Вы используете устаревший браузер. Сайт может отображаться некорректно, вам необходимо обновить браузер. ×

Oznámení o ochraně osobních údajů

1. Uvod

Děkujeme za Váš zájem, o naši web-stránku a online služby. Zajištění transparentnosti v ochraně dat našich návštěvníků a jejich používání je pro nás nanejvýš důležité. V tomto ohledu je účelem následujícího Oznámení - seznámit Vás se zpracováním Vašich osobních údajů a právy souvisejícími s tímto zpracováním v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a dalšími zákony o ochraně údajů.

Pod «2GIS», «my», «nás» nebo «naše» v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů «2GIS LOCAL SEARCH LIMITED» - právnická osoba, registrovaná v souladu s právními předpisy Kyperské republiky, která odpovídá za uživatelská data v Evropské hospodářské zóně (EHP) v souladu s tímto oznámením.

Zaměstnanec, inspektor ochrany údajů/inspektor ochrany údajů

Na našeho inspektora ochrany údajů se můžete kdykoli obrátit, inspektora ochrany údajů/inspektora ochrany údajů se můžete kdykoli obrátit pomocí následujících kontaktních údajů:  dataprotection@2gis.com.cy.

Slova, použité v tomto oznámení v jednotném čísle, pokud to kontext dovolí, jsou množné číslo (a naopak). Odkazy na použití ženského, mužského nebo středního pohlaví zahrnují nepoužívaná pohlaví.

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů uvádí, že společnost «2GIS Limited» může shromažďovat, používat, přenášet, ukládat, chránit a zveřejňovat Vaše osobní údaje jako správce údajů. 

2. OSOBNÍ INFORMACE

«Osobní údaje» znamenají veškeré informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. «Identifikovatelná fyzická osoba» znamená osobu, kterou lze identifikovat, přímo nebo nepřímo, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, údaje o poloze, online identifikátor nebo jeden nebo více faktorů specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, genetickou, mentální, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

Nevěříme, že osobní údaje zahrnují údaje, které byly anonymizovány nebo agregovány tímto způsobem tak, aby již nemohly být použity k identifikaci konkrétní fyzické osoby, ať už v kombinaci s jinými údaji nebo jinak.

3. SBĚR DAT

Když navštívíte web-stránky, náš server automaticky zaznamenává informace o Vaší IP-adrese a řetězci prohlížeče uživatele, známém jako «User Agent».

IP-adresa je číslo, přiděleno Vašemu počítači, kdykoli Vy se připojíte Online. To umožňuje počítačům a serverům vzájemně se rozpoznávat a komunikovat.  IP-adresa je technická informace, která se automaticky shromažďuje z Vašeho počítače.

Řádek User Agent poskytuje prohlížeč uživatele a přenáší informace o prohlížeči a operačním systému na web-stránky.  To umožňuje webu-stránce přizpůsobit obsah podle schopností konkrétního zařízení.

Používáme pouze informace o IP-adrese a řádku User Agent uživatelů, shromažďovány prostřednictvím našich web-stránek, provozovat služby naší web-stránky.

4. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Neukládáme informace o IP-adrese a řádků User Agent uživatelů, které se používají pouze během relací.

5. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje uživatelů zpracováváme pomocí právních základů, uvedené v Obecném nařízení o ochraně údajů.

Oprávněné zájmy    

Pro všechny výše uvedené účely zpracováváme tento druh údajů na základě oprávněných zájmů, poskytované článkem 6(1)(f) Obecné nařízení o ochraně údajů. Zejména, naše oprávněné zájmy spočívají v našich oprávněných zájmech, které souvisejí s poskytnutím Vám přístupu na web-stránku, a Vaše oprávněné zájmy při přístupu na náš web-stránku.

Při zpracování osobních údajů v našich oprávněných zájmech dbáme na to, abychom zohlednili a vyvážili všechny potenciální dopady na uživatele (jak pozitivní, tak i negativní) a jeho práva v souladu s požadavky právních předpisů na ochranu údajů. K provádění akcí nepoužíváme osobní údaje uživatelů, které můžeme v důsledku dopadu na ně předefinovat (pokud nemáme váš souhlas nebo není zákonem vyžadován nebo povolen jinak).

6. REKLAMA

Prostřednictvím umisťování reklam jsou naše služby uživatelům poskytovány bezplatně. Snažíme se zajistit, aby byla reklama bezpečná, nenápadná a co nejrelevantnější. Například, nezveřejňujeme reklamy, které porušují naše zásady, včetně reklam obsahujících malware, padělaných reklam nebo reklam, která se snaží zneužít osobní údaje uživatelů.

7. TRANSPARENTNOST A VÝBĚR

Lidé mohou mít nejrůznější obavy ohledně ochrany jejich osobních údajů. Naším cílem je jasně označit informace, které shromažďujeme, aby Vy jste mohli inteligentně rozhodovat o jeho použití. 

Údaje zpracováváme v souladu s následujícími zásadami, podle kterých osobní údaje:

 • musí být zpracovány v dobré víře a zákonně (zejména je nelze zpracovat, pokud nejsou splněny určité podmínky);
 • musí být dostatečné, relevantní a nepřiměřené ve vztahu k uvedenému účelu;
 • musí být přesné a (je-li to nutné) aktualizovat se;
 • by neměly být skladovány déle, než je nutné;
 • musí být zpracovávány v souladu s právy subjektů údajů, jak je stanoveno v Obecném nařízení o ochraně údajů;
 • musí být uchovávány v bezpečí Správcem údajů, přijetím vhodných technických a jiných opatření k zabránění neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování nebo náhodné ztrátě, zničení nebo poškození osobních údajů.

 Prostřednictvím řádného řízení a přísného dodržování kritérií a kontrol jsme:

 • plně dodržujeme podmínky zákonného shromažďování a používání údajů;
 • plníme své zákonné povinnosti k určení účelu, pro který jsou údaje použity;
 • shromažďujeme a zpracováváme příslušné údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění našich vlastních provozních potřeb nebo pro splnění zákonných požadavků;
 • zajišťujeme přijatelnou kvalitu použitých údajů;
 • snažíme se zajistit, aby práva osob, jejichž údaje uchováváme, mohla být plně uplatněna v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů;
 • realizujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů;
 • přijímáme veškerá možná opatření, abychom zajistili, že osobní údaje nebudou předány do zahraničí bez příslušných záruk;
 • stanovíme jasné postupy pro reagování na žádosti o údaje.

8.  UŽIVATELSKÁ PRÁVA

Neukládáme ani nezpracováváme osobní údaje, kromě informací o IP-adrese a řádků User Agent, použitých pouze během relace, které se v protokolech neprojeví. Tímto způsobem, práva subjektu údajů, s výjimkou práva na příjem informací, nelze uplatnit.  

Uživatel může uplatnit kterékoli z následujících práv:

Právo být informován.

Uživatelé mají právo být informováni o procesu shromažďování a používání jejich osobních údajů. Při shromažďování osobních údajů poskytujeme uživatelům informace, které se (zejména) týkají účelů zpracování jejich osobních údajů, doby uchovávání těchto osobních údajů a osob, kterým budou předány.

Jakékoli dotazy uživatelů lze směřovat na následující adresu: dataprotection@2gis.com.cy  Při odesílání požadavku by měl uživatel stručně popsat základní problém. 

9.  PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

Nesdílíme osobní údaje se společnostmi, organizacemi a jednotlivci, mimo naši skupinu společností, pokud nenastane jedna z následujících okolností:

 1. Uživatelé k tomu dali souhlas.

Vyžadujeme souhlas se sdílením jakýchkoli citlivých osobních údajů.

 1. Vnější zpracování

Osobní údaje poskytujeme našim přidruženým společnostem nebo jiným důvěryhodným společnostem nebo osobám za účelem jejich zpracování pro naše potřeby v souladu s našimi pokyny, Oznámení o ochraně údajů, Obecné nařízení o ochraně údajů a veškerá další vhodná opatření na ochranu soukromí a zabezpečení.

 1. Právní důvody

Převedeme osobní údaje společnostem, organizacím nebo jednotlivcům, mimo naši společnost, pokud jsme v dobré víře přesvědčeni, že přístup, použití, ukládání nebo zveřejnění údajů je přiměřeně nutné pro:

 • soulad s jakýmkoli příslušným zákonem, nařízením, právním procesem nebo příslušným požadavkem vlády;
 • vymáhání podmínek Oznámení, včetně vyšetřování potenciálních porušení;
 • odhalování, prevence nebo jiné řešení problémů souvisejících s podvody, zabezpečením nebo technickými problémy;
 • poskytovat ochranu před poškozením práv, majetku nebo bezpečnosti «2GIS», našich uživatelů nebo veřejnosti v souladu s požadavky nebo příslušnými zákony.

Účastí na sloučení, při jakémkoli nabytí nebo prodeji aktiv budeme nadále zachovávat důvěrnost veškerých osobních údajů a informovat dotčené uživatele dříve, než budou jejich osobní údaje přeneseny nebo se stanou předmětem jiného Oznámení o ochraně údajů.

10.  IMUNITA INFORMACE O DĚTECH

V rámci našich služeb můžeme zobrazovat reklamy, které nejsou vždy vhodné a určené přímo dětem. To je důvod, proč jsme zavedli omezení pro osoby mladší 16 let. Nedovolujeme uživatelům naší platformy mladší 16 let shromažďovat osobní údaje a vědomě to neděláme sami. 

11.  ZMĚNY TOHOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ

Vyhrazujeme si právo toto Oznámení o ochraně údajů kdykoli změnit v souladu s tímto prohlášením. Když změníme naše Oznámení o ochraně údajů, zveřejníme revidované Oznámení o ochraně údajů v našich službách. O takových změnách Vás také budeme informovat.

12.  KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud Vy chcete podat stížnost na nesprávné zpracování Vašich osobních údajů, Vy můžete nás kontaktovat ohledně použití Vašich osobních údajů nebo ohledně otázek, týkajících se Oznámení o ochraně osobních údajů. Prosíme, kontaktujte nás prostřednictvím níže uvedených kanálů. Poté zvážíme Vaši stížnost a společně najdeme řešení problému.  

27 Evagorou A, kancelář  11, 1066, Nicosia, Kyperská republika

Tel.: +357 22 265265, +357 22 261665

dataprotection@2gis.com.cy  

 

13. ŘÍDÍCÍ ORGÁN 

Pokud Vy si stále myslíte, že Vaše osobní údaje nebyly řádně zpracovány, jak stanoví zákon, Vy máte právo zaslat stížnost Úřadu Komisaře pro ochranu osobních údajů na následující adrese: 1 Iason Street, 2. patro, 1082 Nicosia, Kyperská republika, Tel: +357 22 818456, E-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy.

Toto Oznámení o ochraně údajů je účinné od 28. května 2021 r.


Viz také: