Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Smlouva o reklamní spolupráci

Pravidla poskytování informací a reklamních služeb přes produkty 2GIS

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY

1.1. V rámci Smlouvy mají níže uvedené termíny následující význam:

Objednávkový Formulář  – dokument podepsaný Objednavatelem a Zhotovitelem, v němž jsou uvedeny základní parametry Služeb poskytovaných v rámci Smlouvy na základě dílčí Objednávky, jež se uzavírá v souladu s touto Smlouvou, včetně údajů o Reklamních materiálech, Aplikacích, v nichž je plánováno Umístění reklamy, termínu poskytování Služeb, jejich ceně a také o předmětu, ceně a termínu poskytování Doplňkových služeb (kromě případů určení předmětu, ceny i termínu poskytování Doplňkových služeb v Ceníku v souladu s bodem 2.5 této Smlouvy) a jiných nezbytných podmínkách příslušné Smlouvy.

Statistické údaje – údaje systému automatizované evidence informací majitele servisu API Informační systémy 2GIS a/nebo údaje systému automatizované evidence informací DoubleClick for Publishers patřící Google Inc., které mohou v závislosti na určení systému evidence taktéž obsahovat údaje o počtu Zobrazení, ceně služeb a jiné služby vztahující se k Umístění reklamy na Internetových stránkách a /nebo v Aplikačních softwarech, a také k poskytování Doplňkových služeb

Smlouva – je Smlouva o reklamní spolupráci uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednavatelem, jejímž předmětem je poskytování Služeb či Doplňkových služeb, a to v rozsahu a za podmínek sjednaných v Objednávkovém formuláři a v těchto Podmínkách.

Doplňkové služby – informační služby, které spočívají v poskytování přístupu k doplňkovým funkčním možnostem Platformy uvedeným v Ceníku Zhotovitele, a jiné služby.

Inzerent – právní subjekt objednávající Služby / Doplňkové Služby za podmínek těchto Pravidel (podle uzavřené Smlouvy) nebo plánující to udělat (ve fázi podepsání Smlouvy).

Internetová Platforma – webové stránky na kterých Uživatele uvědomují o produktech 2GIS získaných přes servisy API Informační systémy 2GIS.

Mediální reklama (mediální reklamní materiály) — textové a grafické Reklamní Materiály, ve vztahu ke kterým, podle Smlouvy, jsou počítána Zobrazení.

Zúčtovací období – úplný kalendářní měsíc od prvního do posledního dne běžného měsíce včetně.

Nabídka – Smlouva-Faktura za Služby / Dodatečné Služby.

Platforma – programové aparátní prostředky integrované s Webovou stránkou Zhotovitele.

Vyhledávací Dotaz – textový dotaz na informace o produktech 2GIS vložený Uživatelem do vyhledávacího pole produktů 2GIS, včetně textových dotazů opravených funkcemi produktů 2GIS, a to jsou automatická korekce pravopisných chyb a textu psaného v nesprávném rozložení klávesnice.

Uživatel – jakákoli osoba, jež používá Aplikaci dle její funkce.

Zobrazení – zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě podle parametrů jak je označeno v dokumentech, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné, v souladu s bodem 3.1 této Smlouvy.

Aplikace – Elektronický informační systém a další software, jež Zhotoviteli patří, nebo jsou využívány jím či jím přizvanými třetími osobami za účelem Umístění reklamy na základě Produktů 2GIS.

Produkty 2GIS – informační systémy a/nebo Digitální plány, které mohou být šířeny ve formě jednotlivých exemplářů vyžadujících instalaci na zařízeních Spotřebitele, nebo je přístup k nim realizován prostřednictvím sítě.

Umístění Reklamy – zobrazení Reklamního materiálu v Reklamním místě v Aplikaci nebo provedení jiného úkonu s informacemi z Informačního systému, zaměřeného na vyvolání pozornosti k němu, jejichž umístění či realizace je přípustná v souladu s těmito Pravidly.

Reklamní materiál – materiály poskytnuté Objednavatelem v rámci určité Reklamní kampaně za účelem jejich Umístění za podmínek této Smlouvy v souladu se samostatným objednávkovým formulářem, např. banner, reklamní článek, komentář nebo jiný druh reklamy, obsahující reklamní informace, jejíž umístění je přípustné v souladu s touto Smlouvou a v ní uvedenými dokumenty závaznými pro obě Strany.

Reklamní místo – místo určené v grafickém designu Aplikace k umístění (zobrazení) Reklamních materiálů.

Reklamní kampaň – souhrn objednaných Služeb dle Objednávkových formulářů, uzavřených mezi Zhotovitelem a Objednavatelem.

Webová Stránka – internetové stránky umístěné na doménách na adrese 2gis.cz

Informační Systém – elektronický informační systém zahrnující informace o názvech, sídle, telefonech, e-mailech a webových stránkách, druzích vyráběného a prodávaného zboží (nabízených pracích, poskytovaných službách) a další informace pouze o právních subjektech (organizacích a úřadech), které se nachází na určitém území, a také o jiných organizacích na základě uvážení majitele informačního systému.

Smluvní Strany – Zhotovitel a Objednavatel podle Smlouvy uzavřené v souladu s těmito Pravidly.

Stránka s Výsledky Vyhledávání –  stránka obsahující stručnou informaci o právních subjektech, adresách obsahovaných v produktech 2GIS na základě vyhledávacího dotazu Uživatele a představeného jako seznam v Informačním systému včetně značek na Digitální Mapě.

Služby – služby Zhotovitele spočívající zejména v Umístění reklamy pro Objednavatele v Aplikaci, poskytované na základě samostatného Objednávkového formuláře v souladu s podmínkami této Smlouvy.


Digitální plán –
elektronická mapa zahrnující geoinformační údaje o geografických objektech a obcích na území vymezeném určitými geografickými souřadnicemi.

Elektronický informační systém – elektronické vydání obsahující Produkty 2GIS ve verzích uzpůsobených osobním počítačům a mobilním zařízením.

1.2. V této Smlouvě mohou být užity termíny a definice neuvedené v bodu 1.1. Smlouvy. V takovém případě je užitý termín nutno vykládat v souladu s textem těchto Pravidel. V případě, že jednoznačný výklad termínu nebo definice v textu těchto Pravidel chybí, je nutno řídit se jeho výkladem stanoveným: v prvé řadě Objednávkovým formulářem, v druhé řadě dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné pro obě Smluvní strany, a v poslední řadě legislativou Kyperské republiky, obchodními zvyklostmi a vědeckou doktrínou.

1.3. Jakýkoliv odkaz Pravidel na bod (článek Pravidel) a/nebo jejich podmínky znamená odpovídající odkaz na tato Pravidla (jejich článek) a/nebo její podmínky.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednavateli Služby dle dohody stvrzené Stranami v Objednávkovém formuláři a také Doplňkové služby v případě uvedeném v bodě 2.5. této Smlouvy.

2.2. Podpisem Objednávkového formuláře obě Smluvní strany stvrzují, že se seznámily a bezvýhradně souhlasí se všemi dokumenty tvořícími obsah Smlouvy a uzavírají takto mezi sebou Smlouvu dle podmínek, které jsou uvedeny v Objednávkovém formuláři, v textu těchto Podmínek, případně Specifických podmínek a zavazují se postupovat v souladu se Smlouvou, včetně závazných dokumentů.

2.3. Smlouva se uzavírá na dobu, po kterou je v Objednávkovém formuláři sjednáno poskytování Služeb či Doplňkových služeb.

2.4. Na základě těchto Pravidel Smluvními stranami může být uzavřen neomezený počet Smluv, včetně těch s úplně nebo částečně souběžnými dobami platnosti.

2.5. Odpovídajícím Objednávkovým formulářem může být stanoveno poskytování Doplňkových služeb Zhotovitelem Objednavateli. Ceníkem může být stanoveno poskytování Doplňkových služeb jednotlivým kategoriím Objednavatelů.

3. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

3.1. Objednavatel musí akceptovat a dodržovat všech opatření a požadavků Smluvních stran, jež jsou definovány následujícími dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné (dále jen Závazné dokumenty):

3.1.1. Smlouva o použití služeb 2GIS a v ní obsažené dokumenty, jež jsou umístěny a/nebo dostupné v síti Internet na adrese: http://law.2gis.com.cz/rules, a jež stanovují všeobecné podmínky registrace na Webové stránce a využívání Platformy a Servisů Zhotovitele.

3.1.2.  Smlouva o API 2GIS umístěná a/nebo dostupná v síti Internet na adrese: https://law.2gis.cz/api-rules/, jež stanovuje proceduru umístění Reklamy pomocí API 2GIS;

3.1.3. Požadavky na Reklamní materiály umístěné a/nebo dostupné v síti Internet na adrese: https://law.2gis.cz/advert-rules/requirements/, stanovující požadavky k obsahu Reklamních materiálů distribuovaných na území Kyperské republiky  – vzhledem k poskytování Služeb Zhotovitelem.

3.1.4.Technické požadavky na Reklamní materiály umístěné a/nebo dostupné v síti Internet na adrese: https://law.2gis.cz/advert-rules/technical-requirements/, stanovující technické požadavky k Reklamním materiálům  – vzhledem k poskytování Služeb Zhotovitelem, včetně parametrů Reklamních materiálů umístěných Zhotovitelem; 

3.2. Závazné dokumenty označené v článku 3.1 těchto Pravidel jsou nedílnou součástí těchto Pravidel.

3.4. K poskytování Služeb Objednavateli je tento povinen předat Zhotoviteli Reklamní materiály, odpovídající požadavkům na Reklamní materiály a podmínkám jejich umístění, stanoveným platnou legislativou a touto Smlouvou, a to nejpozději 18. (osmnáctého) dne měsíce předcházejícího prvnímu měsíci jejich umístění dle Objednávkového formuláře, který se k nim vztahuje, mimo Mediální Reklamní materiály. Jiná lhůta poskytnutí Reklamních materiálů může být uvedena v příslušném Objednávkovém formuláři na Umístění reklamy v jednotlivých Aplikacích, pokud to připouští technologie užitá Zhotovitelem k Umístění reklamy v takových Aplikacích.

Objednavatel je povinen předat Zhotoviteli mediální Reklamní materiály nejpozději po 3 (třech) pracovních dnech ode dne začátku poskytování Služeb Zhotovitelem.

Analogická pravidla se aplikují v případě provádění změn v Reklamních materiálech během jejich umísťování.

3.5.  V případě pozdního poskytnutí Reklamních materiálů je Zhotovitel oprávněn změnit lhůtu jejich umístění v rozmezí odsouhlasené lhůty poskytování Služeb dle Objednávkového formuláře, který se na ně vztahuje, tak, aby bylo zajištěno dodržení ustanovení bodu 3.4 výše:

3.5.1. při prvotním umístění Reklamních materiálů se datum počátku jejich umístění přesouvá na měsíc, následující po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 3.4 výše, při prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele;

3.5.2. při změně Reklamních materiálů se tyto materiály umísťují počínaje měsícem následujícím po měsíci faktického poskytnutí Reklamních materiálů při dodržení ustanovení bodu 4.2. Smlouvy, bez prodloužení lhůty umístění o odpovídající dobu zpoždění vinou Objednavatele.

3.6. Zhotovitel je oprávněn provádět kontrolu Reklamních materiálů, zejména zda splňují požadavky platné legislativy, Pravidel, Smlouvy a závazných dokumentů v ní uvedených, jak do počátku poskytování Služeb dle příslušného Objednávkového formuláře, tak v jakýkoliv okamžik po jejich umístění.

3.7. Přijetí k umístění a/nebo potvrzení možnosti umístit jakékoliv Reklamní materiály ze strany Zhotovitele za žádných okolností neznamená potvrzení práva Objednavatele na použití objektů duševního vlastnictví třetích osob a/nebo na jiný úkon porušující práva (zákonné zájmy) třetích osob v takovém Reklamním materiálu obsažených. Veškerou odpovědnost za takové použití a jakékoliv důsledky takového použití, stejně tak i odpovědnost za obsah Reklamního materiálu a jeho shodu s požadavky legislativy, nese výlučně Objednavatel.

3.8. Zhotovitel je oprávněn při přijetí Reklamního materiálu, a také během jeho umístění provádět kontrolu informací v něm uvedených, včetně kontroly správnosti uvedené adresy, telefonních čísel, adresy webové stránky, shody propagovaného zboží (prací, služeb) s obsahem Reklamního materiálu.

3.9. V případě zjištění nesouladu Reklamního materiálu s výše uvedenými požadavky Zhotovitel informuje Objednavatele o výsledcích kontroly a navrhne mu změnu předmětných Reklamních materiálů odpovídajícím způsobem. Pokud Objednavatel i přes opodstatněné upozornění Zhotovitele okolnosti bránící řádnému umístění Reklamních materiálů neposkytne potřebnou součinnost k jejich odstranění ve lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn dle vlastního uvážení zcela nebo částečně vypovědět Smlouvu dle příslušného Objednávkového formuláře.

3.10. Je-li k poskytování, výrobě a (nebo) prodeji propagovaného zboží, prací, služeb či jiné podnikatelské činnosti Objednavatele vyžadováno získání licencí nebo jiných zvláštních povolení, nebo takové zboží (práce, služby) podléhá povinné certifikaci či jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky příslušných právních předpisů, technických norem apod., je Zhotovitel oprávněn kdykoliv požádat Objednavatele a Objednavatel je povinen náležitě poskytnout ověřené kopie příslušných dokumentů potvrzujících náležité splnění potřebných požadavků, a to do tří dnů od okamžiku obdržení příslušného požadavku. V případě prvotního umisťování je Objednavatel povinen tak učinit spolu s poskytnutím Reklamních materiálů.

3.11. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv průběžně ověřovat, zda informace v Objednavatelem poskytnutých dokumentech, potvrzujících vyřízení všech nezbytných licencí (povolení) nebo certifikátů (deklarací).

3.12. V případě, že dokumenty uvedené v bodě 3.10 těchto pravidel nejsou Objednavatelem předloženy nebo jsou-li neplatné, neúplné, informace v nich uvedené neodpovídají skutečnosti nebo trpí-li tyto dokumenty jinou podstatnou vadou, je Zhotovitel oprávněn vypovědět tuto Smlouvy dle vlastního uvážení částečně či zcela.

4. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1. Zhotovitel je povinen:

4.1.1. Poskytovat Objednavateli Služby / Doplňkové služby způsobem stanoveným Smlouvou, v souladu s těmito Pravidly a dokumenty, které jsou ve Smlouvě uvedeny jako závazné.

4.1.2. Započít s umístněním Reklamních materiálů v Aplikaci nejpozději v termínu uvedeném v příslušném Objednávkovém formuláři.

4.1.3. Zajistit neomezený přístup třetích osob k jím vydávané Aplikaci.

4.1.4. Poskytovat Objednavateli statistiku automatického informačního systému DoubleClick for Publishers patřícího Google Inc. při poskytování Služeb umístění Mediální Reklamy. Data jsou poskytnuta nejčastěji jednou týdně přeposíláním elektronické zprávy z email adresy Objednavatele, jež je uvedena v příslušném Objednávkovém formuláři.

4.1.5. Na žádost Objednavatele informovat jeho o průběhu poskytování Služeb / Doplňkových služeb z této Smlouvy.

4.2. Zhotovitel má právo:

4.2.1. Nezahajovat poskytování Služeb / Doplňkových služeb nebo přerušit jejich poskytování v případě, že Objednavatel poruší požadavky stanovené v článcích 3 a 5 těchto Pravidel, nebo v případě, že Objednavatel odvolá svůj souhlas na zpracování personálních dat.

4.2.2. Vypovědět tuto Smlouvu zcela nebo částečně v případech v ní uvedených.

4.2.3. Požadovat po Objednavateli a získávat od něj dokumenty, provádět kontroly informací, jež jsou v nich uvedeny, v souladu s ustanoveními článku 3 těchto Pravidel.

4.2.4. Za účelem zdokonalování Informačního systému odstraňovat, vkládat, měnit názvy a umístění rubrik. V případě, že jsou Reklamní materiály Objednavatele umisťovány v jedné nebo několika rubrikách, které se z Informačního systému odstraňují, nebo mění název či umístění, Zhotovitel informuje vhodným způsobem Objednavatele o provedených změnách.

4.2.5. Plnit závazky ze Smlouvy pomocí třetích osob; v takovém případě nese odpovědnost, jako by plnil příslušné závazky sám.

4.2.6. Používat Reklamní materiály poskytnuté Objednavatelem dle Smlouvy (pro účely tohoto bodu – dílo) v portfoliu, v prezentačních materiálech, v Požadavcích na Reklamní materiály uvedené v článku 4 a také v Reklamních materiálech Zhotovitele, bez nutnosti uvedení jména autora při každém použití následujícími způsoby: reprodukce díla, tzn. vytvoření jednoho či více exemplářů díla nebo jeho části v jakékoli hmotné formě; šíření díla formou zveřejnění a užití jeho originálu či exempláře; veřejné předvedení díla; veřejné plnění díla; úprava díla; informování širší veřejnosti o díle.

4.3. Objednavatel je povinen:

4.3.1. Poskytovat Zhotoviteli Reklamní materiály v souladu s požadavky článku 3 těchto Pravidel.

4.3.2. Včas hradit Služby / Doplňkové služby dle Objednávkových formulářů v souladu s podmínkami stanovenými v článku 5 těchto Pravidel.

4.3.3. Poskytnout Zhotoviteli na požádání dokumenty uvedené v článku 3 těchto Pravidel ve lhůtě stanovené zde.

4.3.4. Informovat Zhotovitele v písemné podobě do 3 (tří) dnů od okamžiku zániku, pozastavení nebo ukončení platnosti licencí, certifikátů či jiných povolení, vydaných na propagované zboží (práce, služby) nebo v souvislosti s ním.

4.3.5. Zajistit důvěryhodnost informací, obsažených v poskytnutých Reklamních materiálech, a jejich shodu se skutečností, s dalšími požadavky legislativy, s ustanoveními Smlouvy a s těmito Pravidly.

4.4. Objednavatel má právo:

4.4.1. Provádět změny v umisťovaných Reklamních materiálech v rámci aktuálních Objednávkových formulářů poskytnutím nových Reklamních materiálů způsobem stanoveným v článku 3 těchto Pravidel.

4.4.2. Seznamovat se s průběhem poskytování Služeb / Doplňkových služeb z této Smlouvy.

4.4.3. Vypovědět tuto Smlouvu zcela nebo částečně v případech uvedených v těchto Pravidlech.

5. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena Služeb/Doplňkových služeb se stanovuje v závislosti na způsobu Umístění reklamy za určité období nebo realizované Zobrazení.

5.2. Cena objednávaných Služeb/Doplňkových služeb se uvádí v Objednávkovém formuláři, který se k nim vztahuje, a to podle ceníku Umístění reklamy v Aplikacích uvedených v takovém Objednávkovém formuláři, platného v okamžiku jeho podpisu.

V případě absence Smlouvy o Doplňkových Službách, jejich cena je stanovena v Ceníku v okamžik poskytnutí Doplňkových Služeb.

Cena Služeb / Doplňkových Služeb, na kterou se dohodly Smluvní Strany, může být změněna po dohodě Smluvních Stran.

Pokud se Smluvní Strany v příslušném Objednávkovém formuláři dohodly na měsíční Reklamní rozpočet, a okamžitě přístupné finanční prostředky, včetně zaplacených za následné účetní období, nejsou dostatečné pro zvětšení měsíčního Reklamního rozpočtu v rámcích omezení v Objednávkovém formuláři nebo uzavřené smlouvě, pak zvětšení měsíčního Reklamního rozpočtu  je vykonáno na základě zvláštní faktury. Termín uhrazení zvětšeného měsíčního Reklamního rozpočtu je třicet (30) kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

5.3. Pokud Zhotovitel hradí DPH, cena Služeb / Doplňkových Služeb podle aktuálního Ceníku bude povýšena tak, aby zahrnovala DPH ve výši stanovené platnou legislativou a aktuální k datu podepsání Smlouvy.

Pokud Zhotovitel nehradí DPH, cena Služeb / Doplňkových Služeb je stanovena podle relevantního Ceníku.

5.4. Celkové náklady na Služby / Doplňkové Služby placené Objednavatelem za účetní období se musí rovnat sumě nákladů na veškeré Služby v souladu se všemi Smlouvami v rámci Reklamní Kampaně a Doplňkové Služby.

5.5. Každý měsíc Objednavatel musí vytvořit jediný zdrojový dokument (dále jen Zdrojový Dokument). Zdrojový Dokument je vytvořen ve formě souhlasící s účetní politikou Objednavatele, jež je platná k datu podepsání Smlouvy.

5.6. Smluvní strany uznávají a bezpodmínečně souhlasí s tím, že informace o Službách / Doplňkových službách poskytnutých v příslušném Zúčtovacím období, uvedené v platných Objednávkových formulářích, se v Jednotném vyúčtování uvádějí na základě: dat generovaných automatickým informačním systémem DoubleClick for Publishers patřícím Google Inc.; ve tvaru dat automatického informačního systému 2GIS API informační systém, pokud Objednávkový formulář přímo zahrnuje služby automatického informačního systému 2GIS API informační systém; ve smyslu jiných Reklam, na základě dat generovaných elektronickým informačním systémem 2GIS API.

5.7. Zdrojový Dokument se posílá v elektronické podobě na email Objednavatele nejpozději 7 (sedm) dnů od začátku měsíce po Zúčtovacím období.

5.8. Objednavatel je povinen přečíst a dostat Zdrojový Dokument v tištěné podobě ve své poloze nebo kanceláři označené v příslušné Smlouvě do 15. (patnáctého) dne měsíce po zúčtovacím období.

5.9. V případě, že Objednavatelem nejsou stanoveny námitky Zhotoviteli proti Službám / Doplňkovým Službám v písemné formě do 20. (dvacátého) dne měsíce po Zúčtovacím Období, tyto Služby se počítají jako přijaté a podléhají úplnému hrazení. A podepsaný Zhotovitelem Zdrojový Dokument je uplatněn. Nedostání Zdrojového Dokumentu v elektronické a / nebo tištěné podobě neosvobozuje Objednavatele od uhrazení poskytovaných Služeb / Doplňkových Služeb.

5.10. Pokud Objednavatel hradí DPH v rámci Služeb / Doplňkových Služeb, pořadí tvoření a posílaní Faktur Objednavateli a zároveň důsledky jejich neobdržení se neliší od uvedených pro Zdrojový Dokument v článcích 5.4-5.9.

5.11. Objednavatel platí za Služby / Doplňkové Služby následně:

5.11.1. Objednavatel musí zaplatit stoprocentní zálohu za objednané Služby / Doplňkové Služby během 5 (pěti) kalendářních dnů od podepsání Smlouvy, ale ne později než 25. (dvacátý pátý) den měsíce předcházejícího umístění Reklamy/poskytnutí přístupu k doplňkovým funkcím Platformy, pokud v relevantní Smlouvě není určen jiný platební termín.

5.11.2. Objednavatel musí zaplatit stoprocentní zálohu za umístění Mediálních Reklamních Materiálů/Doplňkových Služeb nejpozději za 3 (tři) pracovních dny od termínu zahájení poskytování Služeb / Doplňkových Služeb Zhotovitelem.

5.11.3. Objednavatel má právo zaplatit za Služby / Doplňkové Služby dříve.

5.12. Platba se provádí v eurech bankovním převodem na bankovní účet Zhotovitele nebo v hotovosti vložením odpovídající částky do pokladny Zhotovitele nebo šeky, pokud taková metoda není v rozporu s platnou legislativou.

5.13. Objednavatel je povinen informovat Zhotovitele o průběhu platby poskytováním kopie oznámení o platbě s razítkem určené banky (pokud je to možné v rámci zvolené platební metody).

5.14. Povinnost Objednavatele zaplatit za Služby / Doplňkové Služby je považována za splněnou v okamžik, když platební prostředky byly přijaty na relevantní bankovní účet Zhotovitele. V některých případech, podle vlastního uvážení Zhotovitele, potvrzením o platbě může být:

5.14.1. faksimile platebního příkazu v případě bankovního převodu;

5.14.2. faksimile potvrzení o zaplacení s razítkem banky, přes kterou byla provedena platba;

5.14.2. potvrzení Zhotovitelem faktu platby ve prospěch Zhotovitele přes platební systém v případě, že elektronická platba je provedena Objednavatelem nebo jakoukoli jinou osobou jménem Objednavatele.

5.15. Povinnost Objednavatele zaplatit za Služby / Doplňkové Služby je považována za splněnou v okamžik, když platební prostředky byly přijaty na relevantní bankovní účet Zhotovitele nebo když stanovená částka je vložena do pokladny Zhotovitele.

5.16. Na konci každého kvartálu (1 kvartál, jedna polovina roku, 9 měsíců) v době uzavření Smlouvy, spolu s Zdrojovým Dokumentem za poslední měsíc kvartálu, Zhotovitel připraví kvartální Zprávu o usmíření a odešle ji Objednavateli prostřednictvím elektronické pošty během 7 (sedmi) pracovních dnů. Objednavatel vytiskne dvě kopie zmíněné Zprávy o Usmíření, provede usmíření, nechá Zprávu o Usmíření podepsat oprávněné osobě a odešle kurýrem jednu kopii Zhotoviteli během 5 (pěti) pracovních dnů (v případě, že v Smlouvě nejsou uvedeny pravomoci orgánů, přiloží se dokument potvrzující právo podepsat usmíření).

5.17. Na konci každého kalendářního roku, během něhož dle Smlouvy byly poskytnuty Služby, při expiraci Smlouvy, včetně případu předčasného ukončení, Zhotovitel připraví Zprávu o usmíření a dopraví ji Objednavateli během 7 (sedmi) pracovních dnů ve dvojím vyhotovení. Objednavatel usmíří platby, nechá podepsat Zprávu o usmíření pravomocnou osobou a vrátí ji Zhotoviteli během 5 (pěti) pracovních dnů.

6. ZÁRUKY SMLUVNÍCH STRAN

6.1. Zhotovitel se zaručuje za odstranění jakýchkoli poruch a chyb v případě, že vzniknou vinou Zhotovitele při umístění Reklamních materiálů v jím vydávaných Aplikacích, a to v co nejkratší možné době.

6.2. Zhotovitel neposkytuje žádné jiné záruky kromě těch uvedených v těchto Pravidlech.

6.3. Objednavatel se zaručuje za to, že:

6.3.1. informace poskytnuté Zhotoviteli při vyplnění dokumentů týkajících se platby za Služby / Doplňkové Služby odpovídají skutečnosti;

6.3.2. veškeré propagované zboží (práce/služby), podléhající povinné certifikaci a/nebo jinému povinnému potvrzení o shodě s požadavky technických předpisů apod., je certifikované, nebo byla stanoveným způsobem potvrzena jeho shoda s požadavky technických předpisů;

6.3.3. Objednavatel obdržel všechny nezbytné licence a jiná povolení příslušných státních orgánů, ledaže nevykonává podnikatelskou činnost takového druhu, jež by v souladu s požadavky platné legislativy nevyžadovala přítomnost zvláštního povolení/licence/osvědčení, a také provedl veškeré další úkony, vyžadované platnou legislativou za účelem výkonu propagovaného druhu činnosti a/nebo prodeje propagovaného zboží (prací, služeb);

6.3.4  jím poskytnuté Reklamní materiály zcela odpovídají platné legislativě, včetně toho, že využívání ze strany Zhotovitele poskytnutých Reklamních materiálů v rámci plnění závazků ze Smlouvy neporušuje požadavky legislativy na reklamu, není nekalosoutěžní a nepoškozuje majetková a/nebo osobní nemajetková práva třetích osob, včetně autorských a příbuzných práv, práv duševního resp. průmyslového vlastnictví (z ochranných známek, patentů, průmyslových vzorů apod.), a to bez omezení.

6.3.5 Objednavatel (jeho zástupce) má všechna nezbytná oprávnění a pravomoc podepsat a splnit požadavky Smlouvy.

6.3.6. Objednavatel zaručuje využívaní poskytnutých doplňkových funkcí v úplném souladu s těmito Pravidly a Závaznými dokumenty.

7. ODPOVĚDNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1. V případě částečného či úplného nesplnění smluvních závazků, Smluvní strany nesou odpovědnost podle legislativy Kyperské republiky.

7.2. V případě, kdy prokazatelným zaviněním Zhotovitele nebyly Objednavatelem uhrazené Služby poskytovány řádně v souladu s podmínkami této Smlouvy, Zhotovitel prodlouží lhůtu poskytování Služeb o dobu, po kterou nebyly Služby prokazatelně ze strany Zhotovitele jeho zaviněním poskytovány řádně, kromě případů ze článku 7.6 těchto pravidel, v případě, že se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak. Smluvní strany se mohou dohodnout na jiné následky poskytování Služeb s nedodržením podmínek umístění Reklamních materiálů zaviněním Zhotovitele, včetně úměrného zmenšení ceny Služeb, poskytování jiných Služeb Zhotovitelem, jiného způsobu splnění závazků (odpovědnost za nesplnění / nevhodné splnění), podepsáním příslušné Shody.

V případě, že nebude možné využívat uhrazený přístup k doplňkovým funkčním možnostem Platformy více než 1 (jeden) pracovní den, musí Objednavatel odeslat Zhotoviteli písemnou stížnost s detailním uvedením okolností a doby absence přístupu. Pokud bude stížnost shledána odůvodněnou, bude Zhotovitelem přístup k odpovídajícím uhrazeným funkčním možnostem Platformy prodlouženo o dobu, jež odpovídá době absence přístupu.

7.4. V případě prodlení Objednavatele s úhradou jakékoli platby za Služby / Doplňkové služby či jiné povinné platby dle této Smlouvy Zhotovitel má právo vyžádat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.5. Zhotovitel je oprávněn neposkytovat Služby / Doplňkové Služby v případě, že Objednavatel neposkytne ve lhůtě Reklamní materiály nebo zpozdí platbu za  Služby / Doplňkové Služby nebo jakýmkoli jiným způsobem částečně nebo úplně nedodrží závazků podle Smlouvy, jakož i za okolností dávajících najevo neschopnost Objednavatele splnit své závazky v rámci stanoveného termínu.

7.6. V případě nesplnění nebo neřádného splnění Zhotovitelem svých závazků týkajících se umístění Mediální Reklamy, cena Služeb se úměrně zmenšená, pokud se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak.

Cena skutečně poskytnutých Objednavateli služeb bude označena v Ceníku podle článku 3.1.1. relevantním k poslednímu datu Zúčtovacího období, a bude rovna ceně Umístění Reklamy na pozici odpovídající skutečně poskytnuté službě. Pokud nemá Objednavatel nedluží v rámci Smlouvy Zhotoviteli, Zhotovitel vrátí Objednavateli částku rovnou rozdílu mezi náklady Objednavatele na neposkytnuté / neřádně poskytnuté Služby a náklady na Služby skutečně Objednavateli poskytnuté, během 30 (třiceti) kalendářních dnů od datu ukončení Smlouvy a obdržení odpovídající žádosti Objednavatele.

7.7. Zodpovědnost Zhotovitele v rámci Smlouvu se v jakýmkoli případě omezuje na kompenzaci skutečné škody způsobené Objednavateli částkou ne větší, než částka placená za Služby / Doplňkové Služby v rámci této Smlouvy.

7.8. Objednavatel odpovídá Zhotoviteli v plném rozsahu za to, že předané Reklamní materiály a materiály umístěné v rámci Doplňkových Služeb jsou v souladu s požadavky relevantní legislativy, včetně odpovědnosti za jejich obsah a zákonnost použití prvků duševního vlastnictví, za existenci potřebných povolení na výrobu a prodej propagovaných objektů, za získání certifikátů na propagované zboží (práce, služby) nebo za potvrzení o jejich shodě s technickými předpisy, a také za provádění jiných úkonů v rámci záruky poskytnuté v souladu s touto Smlouvou.

7.9. V případě, že poskytnutí Doplňkových služeb ze Smlouvy vedlo ke vznesení jakýchkoli nároků (např. uplatnění nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za porušení právních předpisů), žalob a/nebo zahájení jiných úředních postupů vůči Zhotoviteli ze strany třetích osob a/nebo státních orgánů, nebo bylo zahájeno řízení o správním přestupku, Objednavatel se zavazuje bez prodlení na žádost Zhotovitele poskytnout mu ve stanovené lhůtě veškeré jím požadované informace týkající se předmětu sporu a poskytnout Zhotoviteli součinnost při řešení takových nároků. Objednavatel je zároveň povinen nahradit Zhotoviteli veškeré ztráty (včetně soudních nákladů, nákladů na úhradu pokut), které Zhotoviteli vznikly v důsledku podání, projednávání a plnění takových nároků, žalob, nařízení v souvislosti s porušením práv třetích osob a/nebo platné legislativy v důsledku Umístění reklamy.

8. VYŠŠÍ MOC

8.1. Strany neodpovídají za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy v případě, že toto neplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci, jež vznikly po uzavření Smlouvy v důsledku událostí výjimečného charakteru, jež Smluvní strany nemohly ani předpovědět, ani jim nutnými opatřeními předejít. K těmto událostem výjimečného charakteru patří: záplavy, požáry, zemětřesení, exploze, sesuvy půdy, epidemie a jiné přírodní jevy a také války a vojenské akce, stávky v odvětví nebo v regionu, přijetí právního aktu orgánem státní moci nebo orgánem místní samosprávy, jež mají za následek neuskutečnitelnost plnění této Smlouvy.

8.2. Při vzniku a zániku okolností vyšší moci musí Smluvní strana, u níž vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, tuto skutečnost do 3 (tří) pracovních dnů písemně oznámit druhé Smluvní straně a doložit tuto událost potvrzením vydaným kompetentním orgánem.

8.3. V případě absence včasného oznámení nemá Smluvní strana, u níž vzhledem ke zmíněným okolnostem vznikla neuskutečnitelnost plnění jejích povinností, právo poukazovat na tyto okolnosti s tím, že za částečné či úplné neplnění povinností dle Smlouvy neodpovídá.

8.4. V případě vzniku okolností vyšší moci je lhůta pro plnění povinností dle Smlouvy odložena úměrně k době trvání těchto okolností a jejich následků.

8.5. V případě, že budou okolnosti uvedené v tomto článku trvat déle než tři měsíce, musí Smluvní strany rozhodnout o osudu této Smlouvy. Pokud se Smluvní strany nedohodnou, má Smluvní strana, jež byla postižena okolnostmi vyšší moci, právo vypovědět tuto Smlouvu a o této skutečnosti musí písemně vyrozumět druhou Smluvní stranu.

9. DŮVĚRNOST

9.1. Důvěrné Informace znamená jakékoli informace mající potenciální nebo skutečnou komerční hodnotu a jsou poskytována jednou ze Smluvních Stran (v této sekci dále jen Zveřejňující Strana) druhé Smluvní Straně (v této sekci dále jen Přijímající Strana) ve tvaru papírové, elektronické či jiné dokumentace a označené jako Důvěrné, zahrnující mimo jiné vědecké, obchodní a komerční informace, know-how, formule, procesy, designy, náčrtky, fotografie, plány, kresby, specifikace, vzorové zprávy, modely, seznamy zákazníků, ceníky, výzkumy, nálezy, počítačové programy, vynálezy a ideje.

9.2. Přijímající Strana nesmí sdělit Důvěrné Informace třetím osobám bez písemného souhlasu Zveřejňující Strany. Přijímající Strana zpřístupní Důvěrné Informace pouze zaměstnancům, pro které jsou tyto Informace nezbytné pro splnění jejich závazků v rámci Smlouvy.

Podepsání této Smlouvy znamená souhlas Objednavatele s tím, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout třetím osobám Důvěrné Informace za účelem sběru dluhů, smluvního potrestání, právních zájmů, škod, zájmů o finance třetích osob a jiné finance, bez ohledu na druh podepsané s takovýmito třetími osobami smlouvy; jakož i jakýmikoli třetími osobami, jejichž účast je nezbytná pro plnění Smluvních závazků.

9.3. Přijímající Strana souhlasí, že důvěrnostní závazky tady pod se aplikují ke Důvěrným Informacím poskytnutým Zveřejňující Stranou v souladu s uplatněním Smlouvy, před a po datu Smlouvy.

9.4. Před ukončením Smlouvy nebo podle žádosti Zveřejňující Strany, Přijímající Strana souhlasí okamžitě vrátit Zveřejňující Straně Důvěrné Informace nebo zničit je podle žádosti Zveřejňující Strany.

9.5. Důvěrnostní závazky tady pod se nevztahují ke Důvěrným Informacím, jež:

9.5.1. byly v době transferu nebo se staly veřejnými bez zavinění Přijímající Strany, což Přijímající Strana může řádně prokázat;

9.5.2. byly ve vlastnictví Přijímající Strany před obdržením od Zveřejňující Strany, což Přijímající Strana může řádně prokázat;

9.5.3. byly obdrženy Přijímající Stranou od třetí osoby.

9.6. Informace nejsou považovány za veřejné pokud je základní princip ve veřejném vlastnictví nebo znám Přijímající Stranou, ale znalosti o jeho použití nejsou ve veřejném vlastnictví nebo známy Přijímající Stranou.

9.7. Žádná ze Stran nesmí dělat oficiální prohlášení, tiskové prohlášení, veřejná prohlášení a jiné zprávy tykající  se běžné Smlouvy bez písemného souhlasu druhé Strany.

9.8. Smluvní strany jsou odpovědny za škodu způsobenou v souvislosti s porušením povinnosti k zachování důvěrnosti v souladu s legislativou Kyperské republiky.

9.9. Tato ustanovení o důvěrnosti zůstávají platná v době platnosti této Smlouvy a pět let po jejím ukončení, pokud se Smluvní strany dodatečně nedohodnou jinak.

10. DOBA TRVÁNÍ, VYPOVĚZENÍ SMLOUVY

10.1. Smlouva může být změněna:

10.1.1. dohodou mezi oběma Smluvními stranami;

10.1.2. na popud Zhotovitele v případech přímo stanovených touto Smlouvou. V případě, že Objednavatel nesouhlasí se Zhotovitelem navrhovanými změnami Smlouvy, má Objednavatel právo vypovědět plnění Smlouvy v souladu s článkem 10.2.3 Podmínek.

10.2. Smlouva může být předčasně ukončena:

10.2.1. dohodou mezi oběma Smluvními stranami;

10.2.2. Výpovědí Smlouvy Zhotovitelem zcela nebo částečně v případě, že Objednavatel poruší své povinnosti nebo záruky stanovené těmito Pravidly a / nebo touto Smlouvou. Písemné oznámení o ukončení musí být posláno nejpozději za 3 (tři) pracovní dny před navrhovaným datem ukončení Smlouvy.

Smlouva o umístění Mediální Reklamy je považována za ukončenou, úplně nebo částečně, po vypršení 3 (tří) pracovních dnů od datu poslání Objednavatelem Zhotoviteli oznámení o ukončení.

