměrů Zhotovitele.

10.4. Objednavatel jako strana Smlouvy je o změně nebo odvolání VSP a Specifických podmínek informován jednak zveřejněním příslušných informací a aktuálního znění na Webové stránce a sdělením informace o jejich změně na e-mail Objednavatele, uvedený při uzavření Smlouvy nebo během jejího plnění, a to v případě možnosti např. v rámci Vyúčtování vystaveného Zhotovitelem.

10.5. V případě odvolání nebo změny VSP a Specifických podmínek nabývá nové znění těchto dokumentů jako součást již uzavřené Smlouvy platnosti okamžikem informování Objednavatele o takové skutečnosti, není-li Smlouvou nebo dodatečně při takovém sdělení určena jiná lhůta počátku jejich platnosti. Dnem odeslání informace o změně takových dokumentů na e-mail Objednavatele (mj. jako součást vyúčtování Služeb) se tato změna považuje za oznámenou, bez ohledu na ostatní způsoby jejího uveřejnění. Objednavatel je zcela odpovědný za řádné a včasné seznámení se se změnou takových dokumentů.

10.6. Závazky Smluvních stran ze Smlouvy, jež ze své podstaty musí i nadále platit (včetně závazků týkajících se poskytnutých záruk, důvěrnosti, provedení vzájemného vyúčtování, ale neomezujíce se na tyto uvedené závazky), jsou platné po ukončení lhůty platnosti Smlouvy do jejich konečného splnění.

10.7. Objednavatel má právo výše uvedené navrhované jednostranné změny závazných dokumentů odmítnout a z tohoto důvodu Smlouvu vypovědět ve výpovědní době 3 měsíců, počínající běžet měsícem následujícím po měsíci, kdy byla písemná výpověď Smlouvy prokazatelně doručena Zhotoviteli.

Článek 11

Ostatní ujednání

11.1. Smlouva, její uzavření a plnění je upravováno platnou legislativou České republiky, zejména občanským zákoníkem a jinými příslušnými zákony. Veškeré další otázky neupravené Smlouvou nebo upravené jen částečně jsou upravovány v souladu s hmotným právem České republiky.

11.2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo jejího ukončení, budou řešeny a rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v České republice.

11.3. Všechna oznámení a další dokumenty dle této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, musí být zasílány na adresy uvedené v ní nebo v posledním Objednávkovém formuláři. Oznámení a další dokumenty v písemné formě, pokud je požadováno jejich doručení, jsou zasílány poštou s doručenkou nebo kurýrní službou, další oznámení mohou být zasílána faxem nebo e-mailem z/na čísel (-la)/adres(-y), uvedených(-é) ve Smlouvě nebo v posledním Objednávkovém formuláři.

11.4. Objednavatel souhlasí se zasíláním informačních elektronických sdělení (dále jen „Oznámení“) na e-mail uvedený v Objednávkovém formuláři nebo během plnění Smlouvy, za níže uvedených podmínek:

11.4.1. Zhotovitel se zavazuje využívat Oznámení zejména k informování Objednavatele o průběhu plnění uzavřené Smlouvy, o jejích změnách nebo předčasném vypovězení, o změnách v Produktech 2GIS, jakož i o probíhajících akcích, slevách a nových reklamních možnostech Produktů 2GIS.

11.4.2. Zhotovitel se zavazuje nepřikládat k Oznámením reklamní sdělení třetích osob.

11.5. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je, nebo se stane neplatným, nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, a tento je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku. Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je, nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek, nebo jeho část, Smluvní strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního závazku obsaženého v této Smlouvě.

11.6. Jestliže v případě, kdy dojde některou Smluvní stranou k porušení této Smlouvy, porušení prohlášení nebo úmyslnému uvedení v omyl jakoukoli ze Smluvních stran a druhá Smluvní strana neuplatní svá práva vyplývající z této Smlouvy nebo výkon takových práv odloží, nebude toto její jednání znamenat vzdání se takového práva. 

Článek 12

Důvěrnost 

12.1. Smluvní strany se dohodly zachovávat v důvěrnosti informace týkající se předmětu této Smlouvy a informace připravené na základě informací poskytnutých Smluvními stranami.

12.2. Smluvní strany se zavazují zdržet se poskytnutí informací poskytnutých v souvislosti s touto Smlouvou, s výjimkou poskytnutí takových informací na základě zákona osobám, které jsou povinny zachovávat důvěrnost nejméně v takovém rozsahu jako Smluvní strany.

12.3. Smluvní strany jsou odpovědny za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti k zachování důvěrnosti. Toto ustanovení se nepoužije na informace známé té které straně před jejich poskytnutím druhou stranou a na jakékoliv veřejně známé informace na základě písemného konsensu obou stran v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

12.4. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná a účinná a nepozbývají platnosti a účinnosti ani ukončením platnosti či účinnosti této Smlouvy.

12.5. Ustanoveními tohoto čl. 12 Smlouvy nejsou jakkoli dotčena či omezena oprávnění Zhotovitele dle čl. 11 Smlouvy.

12.6. Smluvní strany shodně konstatují a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout třetím osobám bez souhlasu Objednatele jakékoli informace týkající se této Smlouvy či informací připravených na základě informací poskytnutých si stranami této Smlouvy, včetně informací o Objednateli a jeho jednání či opomenutí v přímé či nepřímé souvislosti se Smlouvou, a to mimo jiné za účelem zajištění splnění platebních a jiných povinností Objednatele vůči Zhotoviteli. Poskytnutí informací třetím osobám ve smyslu tohoto čl. 12.5 Smlouvy nepředstavuje porušení povinností ze strany Zhotovitele. 

Článek 13

Vyšší moc

13.1. Strany neodpovídají za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě, že toto neplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jež vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, jež Smluvní strany nemohly ani předpovědět, ani jim nutnými opatřeními předejít. K těmto událostem výjimečného charakteru patří: záplavy, požáry, zemětřesení, exploze, sesuvy půdy, epidemie a jiné přírodní jevy a také války a vojenské akce, stávky v odvětví nebo v regionu, přijetí právního aktu orgánem státní moci nebo orgánem místní samosprávy, jež mají za následek neuskutečnitelnost plnění této Smlouvy.

13.2. Při vzniku a zániku okolností vyšší moci musí Smluvní strana, u níž vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, tuto skutečnost do 5 (pěti) pracovních dnů písemně oznámit druhé Smluvní straně a doložit tuto událost potvrzením vydaným kompetentním orgánem.

13.3. V případě absence včasného oznámení nemá Smluvní strana, u níž vzhledem ke zmíněným okolnostem vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, právo poukazovat na tyto okolnosti s tím, že za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy neodpovídá.

13.4. V případě vzniku okolností vyšší moci je lhůta pro plnění povinností dle Smlouvy odložena úměrně k době trvání těchto okolností a jejich následků.

13.5. V případě, že budou okolnosti uvedené v tomto článku trvat déle než tři měsíce, musí Smluvní strany rozhodnout o osudu této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, má Smluvní strana, jež byla postižena okolnostmi vyšší moci, právo vypovědět tuto Smlouvu a o této skutečnosti musí písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.


Znění platné od 20. 6. 2018