Kromě toho, Objednavatel uhradí Zhotoviteli zdokumentované škody způsobené takovým narušením Smlouvy;

10.2.3. jakoukoli ze Stran jednostranným ukončením relevantní Smlouvy úplně nebo částečně pokud jde o část Služeb, za podmínky, že ukončující strana písemně upozorní druhou Stranu nejméně za 14 (čtrnáct) dnů před navrhovaným datem ukončení Smlouvy. Objednavatel zcela zaplatí za Služby / Doplňkové Služby poskytované v průběhu ukončení Smlouvy, a Zhotovitel vrátí Objednavateli zbytečnou částku placenou za Služby / Doplňkové Služby skutečně poskytované Zhotovitelem k datu ukončení;

10.2.4. jakoukoli ze Stran jednostranným ukončením relevantní Smlouvy pokud jde o Doplňkové Služby, za podmínky, že ukončující strana písemně upozorní druhou Stranu nejméně za 3 (tři) dny před navrhovaným datem ukončení Smlouvy. V tomto případě část Smlouvy tykající se Doplňkových Služeb je považována za ukončenou po vypršení 3 (tří) pracovních dnů od datu obdržení Zhotovitelem oznámení o ukončení od Objednavatele, nebo po vypršení 3 (tří) pracovních dnů od datu poslání Zhotovitelem Objednavateli oznámení o ukončení. V tomto případě je Objednavatel povinen zaplatit za Doplňkové Služby poskytované k datu ukončení Smlouvy, a Zhotovitel vrátí Objednavateli zbytečnou částku placenou za Služby / Doplňkové Služby skutečně poskytované Zhotovitelem k datu ukončení části Smlouvy tykající se Doplňkových Služeb;

10.2.5. z jiných zákonných důvodů nebo důvodů vyplývajících z těchto Pravidel.

10.3. Finanční zúčtování Smluvních stran musí být provedeno nejpozději do 30 (třiceti) kalendářních dnů od okamžiku ukončení odpovídající Smlouvy, pokud není ve Smlouvě či Objednávkovém formuláři stanoveno jinak.

10.4. V případě jednostranného ukončení relevantní Smlouvy, takováto Smlouva je považována za ukončenou úplně nebo v určité části od prvního dne měsíce následujícího za měsícem obsahujícím datum oznámení o ukončení za podmínky dodržení termínu oznámení, pokud není tady stanoveno jinak.

10.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy, Zhotovitel má právo neumísťovat Reklamu v Aplikacích za podmínky dodržení termínu oznámení.

10.6. V případě porušení lhůt na úhradu Služeb / Doplňkových služeb nebo pozdního dodání Reklamních materiálů není vyžadováno oznámení Objednavatele o částečné výpovědi Smlouvy Zhotovitelem.

11. DOBA PLATNOSTI A ZMĚNA ZÁVAŽNÝCH DOKUMENTŮ A PODMÍNEK

11.1. Tyto Pravidla nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webové stránce a jsou závazné do okamžiku jejich odvolání či změny v souladu s Smlouvou, pokud Smlouvou nebo v Závazných Dokumentech není určena jiná doba platnosti.

11.2. Pravidla mohou být změněny a/nebo odvolány v jakýkoliv okamžik. O odvolání či změně Zhotovitel vyrozumí Objednavatele následujícími metodami dle svého uvážení: umístění na Webové Stránce, zveřejnění v masových mediích nebo odeslání upozornění na emailovou adresu označenou Objednavatelem při uzavření Smlouvy nebo během jejího plnění.

11.3. V případě odvolání nebo změny závazných dokumentů nabývá nové znění těchto dokumentů jako součást již uzavřené Smlouvy platnosti okamžikem informování Objednavatele o takové skutečnosti, není-li Smlouvou nebo dodatečně při takovém sdělení určena jiná lhůta počátku jejich platnosti.

1.4. Dokumenty závazné pro Smluvní strany mohou být Zhotovitelem jednostranně změněny a/nebo odvolány dle jeho vlastního uvážení, a Objednavatel bude informován o tomto způsobem, ukázaným jako způsob informování o změnách v těchto Pravidlech.

11.5. Závazky Smluvních stran ze Smlouvy, jež ze své podstaty musí i nadále platit (včetně závazků týkajících se poskytnutých záruk, důvěrnosti, provedení vzájemného vyúčtování, ale neomezujíce se na tyto uvedené závazky), jsou platné po ukončení lhůty platnosti Smlouvy do jejich konečného splnění.

12. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Tato smlouva se řídí právním řádem Kyperské republiky. Veškeré další otázky neupravené Smlouvou nebo upravené jen částečně jsou upravovány v souladu s hmotným právem Kyperské republiky.

12.2. Veškeré spory vyplývající z této Smlouvy nebo s touto Smlouvou související, včetně jakýchkoli otázek týkajících se její existence, platnosti nebo jejího ukončení, budou řešeny a rozhodovány věcně a místně příslušným soudem v Kyperské republice.

12.3. Všechna oznámení a další dokumenty dle této Smlouvy, pokud v této Smlouvě není stanoveno jinak, musí být zasílány na adresy uvedené v ní nebo v posledním Objednávkovém formuláři. Oznámení a další dokumenty v písemné formě jsou zasílány kurýrní službou, další oznámení mohou být zasílána faxem nebo e-mailem z/na čísel (-la)/adres(-y), uvedených(-é) ve Smlouvě nebo v posledním Objednávkovém formuláři.

12.4. Objednavatel souhlasí se zasíláním informačních elektronických sdělení (dále jen „Oznámení“) na e-mail uvedený v Objednávkovém formuláři nebo během plnění Smlouvy, za níže uvedených podmínek:

12.4.1. Zhotovitel se zavazuje využívat Oznámení zejména k informování Objednavatele o průběhu plnění uzavřené Smlouvy, o jejích změnách nebo předčasném vypovězení, o změnách v Produktech 2GIS, jakož i o probíhajících akcích, slevách a nových reklamních možnostech Produktů 2GIS.

12.6. Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z těchto Pravidel se stane neplatným, taková neplatnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků.

12.7. Aktuální verze těchto Pravidel je dostupná na https://law.2gis.cz/advert-rules/.

Znění platné od 01.06.2021


Viz také: